Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Čistírny odpadních vod Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady
Akce dokumentů

Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady

Autor: Ing. Miroslav Lhotský Poslední změna: Pondělí 18.02.2008 15:59

(č.j. MZe 39322/2007-16000), (č.j. MŽP – 76250/ENV/07, 6239/M/07)

1. Úvod

Vláda České republiky (dále jen „ČR“) v rámci projednávání materiálu „Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod“ (dále jen „Směrnice“) uložila v bodě II. 2 Usnesení vlády ČR č. 1391 ze dne
6. prosince 2006 ministru zemědělství aktualizovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí Seznam aglomerací ČR, na které se opatření ve Směrnici vztahují, s uvedením stavu zajištění realizace těchto opatření a předložit vládě do 30. listopadu 2007 informaci
o průběhu implementace Směrnice. Následně bylo uloženo
podle bodu II usnesení vlády č. 1208 ze dne 29. října 2007 ministru zemědělství a místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí zpracovat a vládě do 31. prosince 2007 předložit analýzu plnění a možností plnění závazků ČR splnit do roku 2010 požadavky kvality čištění odpadních vod.

Na základě dohody ministrů (se souhlasem úřadu vlády) byla vypracována souhrná informace obsahující oba požadavky a je předložena k projednání.

 

2.     Postup při zjištění aktuálního stavu

Aktuální stav implementace Směrnice v ČR byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření.

Cílem této akce bylo zpřesnit rozsah opatření a s tím spojenou investiční náročnost, která je nezbytné realizovat na území ČR ve stanoveném přechodném období, a také zhodnocení dosavadního průběhu naplňování požadavků Směrnice. Podkladem pro zpracování dotazníkového šetření byl Konkrétní seznam aglomerací ČR (dále jen Seznam) uvedený v materiálu schváleném Usnesením vlády č. 1391/ 2006.

Na začátku roku 2007 bylo osloveno všech 531 statutárních zástupců řešených aglomerací s žádostí o vyplnění dotazníku zjišťujícího aktuální stav předmětné aglomerace s termínem doložení na odbor vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství do 28.2.2007.

Dále bylo osloveno všech 51 statutárních zástupců aglomerací, které jsou i přes neuvedení na Seznam v rámci Strategie sledovány a jsou uvedeny v „Podseznamu sledovaných aglomerací“ (dále jen „Podseznam“). Tyto aglomerace jsou sledovány  na základě předpokladu, že by jejich zastavěné území mohlo být do roku 2010 zdrojem znečištění větším než 2 000 EO.

Dotazník obsahoval údaje týkající se současného stavu:

-   celkový počet ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“) v aglomeraci,

-   počet EO napojených na kanalizaci,

-   počet EO řešící čištění odpadních vod individuálně,

-   zda má aglomerace vlastní čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV“), která je dostatečně kapacitní a splňuje požadavky nařízení vlády č. 61/ 2003 Sb.,o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen „nařízení“))

-   údaje týkající se projektů na vyřešení / dořešení aglomerace (tj. náklady na realizaci projektu, zda bylo vydáno územní nebo stavební povolení a zda bylo zažádáno o dotaci.

V průběhu roku 2007 byli zástupci jednotlivých aglomerací opět osloveni s žádostí
o doplnění zpřesňujících informací týkajících se charakteristiky opatření:

-   v jakém rozsahu je opatření navrženo,

-   kolik EO bude řešeno

-   zda proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.

V rámci dotazníkového šetření byli osloveni i zástupci jednotlivých krajů s žádostí
o zaslání připomínek a námětů, které by se vztahovaly k této problematice.

Po urgencích bylo finálně doloženo všech 531 dotazníků k aglomeracím uvedeným
na Seznamu. Od aglomerací uvedených na Podseznamu bylo získáno pouze 42 dotazníků.
9 aglomerací z Podseznamu tyto dotazníky nedoložilo.

Výsledkem celého dotazníkového šetření jsou zpracované „Karty jednotlivých aglomerací“ (dále jen „Karty“), ve kterých je uveden současný stav aglomerace tzn. celkový počet EO v aglomeraci, počet EO napojených na kanalizaci a zda je v aglomeraci dostatečně kapacitní ČOV, splňující požadavky nařízení. Dále je v Kartě uvedena charakteristika opatření
a stav přípravy akce. Další důležitou informací v Kartě je, zda v aglomeraci probíhá realizace potřebných opatření se zajištěným financováním nebo zda je na toto opatření vydáno stavební povolení a zároveň zda je přislíbeno financování. Jednotlivé uvedené informace byly během roku 2007 průběžně zpřesňovány a konečný stav zjišťování potřebných informací byl uzavřen ke dni 27.9.2007. Karty v rozsahu 3 stran jednotlivých aglomerací s podrobnými informacemi jsou v elektronické formě na CD. V příloze č. 4 k tomuto materiálu je pro názornost přiložena pouze ukázka jedné aglomerace.

Při zpracování Karet jednotlivých aglomerací nebyly do celkových nákladů potřebných k implementaci Směrnice zahrnuty náklady na zamýšlené rekonstrukce kanalizací jejichž charakter není v přímé souvislosti splněním podmínek Směrnice. Pokud v projektu na vybudování/ dobudování kanalizace vycházely náklady na 1 EO příliš vysoké (nad 100 tis. Kč/1 EO), byly celkové náklady na záměry projektů poníženy na úroveň, která odpovídá obvyklé technicko – ekonomické efektivnosti.

 

 

3.     Aglomerace plnící a neplnící požadavky Směrnice

V současné době neexistuje oficiální a jednoznačné stanovisko Evropské komise (dále jen „EK“), které definuje pojem „vyřešená aglomerace“. Podle zástupců EK aglomerace splňuje požadavky Směrnice tehdy, je-li v ní zajištěn stupeň čištění odpovídající velikosti aglomerace. Pokud není vybudování kanalizace a ČOV vhodné z důvodu příliš vysokých finančních nákladů (ekonomické náročnosti), použijí se individuální nebo jiné vyhovující systémy čištění.

Při řešení tohoto úkolu bylo tedy nutné vzít v úvahu, že rozdělení aglomerací na vyřešené
a nevyřešené je velmi problematickým úkolem a mohlo by mít i negativní dopady jako např. následné omezení potřebných investic v aglomeracích označených jako „vyřešené“ s ohledem na procento napojených obyvatel.

Z výše zmíněných důvodů je pro účely této informace v Seznamu u jednotlivých aglomerací uvedeno % napojení obyvatel na kanalizaci s tím, že zbývající obyvatelé řeší čištění individuálním způsobem. V budoucnu se může tato část obyvatel na ČOV napojit za podmínky ekonomické efektivnosti, která by měla být posouzena na základě zpracovaného projektu. Dále je uvedeno, zda aglomerace má dostatečně kapacitní ČOV a splňuje požadavky nařízení.

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) a Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) považuje aglomeraci, u které je ČOV dostatečně kapacitní, splňuje požadavky nařízení
a kde je % napojení na kanalizaci větší nebo rovno 85, za aglomeraci, která splňuje požadavky Směrnice.

Z článku č. 15, 16 a 17 Směrnice vyplývá reportingová povinnost ČR informovat EK
o stavu implementace Směrnice. V celé ČR je 623 aglomerací nad 2 000 EO. Na základě smlouvy o přistoupení musela ČR zajistit pro aglomerace s počtem EO vyšším než 10 000 soulad s uvedenou směrnicí pro 18 aglomerací nejpozději ke dni přistoupení a pro 36 dalších aglomerací se stejným počtem EO do 31. prosince 2006. Protože v současné době neexistuje oficiální definice pojmu „vyřešená aglomerace“, reportovalo MZe společně s MŽP 54 aglomerací nad 10 000 EO, u kterých je ČOV dostatečně kapacitní a splňuje požadavky nařízení a dále bylo uvedeno % napojení na kanalizaci s tím, že se toto % může v budoucnu změnit.

 

 

4.     Výsledky šetření

Na základě výsledků dotazníkového šetření obsahuje Seznam přehled 515 aglomerací.

Tabulka č. 1: Přehled počtu aglomerací ČR dle velikostní kategorie aglomerace

 

Aglomerace

Počet aglomerací

> 10 000 EO

143

2 000 - 10 000 EO

372

Celkem

515

Zdroj: MZe, zpracováno: 11.10.2007

V Seznamu je uvedeno 174 aglomerací, které z pohledu MZe a MŽP splňují požadavky Směrnice (z toho ve 109 aglomeracích mají připraveny další projekty na optimální dořešení situace infrastruktury, viz. tabulka A.2 přílohy 1, a naopak v 65 aglomeracích již žádné projekty výhledově neplánují, viz. tabulka A.1 přílohy 1).

Dále Seznam obsahuje 341 aglomerací, které musí být dořešeny v rámci implementace Směrnice ve stanoveném přechodném období (z toho ve 207 aglomeracích mají připravené projekty, viz. tabulka B.1 přílohy 2 a tabulka C.1 přílohy 3 a ve 134 aglomeracích v současné době žádné projekty připravené nemají, viz. tabulka B.2 přílohy 2 a tabulka C.2 přílohy 3). Dořešit jednotlivé aglomerace znamená realizovat v těchto aglomeracích opatření, která jsou nezbytná pro naplnění požadavků Směrnice, tj. výstavba, rekonstrukce či intenzifikace ČOV
a /nebo výstavba či dostavba kanalizace.

 

Tabulka č.2: Přehled aglomerací ve vztahu k plnění požadavků Směrnice

 

Počet aglomerací

ČOV vyhovuje

(ano/ ne)

% napojení na kanalizaci větší než 85 (ano/ ne)

připravována akce na zlepšení stavu

(ano/ ne)

65

ano

ano

ne

109

ano

ano

ano

Celkem: 174

ano

ano

-----

 

 

 

 

87

ano

ne

ano

67

ano

ne

ne

Celkem: 154

ano

ne

-----

 

 

 

 

75

ne

ano

ano

45

ne

ne

ano

Celkem: 120

ne

----

ano

 

 

 

 

48

ne

ano

ne

19

ne

ne

ne

Celkem: 67

ne

----

ne

Zdroj: MZe, zpracováno: 19.10.2007

Z tabulky č. 2 lze odvodit, že z řešených 515 aglomerací má celkem 328 aglomerací vyhovující ČOV a 297 aglomerací má % napojení na kanalizaci větší než 85 %. Zbývá dořešit pouze ČOV ve 123 aglomeracích, pouze kanalizaci ve 154 aglomeracích a ČOV+kanalizaci v 64 aglomeracích. Akce nejsou připraveny ve 134 případech a je třeba se na ně prioritně zaměřit.

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření došlo ke zpřesnění finanční náročnosti opatření, která je nutno na území ČR realizovat v rámci vyjednaného přechodného období
pro implementaci Směrnice. Finanční náročnost opatření vztažená k cenové úrovni roku 2007
je obsažena v tabulce č. 3.

 

Tabulka č. 3: Přehled specifických potřeb na implementaci směrnice Rady
č. 91/271/EHS v jednotlivých krajích České republiky pro období 2007 – 2010 v cenové úrovni roku 2007

 

Kraj ČR

Počet aglomerací uvedených v Seznamu

Náklady na dořešení aglomerací v mil. Kč

Jihočeský

29

1 203

Jihomoravský

66

3 673

Karlovarský

21

1 375

Královéhradecký

33

1 778

Liberecký

22

1 769

Moravskoslezský

66

6 808

Olomoucký

34

2 775

Pardubický

30

2 249

Plzeňský

33

2 170

Praha

16

15 619

Středočeský

73

5 528

Ústecký

26

1 740

Vysočina

23

829

Zlínský

43

1 618

Celkem

515

49 134

Zdroj: MZe, zpracováno: 11.10.2007

 

 

5.     Finanční zdroje na zajištění realizace potřebných opatření

Vzhledem k finančním potřebám, uvedeným v tabulce č. 3, je nezbytné na implementaci Směrnice zajistit od roku 2007 do roku 2010 finanční prostředky ve výši 49,134 mld. Kč.
Pro zajištění finančních prostředků v této výši je třeba v maximální míře využít prostředky, které může ČR čerpat z fondů ES a rovněž je nezbytné zajistit v adekvátní výši národní kofinancování.

 

5. A Teoretické možnosti financování

Níže uvedená teoretická varianta financování opatření ke splnění Směrnice ukazuje, zda jsou k dispozici finanční zdroje k pokrytí potřebných opatření. O konkrétním financování jednotlivých aglomerací je vždy rozhodováno na základě individuálního posouzení. Z údajů uvedených v tabulce č. 4 je zřejmé, jak významným finančním zdrojem je Operační program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Předcházející materiály, které se zabývaly touto problematikou, vždy zohledňovaly zásadní zapojení finančních zdrojů ES.

 

Tabulka č. 4: Teoretická možnost financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS

 

 

Zdroje ES celkem

 

2007 – 2010 (mil. Kč)

 

33 166

67,5 %

z toho: OPŽP

23 921

 

ISPA/FS

8 522

 

            OPI

723

 

Národní zdroje celkem

5 934

12,1 %

z toho: státní rozpočet MZe

2 200

 

            státní rozpočet MŽP

312

 

            SFŽP

3 422

 

Vlastní zdroje investorů

10 034

20,4 %

Celkem na implementaci

49 134

 

Zdroj: MZe, MŽP, zpracováno: 19.10.2007

 

Tabulka č. 4 také dokládá, že při uvedeném teoretickém složení finančních zdrojů budou muset investoři jednotlivých opatření vynaložit z vlastních zdrojů minimálně cca 10,034 mld. Kč, což představuje cca 20,4 % z celkových nákladů na implementaci Směrnice. Do podílu vlastních zdrojů investorů uvedených v tabulce č. 4 nejsou zahrnuty finanční náklady související s přípravou a zabezpečením staveb, které budou pravděpodobně rovněž v plné výši hrazeny z vlastních zdrojů investorů. Vzhledem k této skutečnosti lze předpokládat, že skutečná výše podílu investorů na financování jednotlivých opatření bude v průměru činit cca 25% z celkových nákladů projektu.

Tento teoretický předpoklad výrazně změnil aktuální výsledek jednání s EK, jehož předmětem bylo vypořádání dlouhodobě trvajících výhrad EK k charakteru a délce smluv mezi provozovateli a vlastníky infrastruktury vodovodů a kanalizací v ČR.

Investory nezbytných opatření jsou zejména obce a města, jimž v řadě případů špatná finanční situace nedovoluje realizovat opatření, která jsou nezbytná pro naplnění závazků ČR vůči ES bez přispění prostředků státního rozpočtu.

 

5. B Operační program Životní prostředí

 

OPŽP pro období 2007 – 2013 vytváří rámec pro přípravu projektů, jejichž cílem
je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

OPŽP nabízí téměř 5 miliard EUR pro financování ekologických projektů z evropských fondů. Objemem financí se jedná o druhý největší český operační program. Čerpá 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR.

Řídícím orgánem OPŽP je MŽP, které odpovídá za provádění programu. Řídící výbor projednává zásadní otázky koncepce a realizace OPŽP a operativní provádění zajišťuje zprostředkující subjekt – Státní fond životního prostředí ČR.

Na základě analýzy životního prostředí ČR bylo pro období 2007 – 2013 stanoveno sedm prioritních os.

Prioritní osa 1 OPŽP – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. Klíčovým cílem podpory v této prioritní ose je zvýšení počtu ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpadních vod, za účelem splnění požadavků Směrnice. Podporované aktivity jsou výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV a výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 2 000 EO a také ve vybraných aglomeracích pod 2 000 EO, které
se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Pro prioritní osu 1 je určeno cca 40% celkových prostředků OPŽP, to je 2,0 mld. EUR.
Pro prioritní opatření 1.1. týkající se financování opatření k naplnění požadavků Směrnice
je určeno
1 487,7 mil. EUR pro rozpočtové období 2007 až 2013. Tyto prostředky se však budou poskytovat po jednotlivých letech až do roku 2013 a je zde nezbytné nastavení klíčových priorit pro realizování projektů v časové ose.

Problematickou oblastí, která dlouhou dobu blokovala schválení OPŽP, je otázka provozních smluv projektů z oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, uzavřených mezi vlastníky a provozovateli vodárenské infrastruktury.

Dne 7. listopadu 2007 se v sídle DG Regio uskutečnilo jednání české delegace vedené místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem se zástupci EK DG Regio k návrhu české strany na vyřešení výše zmíněné problematiky (tzv. „Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí
v programovacím období 2007-2013“).

Byla uzavřena kompromisní dohoda pro řešení smluvních vztahů s oddílným modelem provozování vodárenské infrastruktury v programovacím období 2007-2013. V souladu
s uzavřenou dohodou česká strana zapracovala výsledky jednání přímo do OPŽP a 13.11.2007 zaslala EK konsolidovanou verzi OPŽP, aby mohla být postoupena do závěrečné formální schvalovací procedury. OPŽP byl 20. 12. 2007 schválen EK, a proto případné úvahy o změnách vyjednaných podmínek přijatelnosti, které jsou součástí OPŽP, nejsou relevantní.

 

5. C Analýza dopadů kompromisního řešení smluvních vztahů s oddílným modelem provozování vodárenské infrastruktury

 

Informace o výsledku vyjednávání s Evropskou komisí ve věci problematiky provozních smluv projektů z oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro programovací období 2007-2013 byla vládě ČR již předložena místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí dne 14. listopadu 2007. Základním parametrem pro poskytování prostředků z OPŽP se stal datum ukončení stávající provozní smlouvy.

Při analýze se vycházelo z údajů, které byly poskytnuty zástupci jednotlivých vlastníků, provozovatelů a aglomerací, kterou pro Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečila firma Mott MacDonald v první polovině roku 2007, v rámci dobrovolné dotazníkové akce. V této souvislosti je třeba uvést, že vyplněný dotazník (někdy pouze částečně) poskytlo cca 85 % aglomerací.

 

Z těchto údajů o jednotlivých aglomeracích vyplývá následující:

A.     náklady potřebné na opatření v aglomeracích, kde provozní smlouvy končí
po roce 2022 (dle vyjednaných podmínek nemohou čerpat finanční prostředky z OPŽP) jsou cca 19 mld. Kč, tj. 38 % nákladů všech opatření nezbytných realizovat v ČR do konce roku 2010; jedná se celkem o 45 aglomerací z toho
je 15 aglomerací Praha (ÚČOV + 15 městských částí) s náklady uvedenými
v příloze,

B.     v kategorii provozních smluv končících intervalu let 2020 až 2022
(dle vyjednaných podmínek mohou čerpat finanční prostředky z OPŽP v omezené míře, tj. dotace může činit max. 30 %)  nebyla evidována žádná aglomerace,

C.     náklady potřebné na opatření v aglomeracích, kde provozní smlouvy končí v období 2015 až 2020 (dle vyjednaných podmínek mohou čerpat finanční prostředky z OPŽP v omezené míře, tj. dotace může činit max. 60 %) jsou cca
5 mld. Kč, tj. 10 % nákladů všech opatření nezbytných realizovat v ČR do konce roku 2010; jedná se celkem o 73 aglomerací,

D.     u zbylých cca 333 aglomerací buď smlouvy vyprší samy do konce roku 2015 (mohou čerpat finanční prostředky v plném rozsahu s podmínkou, že upraví smlouvy obsahově, tedy bez nutnosti zkracovat smlouvy a bude vybrán nový provozovatel v souladu s relevantní legislativou) nebo smlouvy na dobu neurčitou (s možností výpovědi smlouvy). Dále jsem patří případy, kdy se jedná
o společnosti s dominantním vlivem veřejného vlastnictví, které mohou čerpat finanční prostředky v plném rozsahu; nebo se jedná o tzv. smíšené společnosti.

 

V této souvislosti upozorňujeme, že nebyly k dispozici údaje od cca 80 aglomerací.

 

Pokud bychom tedy vycházeli z výše uvedené tabulky č. 4 „Teoretické možnosti financování“, nemohlo by cca 45 aglomerací s trváním provozních smluv přes rok 2022 čerpat finanční prostředky z OPŽP ve výši cca 12,825 mld. Kč (67,5 % z cca 19 mld. Kč) vůbec a dále by nemohlo cca 73 aglomerací s trváním provozních smluv do roku 2015 až 2020 čerpat finanční prostředky z OPŽP ve výši cca 0,375 mld. Kč (7,5 % z cca 5 mld. Kč).

Údaje o finančních zdrojích, které obsahují dopady omezeného využití finančních zdrojů OPŽP v případech, kdy nedojde k úpravě stávajících provozních smluv ukazuje následující tabulka č. 5.

 

 

Tabulka č. 5:

 

 

2007 – 2010 (mil. Kč)

 

 

Zdroje ES celkem

19 966

40,6 %

Národní zdroje celkem

5 934

12,1 %

Vlastní zdroje investorů

10 034

20,4 %

Chybějící zdroje

13 200

26,9 %

Celkem na implementaci

49 134

 

Zdroj: MZe, MŽP, zpracováno: 19.10.2007

 

Zvyšování podílů vlastních zdrojů investorů vede, kromě rizika nenaplnění závazků ČR vůči ES ve stanoveném termínu, k problémům se zvyšováním ceny pro stočné, která se již nyní v řadě případů blíží k hranici sociální únosnosti. Variantní použití finančních zdrojů od provozovatelů infrastruktury by vyvolalo nežádoucí změny ve vlastnictví infrastruktury. Je zřejmé, že vhodným východiskem u malých obcí k pokrytí chybějících finančních zdrojů je vytvoření národní podpory ze státního rozpočtu.

Možnosti zajištění chybějících zdrojů budou předmětem analýzy dostupných finančních zdrojů k pokrytí deficitu zdrojových možností a návrhu jejich zajištění. Analýza bude předložena vládě do 30. 6. 2008.

 

 

6. Dopady nesplnění závazků v rámci přechodného období

 

Případné nesplnění požadavků Směrnice, které se ČR zavázala splnit do konce roku 2010, bude spojeno s finanční sankcí. Tuto sankci bude uplatňovat EK vůči ČR.

Systém vynucování v EU (dle čl. 226 Smlouvy o EU) provádí EK a postupuje v následujících krocích:

-         první písemné varování (žádá vysvětlení do 2 měsíců),

-         poslední písemné varování (odůvodněný názor, že došlo k porušení „acquis communautaire“ a požadavek nápravy),

-         EK předá Evropskému soudnímu dvoru (dále jen ESD) své zjištění a ten rozhodne
o přestupku (porušení práva),

-         ESD vydá rozsudek o porušení práva,

-         EK znovu upozorní, že porušení nabylo právní moci,

-         EK zašle stanovisko s důvody pro uvalení sankce,

-         EK předá žalobu ESD,

-         ESD projedná a vynese rozsudek, který již obsahuje sankce (finanční postihy): buď pevnou jednorázovou částku (za nedodržení „zpětně“) anebo průběžnou pokutu po dobu, dokud není porušení napraveno (odstraněno); oba typy sankcí však lze uplatnit najednou, aby vymáhání včetně postihu za minulé období bylo naplněno.

 

Legislativa ČR uplatňuje vynucování povinností, která vyplývají z čl. II bodu 6 zákona
č. 20/2004 Sb.  Toto se dotýká se všech obcí, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2000 EO, včetně těch, které dosáhnou této velikosti do 31. prosince 2010.“ Jedinými povinnými osobami se všemi důsledky (zejména sankce podle § 116 odst.
3 vodního zákona) z tohoto ustanovení, jsou tedy obce bez ohledu na to, zda-li jsou samy provozovateli kanalizace, resp. dokonce i bez ohledu na to, zda-li kanalizaci v obci vlastní. Je na jejich uvážení, zda-li tuto povinnost zajistí smlouvou (např. v rámci větší ČOV pro více obcí) nebo vybudováním nové kanalizace a ČOV. Jejich povinností je toto nějakým způsobem zajistit.  

Všichni oprávnění, vypouštějící odpadní vody, jimž povolení na základě ustanovení
čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. zaniká dnem 1. ledna 2008, si musí pro další vypouštění odpadních vod pořídit povolení nové, resp. měli možnost si do 2.7.2007 požádat o prodloužení původního. Takové povolení již bude muset respektovat, až na některé výjimky (§ 38 odst.
9 vodního zákona) všechny požadavky nařízení. V případě neplnění povolení k vypouštění, popř. nepovoleného vypouštění odpadních vod se oprávněný může dopustit přestupku ve smyslu
§ 34 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, resp. správního deliktu podle § 116 odst. 1 písm.
b) vodního zákona.

 

7. Ústřední čistírna odpadních vod Praha

 

Připravovaná realizace nezbytných opatření v aglomeraci Praha, přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (dále jen ÚČOV), je největší komunální vodohospodářská investice v ČR. Projekt řeší vybudování nové mechanicko - biologické linky s chemickým srážením a úpravou stávající ÚČOV tak, aby bylo možné plnit emisní limity stanovené v povolení dle nařízení. Jedná se o zvýšení kapacity ÚČOV o cca 180 tis. EO na celkovou kapacitu cca 1,6 mil. EO. Po realizaci této investice bude ÚČOV zajišťovat splnění téměř 30 % závazku ČR v ukazateli celkový dusík (Ncelk). Odhadované náklady jsou cca 10 mld. Kč, tj. cca 20 % z celkových nákladů nezbytných na všechna nezbytná opatření realizovaná v ČR v rámci přechodného období.

 

V současné době probíhá v rámci přípravy stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“územní řízení s předpokládaným dokončením do března 2008.

 

Významným faktorem ovlivňujícím realizaci stavby je možnost získání finanční podpory na akci. Vzhledem k tomu, že provozní smlouva v případě ÚČOV byla uzavřena do konce roku 2028, není podle vyjednaných podmínek přijatelnosti možné získat finanční prostředky z OPŽP.

 

 8. Závěry

I.                    ČR se zavázala splnit požadavky Směrnice do konce roku 2010. V této souvislosti je nutné uvést, že již dvakrát byla prověřována na pracovních jednáních s EK možnost prodloužení tohoto  přechodného období a vždy s negativním výsledkem. Poslední informaci v této věci obdržela vláda ČR v březnu tohoto roku. Hlavním důvodem je fakt, že přechodné období pro ČR bylo vyjednáno v rámci předvstupních jednání, je zakotveno ve Smlouvě o přistoupení a promítnuto do novely Směrnice. Jakákoliv změna této smlouvy, která je součástí primárního práva Společenství, by podléhala schválení mezivládní konferenci a následně ratifikaci všemi členskými státy EU
a Evropského parlamentu (dále jen EP). Novelizaci Směrnice by musela navrhnout EK a musely by s ní vyslovit souhlas Rada i EP v rámci procedury spolurozhodování.
Úspěšnou realizaci těchto kroků považuje příslušný direktorát EK
za neproveditelnou.

II.                 S ohledem na problémy se zajištěním a uvolněním finančních zdrojů z OPŽP
je žádoucí požádat EK o oficiální stanovisko, ze kterého by bylo patrné zda konec roku 2010 je nutno chápat jako limitní pro kolaudace jednotlivých staveb, či je možné chápat zahájení realizace jednotlivých opatření před koncem roku
2010 a dokončení jejich realizace do konce roku 2012 jako akceptovatelné. Tato žádost má přímou vazbu jak na technické podmínky realizace, tak zejména na podmínky financování podle předpokládaných ročních alokací prostředků z fondů EU.

III.               V rámci aktualizace tohoto materiálu došlo ke zpřesnění rozsahu a investiční náročnosti opatření, která musí být v rámci implementace Směrnice realizována na území ČR. Finanční náročnost implementace Směrnice byla zpřesněna na 49,134 mld. Kč v běžných cenách od roku 2007 včetně do konce roku 2010. Na základě dotazníkového šetření bylo do Seznamu přiřazeno 6 nových aglomerací. Dále bylo
do Podseznamu nově přeřazeno 22 aglomerací, které v současné době nedosahují počtu 2 000 EO. V Podseznamu je tak celkem 55 aglomerací s odhadovanými náklady cca 1,3 mld. Kč

IV.              V této souvislosti je třeba uvést, že v této částce je zahrnuto cca 15 mld. Kč v rámci aglomerace Praha, která se skládá z intenzifikace ÚČOV  a dokončení odkanalizování jednotlivých městských částí.

V.                 Z celkového počtu 515 aglomerací, které tvoří Seznam k řešení je 134 aglomerací, které zatím nemají připraven ani projekt ani studii a výhledově neplánují žádost
o dotaci. MZe společně s MŽP v nejbližší době osloví tyto aglomerace, upozorní
je na povinnost splnit požadavky Směrnice a zároveň je bude informovat o dotačních možnostech. Řešení zmíněných lokalit představuje prioritní úkol.

VI.              316 aglomerací má v současné době připravené projekty (žádosti) vztahující
se k předmětné Směrnici. Je třeba zdůraznit, že se jedná i o aglomerace, které mají vyhovující ČOV a % napojení EO na kanalizaci větší než 85 %. Akce v těchto aglomeracích považujeme za žádoucí pouze v případě ekonomické efektivnosti těchto projektů. K tomuto materiálu je připojen jako příloha 1 seznam aglomerací, které mají vyhovující ČOV a zároveň napojení na kanalizaci větší než 85 % (z pohledu MZe a MŽP tedy splňují požadavky Směrnice), jako příloha 2 seznam aglomerací, jež mají ČOV v pořádku, ale % napojení na kanalizaci je pod 85% a v příloze 3 jsou aglomerace, jejichž ČOV není v pořádku (je nedostatečně kapacitní nebo nesplňuje požadavky nařízení). Karty jednotlivých aglomerací s podrobnými informacemi jsou uvedeny v příloze č. 4.

VII.            Je popsán stav, který přepokládal využití finančních zdrojů ES a to před sjednáním podmínek. Situace po projednání s EK zásadně změnila situaci. Pokud nebudou schopny dotčené aglomerace splnit podmínky stanovené v rámci OPŽP (zejména změnu termínu ukončení stávajících provozních smluv) nebudou moci tyto aglomerace čerpat finanční prostředky z tohoto fondu ve výši cca 13,2 mld. Kč
a je třeba zahájit diskusi o jejich možném zajištění. Zajištění finančních prostředků z vlastních zdrojů může vést ke zvýšení ceny za stočné podle rozsahu investice a nastavených podmínek smluv. Možnosti využití jiných finančních zdrojů bude výstupem z analýzy viz. bod III. 3 usnesení vlády.

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist