Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Čistírny odpadních vod
Akce dokumentů

Výběr článků

Nebyla ještě nahrána žádná alba ani fotografie.

Dne 2. 5. 2018 bude zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů. V oboru VaK se problematika nebezpečných odpadů týká především vybraných druhů čistírenských kalů a produktů mechanického předčištění odpadních vod.

Internetová aplikace ČISTÍRENSKÉ KALY
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 23.01.2018 11:25

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., zpracoval internetovou aplikaci ČISTÍRENSKÉ KALY, která poskytuje výzkumné poznatky o průměrné produkci kalů ČOV, technologickém zabezpečení jejich zpracování a vymezení vhodných ploch pro jejich aplikaci. Prezentované výsledky vznikly v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky č. TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití ...

Ministr Brabec dnes při své návštěvě Vysočiny a jižních Čech předal rozhodnutí o dotační podpoře 6 obcím na Táborsku a Havlíčkobrodsku. Dotace téměř 3 mil. Kč míří do Košína, kde díky ní obec postaví 28 domovních čistíren odpadních vod a na kanalizaci se tak nově připojí 30 domácností. Dotaci MŽP poskytuje z Národního programu Životní prostředí, v němž pro obce loni spustilo úplně nový dotační titul na řešení splaškových vod [1]. ...

Po více jak rok trvajícím konzultačním procesu, jehož přímým účastníkem byl i SOVAK ČR, vydalo Ministerstvo životního prostředí novou vyhlášku č. 437/2016 Sb., o použití čistírenských kalů na zemědělské půdě. Vyhláška oproti zrušené vyhlášce č. 382/2001 Sb. zpřísňuje podmínky úpravy kalů před jejich použitím v zemědělství i podmínky skladování a aplikace upravených kalů.

Evropská agentura životního prostředí zveřejnila v listopadu souhrnnou zprávu o úrovni vodohospodářských služeb ve vztahu k životnímu prostředí v Evropské unii a v jednotlivých členských státech.

Nejčastější bludy v čištění odpadních vod
Autor: Ing. Karel PLOTĚNÝ — Poslední změna: Úterý 29.12.2015 11:26

Stejně jako v každém oboru, tak i ve vodním hospodářství vznikají a šíří se následně neřízeně paradigmata, „šinky“ nebo také „bludy“.

SOVAK ČR po prostudování návrhu nařízení vlády, nahrazující existující nařízení vlády č. 416/2010 Sb. vč. související předkládací zprávy a odůvodnění, došel k názoru, že s návrhem nelze v žádném případě souhlasit, neboť v materiálu zcela absentuje vyhodnocení stávající úrovně i dopadů změněné regulace na stávající osoby oprávněné k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a provozovatele dotčených čistíren odpadních vod (ČOV) a také ...

Nejrozsáhlejší dezodorizace na ČOV v ČR v provozu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 28.04.2015 19:40

Ústřední čistírna odpadních vod Praha je svým rozsahem a také díky své poloze mezi Dejvicemi, Bubenčí a Trojou vždy na „ráně“, co se týče obtěžování hlukem a zápachem. Není proto divu, že při rekonstrukci kalové koncovky (stavba: „ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace“) stávající vodní linky padla volba na nejspolehlivější dezodorizační technologii, která je v současné době na trhu.

Nejspolehlivější technologie v souboji se zápachem
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 16.10.2014 09:23

Kombinace UV záření a katalyzátoru, tzv. fotokatalytická oxidace, je jednoznačnou volbou na místech, kde je zápach nepřípustný. Tato technologie je charakteristická velmi vysokou účinností proti pachovým látkám vznikajícím při nakládání s odpadními vodami. Díky tomu si i v ČR našla cestu na místa, kde je zápach hlubším problémem: ČOV Česká Třebová, kde byl zápach před rekonstrukcí předmětem mnoha stížností občanů; významný producent ...

Doporučení SOVAK ČR k problematice kontroly kvality plynných paliv
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 11.08.2014 14:53

podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a metodických pokynů MŽP k povolování bioplynových stanic a ke kalovému hospodářství čistíren odpadních vod a odpovědi MŽP na dotaz na povinnost měření kvality bioplynu

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.

Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh)
Autor: redakce — Poslední změna: Úterý 29.10.2013 08:45

Dle stávajícího zákona č.185/2001 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), v platném znění, je povinnost zpracovat Program jako součást POH zakotvena v § 42, odst. 2 zákona. Jelikož však byla platnost stávajícího Plánu odpadového hospodářství ČR prodloužena nařízením vlády č. 181/2013 Sb. do konce roku 2014, nelze vzhledem ke lhůtě vyplývající ze směrnice (viz výše) čekat na vstoupení nového POH ČR v platnost (k 1. 1. 2015). Z důvodu ...

TDG 983 02 – Plynové hospodářství bioplynových stanic
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 23.08.2015 10:47

Toto technické doporučení stanovuje základní technické požadavky na zařízení pro výrobu bioplynu. Tento předpis byl zpracován na základě požadavku České bioplynové asociace z důvodu nedostatečného předpisového zajištění v oblasti bioplynových stanic.

k připomínkám

ČOV Pasohlávky – první aplikace SFT FILTRu v ČR
Autor: Ing. Ondřej Unčovský — Poslední změna: Pondělí 02.09.2013 11:13

ČOV Pasohlávky prošla v letních měsících intenzifikací, která bezprostředně souvisí s výstavbou v rekreační oblasti horní nádrže Nové Mlýny, zejména s nově vybudovaným akvaparkem. V rámci intenzifikace byl stupeň mechanického předčištění doplněn o vysoce výkonné zařízení - SFT FILTR. Jedná se o první provozní aplikaci tohoto zařízení v ČR!

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie k připomínkám
Autor: redakce — Poslední změna: Úterý 23.07.2013 12:19

Návrh vyhlášky specifikuje vykazování množství elektřiny vyrobené při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje na základě měření spotřeby paliv a jejich klíčových parametrů.

Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 26.06.2012 09:25

Zákon o ochraně ovzduší vyžaduje vydání prováděcího předpisu, kterým budou popsána závazná kritéria udržitelnosti pro biopaliva v dopravě, způsob výpočtu emisí skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu biopaliv, správná zemědělská praxe při pěstování plodin, výkazy emisí skleníkových plynů včetně náležitostí zprávy o emisích podávanou dodavateli pohonných hmot, formuláře a další postupy a náležitosti.

Návrh NV o hodnotách přípustného znečištění odpadních vod
Autor: redakce — Poslední změna: Čtvrtek 15.07.2010 20:01

Návrh stanoví náležitosti povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod, které je nutné při vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy splnit. Dále v souladu s § 15a a § 38 odst. 5 upravuje výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně hodnot přípustného znečištění odpadních vod z nich vypouštěných.

Ocenění Vodohospodářská stavba roku uděleny
Autor: redakce — Poslední změna: Pátek 11.06.2010 10:17

Na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI a veletrhu Mezinárodním veletrhu komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE v Rotundě pavilonu A byla předána ocenění vítězům soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“.

Referát přednesený Ing. Soňou Sýkorovou - vedoucí odboru PPP projektů SFŽP na konferenci "Provoz vodovodních a kanalizačních sítí 2009" v Českých Budějovicích.

Čistírna odpadních vod v obci Cep
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 25.06.2009 07:25

Cílem projektu byla výstavba kořenové čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v obci Cep v Jihočeském kraji.

V rámci 3. výzvy pro předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 („OPŽP“) byl 16. března 2009 schválen Řídícím výborem OPŽP jeden z tzv. „Velkých“ vodohospodářských projektů „Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny“, jehož předkladatelem je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a zpracovatelem žádosti společnost MOTT MACDONALD Praha,spol. s r.o (Oddělení Voda, ŽP a ...

Předkládaným návrhem nového zákona o odpadech dojde v plném rozsahu k nahrazení platné právní úpravy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem nového zákona je zejména transpozice požadavků vyplývajících ze směrnice č. 98/2008. Návrh dále reaguje na řízení o porušení Smlouvy o založení ES, které je proti ČR v současné době vedeno ze strany Evropské komise z důvodu ...

Dne 23. prosince 2008 byla Ministerstvem životního prostředí vydána aktualizovaná směrnice MŽP č. 5/2008 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí).

Vláda v čištění odpadních vod nic nezanedbala
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 14.01.2009 15:12

Tisková zpráva MŽP ze dne 12.01.2009.

Ministerstvo životního prostředí přichází z řešením, jak pomoci obcím, kterým hrozí problémy v projektech čištění odpadních vod kvůli kursovým ztrátám vlivem posilující české koruny. „Vyjednali jsme obcím a městům úhradu kursových ztrát v celkové výši půl miliardy korun pro projekty čištění odpadních vod, které obce vyjednaly v letech 2004 až 2006 tak, aby je mohly bez zpoždění dokončit.

Další výzva pro vodohospodářské projekty je vyhlášena
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 10.12.2008 12:10

Již potřetí se v Operačním programu Životní prostředí otevírá pro obce a města možnost získat finanční prostředky na splnění závazku ČR z přístupové dohody - zajistit čištění odpadních vod v souladu se Směrnicí 91/271/EHS do konce roku 2010. Státní fond životního prostředí ČR začne od pondělí 15. 12. přijímat žádosti do Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Operačního programu Životní ...

Celkem již bylo schváleno nebo je v procesu hodnocení téměř 300 žádostí v dotačním objemu dosahujícím 20 mld. korun, což představuje téměř 2/3 celkového rozpočtu programu vymezeném pro tuto oblast.

Řídící výbor doporučil ke schválení vodohospodářské projekty
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 24.11.2008 11:58

Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) doporučil ke schválení 175 vodohospodářských projektů, které se ucházely o podporu z prioritní osy 1 programu. Projekty reprezentují celkovou dotaci z Fondu soudržnosti ve výši 13,413 miliard Kč, což je vůbec největší objem podpory v historii Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) navržený ke schválení v rámci jedné výzvy.

Nová vyhláška říká, jak nakládat s bioodpady
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 02.10.2008 08:48

Vyhláška č.341/2008 Sb. upravující podrobnosti nakládání s bioodpady (biologicky rozložitelnými odpady). Vyšla ve Sbírce zákonů 12. 9. 2008.

Otevřeny jsou prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických osob, fyzických osob - podnikatelů.

Zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 06.08.2008 17:11

Aktualizovaný harmonogram výzev platí pro rok 2008 a začátek roku 2009. Zveřejněný plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Čistírnu odpadních vod v Opatovicích nad Labem, na jejímž financování se podílí Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR, navštívili zástupci Evropské komise.

Analýza problematických aglomerací ve vztahu k podmínkám přijatelnosti provozních smluv v rámci Operačního programu Životní prostředí a ve vazbě na plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod a možnosti dostupnosti finančních prostředků pro tyto problematické aglomerace.

Usnesení vlády České republiky ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (soubor ve formátu PDF - 1,29 MB) - aktualizace ze dne 26.05.2008.

Kdo zaplatí nové čistírny odpadních vod nebo jejich rekonstrukce?
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 17.03.2008 22:48

Ptá se ve svém článku v časopise Moderní obec č. 3/2008 Ing. František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR SOVAK.

Vodohospodářský projekt Fondu soudržnosti na Břeclavsku
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 17.03.2008 22:38

Dne 13.03.2008 se 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář zúčastnil v Břeclavi slavnostního zahájení projektu, financovaného z Fondu soudržnosti, s názvem „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“.

Metodický pokyn MŽP ke vzorkování odpadů - únor 2008
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 14.03.2008 15:39

Metodický pokyn ke vzorkování odpadů zohledňuje změny v české legislativě ve vztahu ke skládkování, odběru vzorků odpadů, analytické rozbory podle nových evropských norem jako např. ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů — Vzorkování odpadů — Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití, včetně dalších technických podkladů a předpisů. UPOZORŇUJEME, že jeho vydáním končí platnost Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva ...

Aktualizovaný Seznam aglomerací ČR pro 3.výzvu OPŽP
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 05.03.2008 16:28

Dnes byl aktualizován Seznam aglomerací velikosti nad 2000 EO, který je nedílnou součástí vyhlášené 3.výzvy. Aktualizace spočívá v rozšíření seznamu o deset nových aglomerací. Seznam je pro vyhlášenou výzvu dále neměnný.

Česká asociace odpadového hospodářství, která sdružuje většinu soukromých firem v tomto oboru u nás, každoročně počítá a publikuje nárůst nákladů v odpadovém hospodářství. Pro rok 2008 půjde hlavně o zvýšení dopravních nákladů především v důsledku přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a zavedení mýtného i pro silnice 1. třídy a o kompenzaci nárůstu průměrných mezd v podnikatelské sféře.

Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 18.02.2008 14:59

(č.j. MZe 39322/2007-16000), (č.j. MŽP – 76250/ENV/07, 6239/M/07)

Usnesení vlády České republiky ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.

MZe upřesnilo náklady na budování čističek a kanalizací
Autor: medim — Poslední změna: Pondělí 04.02.2008 17:58

Praha 4. 2. 2008-Aktualizaci strategie financování směrnice týkající se čištění městských odpadních vod schválila na svém pondělním zasedání vláda. Strategie se každý rok podle aktuálního stavu upravuje budování kanalizací a čistíren odpadních vod tak, aby byl splněn termín stanovený směrnicí Evropské komise, 31. prosinec 2010.

3. výzva Ministerstva životního prostředí ČR
Autor: medim — Poslední změna: Neděle 30.12.2007 11:59

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Autor: medim — Poslední změna: Neděle 30.12.2007 12:03

Podepsání Programového dokumentu OP ŽP Evropskou komisí otevřelo cestu k pěti miliardám euro z evropských strukturálních fondů. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zároveň vyhlašují již třetí vlnu příjmu žádostí do OP ŽP. SFŽP přijímá žádosti již od září 2007 a k 21.12.2007 eviduje přes tisíc podaných projektů. První rozhodnutí o přidělení dotací bude v lednu 2008.

Evropské finance pro čistírny odpadních vod odblokovány
Autor: medim — Poslední změna: Pondělí 10.12.2007 12:15

Na posledním jednání s Evropskou komisí (EK) ve středu 7. listopadu se ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi podařilo po více než tříletých diskusích odblokovat problém se smluvními vztahy, které bránily České republice v čerpání evropských finančních prostředků pro vodohospodářské stavby, především čistírny odpadních vod.

Výsledky kontroly na ministerstvu zemědělství ukázaly na vzrůstající rizika
Autor: medim — Poslední změna: Úterý 20.11.2007 16:49

ČR se zavázala do roku 2010 realizovat stanovený rozsah opatření vyplývajících z implementace směrnice Rady Evropského společenství o čištění městských odpadních vod. Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit poskytování, čerpání a užití finančních prostředků na vybrané investiční akce vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství (MZe), a provést kontrolu opatření přijatých k ...

Omezení fosfátových prášků
Autor: Miroslav Holeček — Poslední změna: Úterý 20.11.2007 16:49

Problematika vodního hospodářství, vypouštění odpadních vod, protipovodňová opatření na malých tocích, likvidace a třídění odpadů a integrovaného povolování staveb byly hlavními tématy zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí a zemědělství. Ekologické veletrhy se tedy promítnou i do přípravy nových ekologických zákonů a nařízení Vlády ČR.

Příručka provozovatele čistírny odpadních vod-publikace
Autor: Miroslav Holeček — Poslední změna: Úterý 20.11.2007 16:49

Cena příručky: 200,- Kč (+ 5 % DPH) Vydal: SOVAK Nezbytná pomůcka a návod pro každého, kdo se zabývá touto problematikou. Z obsahu: teoretické základy, stokové sítě, charakteristika odpadních vod, situování, členění a skladba ČOV – technologie vody, provoz a údržba jednotlivých objektů ČOV, kalové hospodářství, přírodní způsoby čištění odpadních vod, měření průtoku odpadních vod pro 500 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, odběr vzorků – ...

Nadcházející události
26.09.2018: Zámek Poděbrady
Výpočty potrubí II.
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018« září 2018 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526 27 2829
30
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist