Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod BOZP, PO, VTZ
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Jak zvládnout rizika technických děl
Autor: Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. — Poslední změna: Čtvrtek 17.08.2017 16:08

Předložený článek shrnuje základní poznatky o práci s riziky z pohledu požadavků na technologická zařízení, kterými se zajišťuje pro lidi bezpečný svět s potenciálem rozvoje [1]. Velká technologická / technická díla jsou víc než jen množina technických částí zařízení a součástek; jde o soubor vzájemně propojených otevřených systémů (tzv. systém systémů – SoS), který se nachází v dynamicky proměnném světě. Jejich požadované ...

Tři mrtví po vstupu do kanalizační šachty
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 24.01.2017 17:06

24.1.2017 Tři dělníci zahynuli v pondělí 23. ledna 2017 při práci v kanalizaci v oblasti Florida Keys, na ostrově Key Largo, poté co se nadýchali jedovatých zplodin nahromaděných ve vstupní šachtě do kanalizace.

Práce na plynovém zařízení
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 04.10.2016 09:32

Tento článek odpovídá na dotaz, zdali údržbář může pracovat s plynovým zařízením bez zvláštního oprávnění. Dále řeší kontroly, revize a zkoušky plynových zařízení a uvádí právní předpisy a normy ČSN, které se touto problematikou zabývají.

Umístění nádob s plyny na pracovištích
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 04.10.2016 09:23

Článek vznikl jako odpověď na dotaz, zdali je možné skladovat ve skladu a ve výrobě u strojů, kde se pracuje, propanbutanové lahve (desetikilové, běžně 4 - 6 kusů) na volno, bez jakékoliv ochrany.

Na dotaz odpověděl Mgr. Zdeněk Šindlář ze Státního úřadu inspekce práce.

Používání chemických látek ve vodárenství
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 26.07.2016 09:04

Příručka, kterou zpracoval Státní úřad inspekce práce, je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměstnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a směsi používanými při úpravách vody. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika, ...

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který je prováděn podle plánů kontrolní činnosti. Dále obsahuje zpráva údaje o odborných šetřeních spojených s ověřováním pracovních podmínek při podezření na nemoc z povolání a údaje související s činností orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu státní správy při stavebních řízeních a informace o kontrolních šetřeních na základě podnětů ...

Zpráva o činnosti orgánů BOZP r. 2013
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 11.08.2014 11:30

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 2013 zaměřen na kontroly prací u zaměstnavatelů, kde se vykonávají práce montážního charakteru spojené se zvýšenou lokální zátěží horních končetin a práce s ručními vibrujícími nástroji. Stejně jako v předchozím roce bylo pokračováno ve sledování pracovního prostředí na operačních sálech se zaměřením na ochranu zdraví personálu operačních ...

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2014 09:20

MPSV předkládá vládě analytický rozhodovací materiál nelegislativní povahy, který provádí celkové zhodnocení způsobů zabezpečení při pracovním úrazu a navrhuje doporučované řešení. Vytvoření materiálu bylo zadáno bez předem stanovených závěrů, což umožnilo jeho zpracovatelům dojít k návrhu optimálního řešení.

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů- k připomínkám
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 28.04.2014 09:10

Smyslem a hlavním cílem novely tohoto nařízení vlády je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek v evidenci pracovních úrazů tak, aby bylo vyhověno požadavkům nařízení Komise (EU) č. 349/2011, dále pak odstranění některých nedostatků, které se po třech letech uplatňování tohoto nařízení vlády v praxi ukázaly, a zpřesnění některých pojmů.

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů - k připomínkám
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.04.2014 15:36

Smyslem a hlavním cílem novely tohoto nařízení vlády je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek v evidenci pracovních úrazů tak, aby bylo vyhověno požadavkům nařízení Komise (EU) č. 349/2011, dále pak odstranění některých nedostatků, které se po třech letech uplatňování tohoto nařízení vlády v praxi ukázaly, a zpřesnění některých pojmů.

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 2012 zaměřen na kontroly prací u zaměstnavatelů, kde se vykonávají práce montážního charakteru spojené se zvýšenou lokální zátěží horních končetin a práce s ručními vibrujícími nástroji. Stejně jako v předchozím roce bylo pokračováno ve sledování pracovního prostředí na operačních sálech se zaměřením na ochranu zdraví personálu operačních ...

Na základě hlášení zaměstnavatelů zapsal Státní úřad inspekce práce v lednu 2013 do evidence celkem 4 330 pracovních úrazů. V devíti případech, mezi nimiž tentokrát nebyl žádný cizinec, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil.

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Pracovnělékařské služby v roce 2013
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 12.04.2013 09:30

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dal právní rámec do té doby nejasnému zajišťování pracovnělékařských služeb, které v tomto zákoně upravuje Hlava IV - § 53 a následující. Skončilo přechodné období podle § 98, který stanovil povinnost dát pracovnělékařské služby do souladu s tímto zákonem nejpozději do roka, tzn. do 1.4.2013.

Představujeme vám nový produkt určený pro snadnou a přehlednou správu provozovaných zařízení, řízení revizí VTZ, kontrol, údržby, kalibrací, školení apod.

Technik BOZP/odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 06.08.2013 09:48

Na téma Technik BOZP/odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO) bylo napsáno mnoho, od požadavků na tyto osoby, přes průběh zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik, až po zamyšlení nad činností vykonavatelů tohoto nesnadného povolání.

Pravidla pro zacházení s nebezpečnými látkami-odpověď na dotaz
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 04.04.2013 12:35

Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Zveřejněna je zde také Metodická pracovní pomůcka odboru stavebního řádu MMR ČR pro oblast výkladu pojmů v pynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem.

V roce 2008 jsem utrpěl pracovní úraz. Po skončení pracovní neschopnosti jsem byl převeden na jinou práci a od té doby pobírám náhradu za ztrátu na výdělku od Kooperativy. Nyní dostanu výpověď ze strany zaměstnavatele kvůli organizačním změnám. Bude mi doplaceno také odstupné? Poté budu muset nastoupit na úřad práce. Bude mi doplácena také podpora do výše výdělku před úrazem? Když nastoupím do jiného zaměstnání, dostanu doplatek do ...

Požadavky na umístění, provoz a obsluhu tlakových lahví
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 29.04.2013 08:32

Jaké jsou požadavky na umístění a provoz tří 50litrových tlakových lahví s dusíkem, vodíkem a syntetickým vzduchem, používaných pro provoz chromatografu v laboratoři? Musí mít obsluha těchto lahví speciální školení revizním technikem tlakových zařízení, nebo postačí školení bezpečnostním technikem?

Do samostatného provozu čistírny odpadních vod hodláme přijmout nového zaměstnance, který bude provádět opravy a údržbu elektroinstalace objektů, strojních zařízení a technologických celků. Tento zaměstnanec by měl mít takové vzdělání a oprávnění, která plně zastřeší celou činnost, protože žádný jiný nadřízený zaměstnanec podobné zaměření nemá. Prosím o sdělení, jaké vzdělání, zkoušky a oprávnění by měl takový zaměstnanec mít. Přičemž ...

Revize svářeček plastů
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 26.02.2013 19:14

Podle jaké normy se provádějí revize svářeček plastů (celkem jednoduché zařízení pro sváření plastových trubek pro rozvody vody). Revize elektrických spotřebičů se provádějí podle normy ČSN 33 1600 ed. 2, z té jsou však svářečky vyloučeny. Revize obloukových svářeček kovů se provádějí podle ČSN EN 60974-4. Takže mi z toho vyplývá že: pro svářečky plastů existuje samostatná norma a já ji nemohu najít nebo z normy ČSN 33 1600 ed. 2 se ...

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. připravuje nový a z hlediska odborného zaměření ojedinělý vzdělávací program, který na trhu dosud chybí.

Škoda na vozidle a neověřená zdravotní způsobilost řidiče
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.01.2013 11:42

Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Školení pracovníků poučených podle vyhlášky 50
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.01.2013 11:34

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Kontroly zaměstnanců na alkohol a návykové látky
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.01.2013 11:23

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 17 - 18/2012.

Chřipková epidemie - na co si dát pozor v kanceláři
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.01.2013 11:16

Do Česka dorazila chřipková epidemie, počet nemocných pacientů roste. Onemocnět můžete docela snadno i v zaměstnání.

Místo práce kouřil. Je to pracovní úraz, rozhodl soud
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 21.10.2012 08:50

Když se stavební dělník v práci na chvíli posadí a vykouří si cigaretu, jde o běžné počínání, které nemůže zaměstnavatele zbavit zodpovědnosti za případný úraz kouřícího zaměstnance.

Nový informační systém inspekce práce
Autor: redakce — Poslední změna: Středa 11.07.2012 09:52

V rámci projektu „Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce“ realizuje Státní úřad inspekce práce inovovaný informační systém, který zjednoduší, zefektivní a zlevní procesy spojené s agendou orgánů inspekce práce.

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist