Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Čistírny odpadních vod
Akce dokumentů

Výběr článků

Nebyla ještě nahrána žádná alba ani fotografie.

Zkušební provoz nové vodní linky ÚČOV slavnostně spuštěn
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pátek 21.09.2018 15:52

Největší vodohospodářský projekt v České republice za posledních 30 let, na kterém se velkou měrou podílela divize Dopravní stavby, byl ve středu 19. září slavnostně uveden do zkušebního provozu.

Dne 2. 5. 2018 bude zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů. V oboru VaK se problematika nebezpečných odpadů týká především vybraných druhů čistírenských kalů a produktů mechanického předčištění odpadních vod.

Internetová aplikace ČISTÍRENSKÉ KALY
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 23.01.2018 11:25

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., zpracoval internetovou aplikaci ČISTÍRENSKÉ KALY, která poskytuje výzkumné poznatky o průměrné produkci kalů ČOV, technologickém zabezpečení jejich zpracování a vymezení vhodných ploch pro jejich aplikaci. Prezentované výsledky vznikly v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky č. TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití ...

Ministr Brabec dnes při své návštěvě Vysočiny a jižních Čech předal rozhodnutí o dotační podpoře 6 obcím na Táborsku a Havlíčkobrodsku. Dotace téměř 3 mil. Kč míří do Košína, kde díky ní obec postaví 28 domovních čistíren odpadních vod a na kanalizaci se tak nově připojí 30 domácností. Dotaci MŽP poskytuje z Národního programu Životní prostředí, v němž pro obce loni spustilo úplně nový dotační titul na řešení splaškových vod [1]. ...

Po více jak rok trvajícím konzultačním procesu, jehož přímým účastníkem byl i SOVAK ČR, vydalo Ministerstvo životního prostředí novou vyhlášku č. 437/2016 Sb., o použití čistírenských kalů na zemědělské půdě. Vyhláška oproti zrušené vyhlášce č. 382/2001 Sb. zpřísňuje podmínky úpravy kalů před jejich použitím v zemědělství i podmínky skladování a aplikace upravených kalů.

Evropská agentura životního prostředí zveřejnila v listopadu souhrnnou zprávu o úrovni vodohospodářských služeb ve vztahu k životnímu prostředí v Evropské unii a v jednotlivých členských státech.

Nejčastější bludy v čištění odpadních vod
Autor: Ing. Karel PLOTĚNÝ — Poslední změna: Úterý 29.12.2015 11:26

Stejně jako v každém oboru, tak i ve vodním hospodářství vznikají a šíří se následně neřízeně paradigmata, „šinky“ nebo také „bludy“.

SOVAK ČR po prostudování návrhu nařízení vlády, nahrazující existující nařízení vlády č. 416/2010 Sb. vč. související předkládací zprávy a odůvodnění, došel k názoru, že s návrhem nelze v žádném případě souhlasit, neboť v materiálu zcela absentuje vyhodnocení stávající úrovně i dopadů změněné regulace na stávající osoby oprávněné k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a provozovatele dotčených čistíren odpadních vod (ČOV) a také ...

Nejrozsáhlejší dezodorizace na ČOV v ČR v provozu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 28.04.2015 19:40

Ústřední čistírna odpadních vod Praha je svým rozsahem a také díky své poloze mezi Dejvicemi, Bubenčí a Trojou vždy na „ráně“, co se týče obtěžování hlukem a zápachem. Není proto divu, že při rekonstrukci kalové koncovky (stavba: „ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace“) stávající vodní linky padla volba na nejspolehlivější dezodorizační technologii, která je v současné době na trhu.

Nejspolehlivější technologie v souboji se zápachem
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 16.10.2014 09:23

Kombinace UV záření a katalyzátoru, tzv. fotokatalytická oxidace, je jednoznačnou volbou na místech, kde je zápach nepřípustný. Tato technologie je charakteristická velmi vysokou účinností proti pachovým látkám vznikajícím při nakládání s odpadními vodami. Díky tomu si i v ČR našla cestu na místa, kde je zápach hlubším problémem: ČOV Česká Třebová, kde byl zápach před rekonstrukcí předmětem mnoha stížností občanů; významný producent ...

Doporučení SOVAK ČR k problematice kontroly kvality plynných paliv
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 11.08.2014 14:53

podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a metodických pokynů MŽP k povolování bioplynových stanic a ke kalovému hospodářství čistíren odpadních vod a odpovědi MŽP na dotaz na povinnost měření kvality bioplynu

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.

Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh)
Autor: redakce — Poslední změna: Úterý 29.10.2013 08:45

Dle stávajícího zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), v platném znění, je povinnost zpracovat Program jako součást POH zakotvena v § 42, odst. 2 zákona. Jelikož však byla platnost stávajícího Plánu odpadového hospodářství ČR prodloužena nařízením vlády č. 181/2013 Sb. do konce roku 2014, nelze vzhledem ke lhůtě vyplývající ze směrnice (viz výše) čekat na vstoupení nového POH ČR v platnost (k 1. 1. 2015). Z důvodu ...

TDG 983 02 – Plynové hospodářství bioplynových stanic
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 23.08.2015 10:47

Toto technické doporučení stanovuje základní technické požadavky na zařízení pro výrobu bioplynu. Tento předpis byl zpracován na základě požadavku České bioplynové asociace z důvodu nedostatečného předpisového zajištění v oblasti bioplynových stanic.

k připomínkám

ČOV Pasohlávky – první aplikace SFT FILTRu v ČR
Autor: Ing. Ondřej Unčovský — Poslední změna: Pondělí 02.09.2013 11:13

ČOV Pasohlávky prošla v letních měsících intenzifikací, která bezprostředně souvisí s výstavbou v rekreační oblasti horní nádrže Nové Mlýny, zejména s nově vybudovaným akvaparkem. V rámci intenzifikace byl stupeň mechanického předčištění doplněn o vysoce výkonné zařízení - SFT FILTR. Jedná se o první provozní aplikaci tohoto zařízení v ČR!

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie k připomínkám
Autor: redakce — Poslední změna: Úterý 23.07.2013 12:19

Návrh vyhlášky specifikuje vykazování množství elektřiny vyrobené při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje na základě měření spotřeby paliv a jejich klíčových parametrů.

Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 26.06.2012 09:25

Zákon o ochraně ovzduší vyžaduje vydání prováděcího předpisu, kterým budou popsána závazná kritéria udržitelnosti pro biopaliva v dopravě, způsob výpočtu emisí skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu biopaliv, správná zemědělská praxe při pěstování plodin, výkazy emisí skleníkových plynů včetně náležitostí zprávy o emisích podávanou dodavateli pohonných hmot, formuláře a další postupy a náležitosti.

Návrh NV o hodnotách přípustného znečištění odpadních vod
Autor: redakce — Poslední změna: Čtvrtek 15.07.2010 20:01

Návrh stanoví náležitosti povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, které je nutné při vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy splnit. Dále v souladu s § 15a a § 38 odst. 5 upravuje výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně hodnot přípustného znečištění odpadních vod z nich vypouštěných.

Ocenění Vodohospodářská stavba roku uděleny
Autor: redakce — Poslední změna: Pátek 11.06.2010 10:17

Na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI a veletrhu Mezinárodním veletrhu komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE v Rotundě pavilonu A byla předána ocenění vítězům soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“.

Referát přednesený Ing. Soňou Sýkorovou - vedoucí odboru PPP projektů SFŽP na konferenci "Provoz vodovodních a kanalizačních sítí 2009" v Českých Budějovicích.

Čistírna odpadních vod v obci Cep
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 25.06.2009 07:25

Cílem projektu byla výstavba kořenové čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v obci Cep v Jihočeském kraji.

V rámci 3. výzvy pro předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 („OPŽP“) byl 16. března 2009 schválen Řídícím výborem OPŽP jeden z tzv. „Velkých“ vodohospodářských projektů „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“, jehož předkladatelem je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a zpracovatelem žádosti společnost MOTT MACDONALD Praha,spol. s r.o (Oddělení Voda, ŽP a ...

Předkládaným návrhem nového zákona o odpadech dojde v plném rozsahu k nahrazení platné právní úpravy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem nového zákona je zejména transpozice požadavků vyplývajících ze směrnice č. 98/2008. Návrh dále reaguje na řízení o porušení Smlouvy o založení ES, které je proti ČR v současné době vedeno ze strany Evropské komise z důvodu ...

Dne 23. prosince 2008 byla Ministerstvem životního prostředí vydána aktualizovaná směrnice MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí).

Vláda v čištění odpadních vod nic nezanedbala
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 14.01.2009 15:12

Tisková zpráva MŽP ze dne 12.01.2009.

Ministerstvo životního prostředí přichází z řešením, jak pomoci obcím, kterým hrozí problémy v projektech čištění odpadních vod kvůli kursovým ztrátám vlivem posilující české koruny. „Vyjednali jsme obcím a městům úhradu kursových ztrát v celkové výši půl miliardy korun pro projekty čištění odpadních vod, které obce vyjednaly v letech 2004 až 2006 tak, aby je mohly bez zpoždění dokončit.

Další výzva pro vodohospodářské projekty je vyhlášena
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 10.12.2008 12:10

Již potřetí se v Operačním programu Životní prostředí otevírá pro obce a města možnost získat finanční prostředky na splnění závazku ČR z přístupové dohody - zajistit čištění odpadních vod v souladu se Směrnicí 91/271/EHS do konce roku 2010. Státní fond životního prostředí ČR začne od pondělí 15. 12. přijímat žádosti do Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Operačního programu Životní ...

Celkem již bylo schváleno nebo je v procesu hodnocení téměř 300 žádostí v dotačním objemu dosahujícím 20 mld. korun, což představuje téměř 2/3 celkového rozpočtu programu vymezeném pro tuto oblast.

Řídící výbor doporučil ke schválení vodohospodářské projekty
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 24.11.2008 11:58

Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) doporučil ke schválení 175 vodohospodářských projektů, které se ucházely o podporu z prioritní osy 1 programu. Projekty reprezentují celkovou dotaci z Fondu soudržnosti ve výši 13,413 miliard Kč, což je vůbec největší objem podpory v historii Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) navržený ke schválení v rámci jedné výzvy.

Nová vyhláška říká, jak nakládat s bioodpady
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 02.10.2008 08:48

Vyhláška č.341/2008 Sb. upravující podrobnosti nakládání s bioodpady (biologicky rozložitelnými odpady). Vyšla ve Sbírce zákonů 12. 9. 2008.

Otevřeny jsou prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických osob, fyzických osob - podnikatelů.

Zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 06.08.2008 17:11

Aktualizovaný harmonogram výzev platí pro rok 2008 a začátek roku 2009. Zveřejněný plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Čistírnu odpadních vod v Opatovicích nad Labem, na jejímž financování se podílí Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR, navštívili zástupci Evropské komise.

Analýza problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv v rámci Operačního programu Životní prostředí a ve vazbě na plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a možnosti dostupnosti finančních prostředků pro tyto problematické aglomerace.

Usnesení vlády České republiky ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (soubor ve formátu PDF - 1,29 MB) - aktualizace ze dne 26.05.2008.

Kdo zaplatí nové čistírny odpadních vod nebo jejich rekonstrukce?
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 17.03.2008 22:48

Ptá se ve svém článku v časopise Moderní obec č. 3/2008 Ing. František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR SOVAK.

Vodohospodářský projekt Fondu soudržnosti na Břeclavsku
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 17.03.2008 22:38

Dne 13.03.2008 se 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář zúčastnil v Břeclavi slavnostního zahájení projektu, financovaného z Fondu soudržnosti, s názvem „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“.

Metodický pokyn MŽP ke vzorkování odpadů - únor 2008
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 14.03.2008 15:39

Metodický pokyn ke vzorkování odpadů zohledňuje změny v české legislativě ve vztahu ke skládkování, odběru vzorků odpadů, analytické rozbory podle nových evropských norem jako např. ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů — Vzorkování odpadů — Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití, včetně dalších technických podkladů a předpisů. UPOZORŇUJEME, že jeho vydáním končí platnost Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva ...

Aktualizovaný Seznam aglomerací ČR pro 3.výzvu OPŽP
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 05.03.2008 16:28

Dnes byl aktualizován Seznam aglomerací velikosti nad 2000 EO, který je nedílnou součástí vyhlášené 3.výzvy. Aktualizace spočívá v rozšíření seznamu o deset nových aglomerací. Seznam je pro vyhlášenou výzvu dále neměnný.

Česká asociace odpadového hospodářství, která sdružuje většinu soukromých firem v tomto oboru u nás, každoročně počítá a publikuje nárůst nákladů v odpadovém hospodářství. Pro rok 2008 půjde hlavně o zvýšení dopravních nákladů především v důsledku přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a zavedení mýtného i pro silnice 1. třídy a o kompenzaci nárůstu průměrných mezd v podnikatelské sféře.

Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 18.02.2008 14:59

(č.j. MZe 39322/2007-16000), (č.j. MŽP – 76250/ENV/07, 6239/M/07)

Usnesení vlády České republiky ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

MZe upřesnilo náklady na budování čističek a kanalizací
Autor: medim — Poslední změna: Pondělí 04.02.2008 17:58

Praha 4. 2. 2008-Aktualizaci strategie financování směrnice týkající se čištění městských odpadních vod schválila na svém pondělním zasedání vláda. Strategie se každý rok podle aktuálního stavu upravuje budování kanalizací a čistíren odpadních vod tak, aby byl splněn termín stanovený směrnicí Evropské komise, 31. prosinec 2010.

3. výzva Ministerstva životního prostředí ČR
Autor: medim — Poslední změna: Neděle 30.12.2007 11:59

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Autor: medim — Poslední změna: Neděle 30.12.2007 12:03

Podepsání Programového dokumentu OP ŽP Evropskou komisí otevřelo cestu k pěti miliardám euro z evropských strukturálních fondů. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zároveň vyhlašují již třetí vlnu příjmu žádostí do OP ŽP. SFŽP přijímá žádosti již od září 2007 a k 21.12.2007 eviduje přes tisíc podaných projektů. První rozhodnutí o přidělení dotací bude v lednu 2008.

Evropské finance pro čistírny odpadních vod odblokovány
Autor: medim — Poslední změna: Pondělí 10.12.2007 12:15

Na posledním jednání s Evropskou komisí (EK) ve středu 7. listopadu se ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi podařilo po více než tříletých diskusích odblokovat problém se smluvními vztahy, které bránily České republice v čerpání evropských finančních prostředků pro vodohospodářské stavby, především čistírny odpadních vod.

Výsledky kontroly na ministerstvu zemědělství ukázaly na vzrůstající rizika
Autor: medim — Poslední změna: Úterý 20.11.2007 16:49

ČR se zavázala do roku 2010 realizovat stanovený rozsah opatření vyplývajících z implementace směrnice Rady Evropského společenství o čištění městských odpadních vod. Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit poskytování, čerpání a užití finančních prostředků na vybrané investiční akce vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství (MZe), a provést kontrolu opatření přijatých k ...

Omezení fosfátových prášků
Autor: Miroslav Holeček — Poslední změna: Úterý 20.11.2007 16:49

Problematika vodního hospodářství, vypouštění odpadních vod, protipovodňová opatření na malých tocích, likvidace a třídění odpadů a integrovaného povolování staveb byly hlavními tématy zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a zemědělství. Ekologické veletrhy se tedy promítnou i do přípravy nových ekologických zákonů a nařízení Vlády ČR.

Příručka provozovatele čistírny odpadních vod-publikace
Autor: Miroslav Holeček — Poslední změna: Úterý 20.11.2007 16:49

Cena příručky: 200,- Kč (+ 5 % DPH) Vydal: SOVAK Nezbytná pomůcka a návod pro každého, kdo se zabývá touto problematikou. Z obsahu: teoretické základy, stokové sítě, charakteristika odpadních vod, situování, členění a skladba ČOV – technologie vody, provoz a údržba jednotlivých objektů ČOV, kalové hospodářství, přírodní způsoby čištění odpadních vod, měření průtoku odpadních vod pro 500 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, odběr vzorků – ...

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist