Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Čistírny odpadních vod Plnění podmínek vodohospodářských projektů podle Přílohy č. 7 Programového dokumentu Operačního programu životní prostředí
Akce dokumentů

Plnění podmínek vodohospodářských projektů podle Přílohy č. 7 Programového dokumentu Operačního programu životní prostředí

Autor: Jan Lhotský Poslední změna: Úterý 19.01.2010 14:29

Referát přednesený Ing. Soňou Sýkorovou - vedoucí odboru PPP projektů SFŽP na konferenci "Provoz vodovodních a kanalizačních sítí 2009" v Českých Budějovicích.

Plnění podmínek vodohospodářských projektů podle Přílohy č. 7 Programového dokumentu Operačního programu životní prostředí

obr.archiv vakinfo.cz

 

 

 

Nové zásady oddělitelnosti a vyjímání vodohospodářské infrastruktury

Na tomto jednání byly vyjednány určité kompromisy, které samozřejmě za určitých pravidel splňují podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů. Jedním z kompromisů je problematika možné „oddělitelnosti“ vodohospodářské infrastruktury v rámci tzv. problematických aglomerací. Vyjednaný koncept řešení „oddělitelnosti“ představuje možnost získání finanční podpory ze zdrojů Evropské unie u většiny tzv. problematických aglomerací. Nicméně je nutné zdůraznit, že vyjednaný kompromis neznamená „maximalizaci oddělování“. EK dala jednoznačně najevo, že jakékoliv umělé obcházení podmínek přijatelnosti je nepřípustné.

Nejzásadnějším kompromisem je zavedení tzv. konceptu vyjímání infrastruktury, které představuje výjimečné řešení v případech, kdy z objektivních důvodů je čerpání finančních prostředků z OPŽP znemožněno. Jedná se o možnost vyjmutí infrastruktury ze stávajícího provozu, které musí být v souladu s předpisy upravujícími veřejné zadávání, zejména vyjmutím nesmí dojít ke zhoršení postavení veřejného zadavatele a vyjmutá infrastruktura i zbylá část infrastruktury musí být efektivně technicky oddělitelná dle pravidel podrobně popsaných v Metodice a schopna samostatného efektivního provozování.

Tento nový koncept umožní např. financování ÚČOV Praha z OPŽP. Jedná se o vyjmutí ÚČOV ze stávající provozní smlouvy a provedení nového výběrového řízení na provoz celku ÚČOV a nové vodní linky (tj. stávající i projektované části) dle podmínek OPŽP.

 

Účinnost upravených provozních smluv dle podmínek Přílohy č. 7 OPŽP

Dalším pozitivem, které bylo dodatečně dohodnuto s EK, je odložení účinnosti úprav stávajících provozních smluv.

Úpravy ve stávajících provozních smlouvách musí být provedeny (tj. provozní smlouva, resp. dodatek k takovéto smlouvě musí být podepsán) před tím, než je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na jehož základě bude poskytována podpora příslušnému projektu na obnovu/rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, resp. v případě tzv. velkých projektů musí být úpravy provedeny před odesláním žádosti EK k posouzení a schválení velkého projektu.

Veškeré změny v provozních smlouvách vyplývající z Přílohy č. 7 OPŽP, s výjimkou výše nájemného, musí být účinné, tj. aplikovatelné nejpozději od prvního dne následujícího kalendářního/hospodářského roku po vydání kolaudačního rozhodnutí resp. uvedení stavby do trvalého provozu.

Účinnost změny výše nájemného nastane nejpozději od následujícího kalendářního/ hospodářského roku po vydání Rozhodnutí.


Aktualizace Metodiky dle nových zásad

S ohledem na nově dojednaný přístup k řešení oddělitelnosti a na základě závěrů ze zprávy DG REGIO EK 2009 ve věci „Posouzení českých návrhů spojených se zaváděním „vodohospodářské dohody“ jako součásti OPŽP 2007-2013 a otázek týkajících se provozních smluv s vazbou na projekty Fondu soudržnosti 2004“ (dále jen Závěrečná zpráva DG Regio 2009) byla Metodika  aktualizována, projednána a dne 19.10.2009 schválena pracovní skupinou ustavenou na Ministerstvu životního prostředí za účelem rozvedení dohody s EK nad oblastí provozních smluv.

Pro všechny žadatele, kteří by měli zájem tyto nové přístupy k oddělitelnosti a vyjímání vodohospodářské infrastruktury aplikovat u předložených projektů v rámci OPŽP a dosud se žadateli nepodařilo s provozovatelem vyjednat určitý kompromis, pak je možné znovu daný projekt přehodnotit z hlediska provozní situace a zažádat o změnu dle této Metodiky, přičemž zůstává v platnosti povinnost zavedení výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí včetně nastavení cenotvorby do stávajících a nových provozních smluv.

 

 

Základní dokumenty a finanční nástroje pro plnění podmínek Přílohy č. 7 OPŽP:

·       Metodika pro žadatele, rozvádějící Přílohu č. 7 OPŽP

·       Praktická příručka – smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací

·       Manuál pro Finanční model, zjednodušený finanční model

·       Manuál pro vyrovnávací nástroj, zjednodušený vyrovnávací nástroj – doporučující dokument

·       Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a Koncesní zákon č. 139/2006 Sb.

 

Posuzování úprav provozních smluv podle platnosti dokumentů:

Jedním z doporučeních EK, které vyplynuly v průběhu spolupráce s EK v rámci projektu DG REGIO 2009 ohledně posuzování implementace tzv. vodohospodářské dohody, bylo na základě posouzení Katalogu výkonových parametrů, zpracovat praktickou příručku určenou především pro starosty, konečné příjemce a veřejnost. Jedná se o dokument „Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR“ (dále jen Praktická příručka). Jejím hlavním cílem je srozumitelně vysvětlit důvody a výhody uplatnění výkonových ukazatelů, monitoringu a smluvních sankcí v provozních smlouvách v tzv. „oddílném modelu provozování“. Součástí Praktické příručky je uvedení 10+10 základních výkonových ukazatelů pro oblasti zásobování pitnou vodou a oblast odvádění a čištění odpadních vod. Základní body popsané v Praktické příručce (výkonové ukazatele, monitoring a smluvní sankce) vychází z dlouholeté kritiky EK a následné dohodě ukotvené mezi ČR a EK do Přílohy č. 7 OPŽP. EK zejména požadovala sjednocení podmínek při aplikaci výkonových ukazatelů, monitoringu a sankcí u provozních smluv a z tohoto důvodu je aplikace Praktické příručky závazná pro úpravy stávajících i nových provozních smluv od 1.7.2009. Toto datum je určitým mezníkem, při posuzování úprav stávajících i nových provozních smluv.

Žadatelé, kteří předložily návrhy upravených provozních smluv před tímto datem nemusejí zpětně aplikovat Praktickou příručku a tyto návrhy jsou posuzovány podle Metodiky, která byla zveřejněna dne 9.4.2008.

 

Stručný přehled o provozních modelech u projektů předložených v rámci OPŽP

Tab. 1: Přehled provozních modelů u individuálních vodohospodářských projektů v rámci OPŽP

 

3.výzva OPŽP

7.výzva OPŽP

Obec provozuje sama

46

9

Vlastnický model provozování

27

8

Smíšený model

6

5

Oddílný model

106

32

 

 

Stávající stav k říjnu 2009 u projektů s oddílným modelem provozování

Tab.2: Přehled počtu projektů s oddílným modelem v rámci 3.výzvy OPŽP

Návrhy provozních smluv již předložené k posouzení

15

Předložena zadávací dokumentace/koncesní dokumentace k posouzení

6

Projekty kde by měl být vybrán provozovatel do doby uvedení stavby do trvalého provozu

36

Projekty kde je smlouva uzavřena do konce roku 2015, nebo je ukončena před kolaudací stavby

12

Projekty kde je smlouva uzavřena v rozmezí let 2016-2020, žádost předložena o 60 % výše podpory

6

Projekty se smlouvou s dominancí veřejného sektoru

5

Projekty s již schválenou upravenou provozní smlouvou/velké projekty s již schválenou upravenou provozní smlouvou a schválené EK

6/2

 

Závěr:

Ministerstvo životního prostředí si bylo vědomo, že je nutné zabezpečit pomoc pro žadatele při vyplňování a aplikaci finančních nástrojů při úpravách stávajících i nových provozních smluv.

Vzhledem k této skutečnosti, mohou žadatelé požádat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci projektu „Zajišťování finančně-technického poradenství pro SFŽP ČR a MŽP ČR při implementaci Přílohy č. 7 OPŽP“ financovaného z Technické asistence OPŽP, o konzultace při vyplňování finančních nástrojů.

Dále od poloviny října 2009 probíhají pro žadatele, zpracovatele žádostí a provozovatele, dvoudenní školení. Tyto školení jsou připravená tak, aby účastník byl seznámen se všemi dokumenty, které je nutné použít resp. využít při řešení úprav stávajících provozních smluv nebo při výběru nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury dle podmínek Přílohy č. 7 OPŽP.

 

Úvod:

Příloha č. 7 Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí (dále jen Příloha č. 7 OPŽP) respektive Dohoda České republiky a Evropské komise na podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů byla rozvedena v Metodice pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 OPŽP (dále jen Metodika), která byla vydána dne 9. 4.2008.

Vzhledem k dlouhodobé problematice stávajících provozních smluv k podmínkám stanoveným Přílohou č. 7 OPŽP a v návaznosti na úkol z usnesení vlády č. 451 ze dne 20. dubna 2009 o Aktualizaci strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod proběhlo dne 11.6.2009 jednání s Evropskou komisí (dále jen EK) za účasti řídícího orgánu Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství jako orgánu kompetentního za obor vodovodů a kanalizací. 

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist