Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Čistírny odpadních vod Stanovisko SOVAK ČR k návrhu nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Akce dokumentů

Stanovisko SOVAK ČR k návrhu nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Autor: Jan Lhotský Poslední změna: Pondělí 13.04.2015 16:44

SOVAK ČR po prostudování návrhu nařízení vlády, nahrazující existující nařízení vlády č. 416/2010 Sb. vč. související předkládací zprávy a odůvodnění, došel k názoru, že s návrhem nelze v žádném případě souhlasit, neboť v materiálu zcela absentuje vyhodnocení stávající úrovně i dopadů změněné regulace na stávající osoby oprávněné k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a provozovatele dotčených čistíren odpadních vod (ČOV) a také jejich výrobce.

SOVAK ČR vydal následující stanovisko:

SOVAK ČR po prostudování návrhu nařízení vlády, nahrazující existující nařízení vlády č. 416/2010 Sb. vč. související předkládací zprávy a odůvodnění, došel k názoru, že s návrhem nelze v žádném případě souhlasit, neboť v materiálu zcela absentuje vyhodnocení stávající úrovně i dopadů změněné regulace na stávající osoby oprávněné k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a provozovatele dotčených čistíren odpadních vod (ČOV) a také jejich výrobce. Za naprosto neakceptovatelné pokládáme absenci jakékoliv komunikace ze strany předkladatele s výše uvedenými dotčenými stranami, která je nezbytná pro určení akceptovatelných úrovní vypouštěného znečištění. Požadujeme svázání předložení  NV s připravenou novelizací nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které upravuje podmínky vypouštění odpadních vod do vod povrchových, neboť pouze tehdy bude možné zajistit soulad mezi definovanými požadavky (zejména u ukazatele celkový dusík). Na rozdíl od předkladatele jsme toho názoru, že předložený návrh NV ovlivní podmínky podnikatelského prostředí v tomto oboru v ČR negativně. 

Jako zdůvodnění tohoto stanoviska zároveň předkládáme upozornění na následující věcné nesrovnalosti v předloženém návrhu, které dle našeho názoru jsou překážkou dalšího projednávání NV:

  • Věcně nejzásadnějším problémem předloženého materiálu je zavedení požadavku na účinnost v parametru Ncelk, který doposud nebyl limitován. V odůvodnění návrhu NV se vyskytuje chyba v celém textu, kde je uváděno, že limity pro Ncelkjsou zmírněny.Naopak, tyto limity jsou nově zaváděny namísto limitů pro NamonDosahování limitů pro Ncelk na domovních ČOV s kapacitou do 50 EO považujeme za de facto nemožné. Stanovená úroveň je na hodnotách BAT limitů pro ČOV v kategorii 100 000 EO v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. U těchto ČOV je zajištěna jak potřebná rovnoměrnost nátoku, kvalita instrumentace i obsluhy a z důvodu nedostatečného poměru BSK5/Ncelk je často dosahování redukce ukazatele Ncelk až dávkováním externího substrátu. V návrhu NV navíc není ani zohledněna problematika nitrifikace v zimním období.

  • V odůvodnění návrhu jsou uvedeny v podstatě pouze pozitivní dopady předloženého NV. Je však zcela opomenut zásadní dopad nového zavedení požadavku na účinnost odstranění parametru Ncelk na výrobce domovních ČOV z důvodů nutnosti absolvování nových certifikací a absolvování nových zkoušek účinnosti rozšířených o doměření nově požadovaného parametru. Tyto náklady budou výrobci následně přenášet i na konečné uživatele, s čímž se samozřejmě zvýší cena výrobků a u menších firem mohou být náklady na novou certifikaci dokonce likvidační.

  • Podle §3 odst. 3 návrhu NV budou mikrobiologické limity stanovovány v případě, že osoby s odbornou způsobilostí budou toto požadovat z důvodu ochrany podzemních vod. Nejsou však stanovena žádná podrobnější kritéria tohoto posouzení.Bude tak docházet k nejednotnému výkladu a nejednotnému stanovování této povinnosti.

  • V odůvodnění je uváděno, že parametr celkový fosfor není pro vypouštění do vod podzemních problematický a že budou stanoveny takové limity, aby nebylo nutno dávkovat koagulant. Tento názor však není doložen praktickými výsledky realizovaných ČOV. Při požadavku na účinnost 50 % tak zůstává nutnost i nadále realizovat dávkování koagulantů, které patří mezi nebezpečné látky a tedy z pohledu skladování a dávkování představují (obdobně jako je tomu u řady externích substrátů) pro vlastníka ČOV velký problém.

Z výše uvedených věcných připomínek, které jsou pouze reprezentativním výčtem, vyplývá, že návrh NV má zásadní negativní dopady jak na provozovatele, tak na výrobce ČOV s vypouštěním do vod podzemních a tyto dopady byly předkladatelem vyhodnoceny pouze zcela formálně a postrádáme vyhodnocení toho, jak v současnosti ČOV plní požadavky stávající regulace. Je třeba upozornit také na to, že současný text nařízení vlády č. 416/2010 Sb. pochází z roku 2010 a jedná se tak o zásadní zpřísnění limitů v krátkém časovém intervalu. Dále by mělo být vyhodnoceno, zda existují na trhu ČOV, které v dané velikostní kategorii navržené požadavky splňují. Do doby odstranění těchto věcných vad a doplnění analýzy dopadů nepovažujeme za vhodné pokračovat u tohoto návrhu NV v legislativním procesu. Požadujeme bezodkladně ze strany předkladatele zahájit diskusi s odbornými asociacemi, které reprezentují vlastníky, provozovatele i výrobce dotčených ČOV. Vzhledem k výše uvedenému a ke značné tematické podobnosti tak požadujeme odložit projednávání návrhu NV a spojit s projednáváním připravované novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kde také ještě nebyla přes sliby vedení Ministerstva životního prostředí diskuse zahájena.

Ing. František Barák, v. r.
předseda představenstva SOVAK ČR

31. března 2015
 

Za technickou stránku stanoviska odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, Ing. Martin Srb

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist