Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Kanalizace
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Aktualizované vydání Příručky provozovatele stokové sítě
Autor: redakce — Poslední změna: Pátek 14.09.2018 14:46

SOVAK ČR vydává Příručku provozovatele stokové sítě, která je nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá touto problematikou. Tisk zajistilo nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o. Řádní členové příručku obdrží v rámci Informační a poradenské činnosti 1 ks příručky. Aktualizované a doplněné vydání vzniklo pod dohledem kolektivu odborníků pod vedením Ing. Jany Šenkapoulové, Ph.D., předsedkyně odborné komise SOVAK ...

SFŽP ČR uvolní 1,7 miliardy na kanalizace a čistírny
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 03.09.2018 01:50

V létě přitekly z Evropské unie poslední peníze na kanalizace a čistírny odpadních vod určené pro obce a jiné vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Zájemcům, na které se v poslední výzvě Operačního programu Životní prostředí nedostalo, finančně vypomůže Státní fond životního prostředí ČR. Otevře pro ně speciální dotační výzvu v Národním programu Životní prostředí.

Odpadní voda jako zásobní zdroj cenných nutrientů
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 27.03.2017 22:25

Mezinárodní den vody, vyhlášený poprvé OSN v roce 1997 se koná každoročně 22. března. Tato událost pravidelně upozorňuje na nutnost chránit a rozumně nakládat s dostupnými vodními zdroji. Letošním tématem je poprvé i odpadní voda, která je čím dále více vnímána i jako zásobní zdroj cenných nutrientů.

Vnitřní odhlučněná kanalizace: kdy zažije boom i v ČR?
Autor: Ivo Valeš, WAVIN Ekoplastik s.r.o. — Poslední změna: Pondělí 14.11.2016 23:14

Nadměrným hlukem je ohroženo stále víc obyvatel vyspělého světa. Téměř 50 % evropské populace je vystaveno hluku v takové míře, která může být i zdraví škodlivá. Snižování hlukové zátěže se proto stává v posledních letech prioritou stavebního oboru. Hluk, který se šíří z ulic do uzavřených prostor stavebních objektů, je možné omezit použitím kvalitních izolací a vhodnou volbou stavebních materiálů. Hluk však vzniká i uvnitř budov, ...

Stanovisko SOVAK k problematice zpoplatnění přepadlých vod
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 25.02.2016 11:11

SOVAK ČR reaguje touto analýzou na návrh novelizace zákona č. 254/2001 Sb. v § 38, odst. 3), kde je nově uvedeno „Odvádí - li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a), stávají se srážkové vody vtokem do této kanalizace vodou odpadní „ a současně a novelizaci § 89 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových odst. 1) „Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových, (dále ...

Účinná „zbraň“ na odhalení neoprávněně připojených nemovitostí.
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 14.05.2013 12:33

V průběhu několika posledních let dochází v obcích, které provozují Středočeské vodárny a.s. (SVAS), k nadměrnému přetěžování přečerpávacích stanic odpadních vod. Z tohoto důvodu přikročila naše společnost k průzkumu kanalizačních stok, který je zaměřen na neoprávněné vypouštění dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do splaškové kanalizace.

"Zpoplatníme déšť?“ aneb některá fakta o dešťových vodách
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.04.2013 10:14

Tisková zpráva SVS, a.s.„Téma vody společnost zajímá zpravidla tehdy, když se zvyšují ceny vodného a stočného. Rostoucí cena vody je v posledních letech častým předmětem kritiky, proto stále hledáme způsoby a cesty, jak tento trend omezit. Je škoda, že není upřena dostatečná pozornost na přípravu novely vodního zákona, který cenu vody také ovlivňuje“ uvádí Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

PVK odhalují neoprávněné vypouštění srážkových vod pomocí kouře
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pátek 19.10.2012 14:36

Pražské vodovody a kanalizace v souvislosti s přetěžováním čerpacích stanic odpadních vod a pobočných čistíren provádějí v Praze systematický průzkum splaškových stok, kanalizačních přípojek a vnitřní kanalizace jednotlivých nemovitostí. Průzkum kanalizačních přípojek u objektů je prováděn tzv. kouřovou metodou.

Za nelegální vypouštění odpadních vod hrozí stále pokuty
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 13.09.2012 19:25

K 1. 1. 2008 skončila platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána před rokem 2002. Až do konce června 2007 měli občané možnost prodloužit si tato povolení nebo zažádat o nová. Zejména používání septiků v malých obcích spojené s vypouštěním části odpadní vody je klasickým případem nelegálního vypouštění odpadní vody do vody povrchové v případě, že není prodloužena platnost tohoto ...

Zalévám zahrádku, napouštím bazén, mám nárok na slevu na stočném? Ano, ale v případě, že zákazník odebírá vodu, kterou neodvádí do kanalizace. Společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) by ráda informovala své odběratele o možnosti zohlednit vodu, která byla odebrána, ale neodvedena do kanalizace, při vyúčtování stočného (nejčastěji z důvodu zalévání zahrady).

PVK se ještě více zaměří na černé odběry
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 16.01.2012 12:22

V roce 2011 odhalily Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) 321 případů černé produkce odpadních vod a 128 černých odběrů vody. V roce 2011 bylo celkem zaznamenáno 449 případů, což je ve srovnání s rokem 2010 navýšení o 12%.

Kanalizace a čistírna odpadních vod na Vysočině
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 11.12.2011 20:11

Předmětem projektu bylo vybudování kanalizace a rozšíření čistírny odpadních vod v obcích Předín a Opatov v kraji Vysočina. Celkové náklady dosáhly téměř 78 milionů korun, dotace z EU činila více než 58 milionů korun.

V pondělí 22. srpna 2011 Evropská komise schválila České republice šestý velký projekt z Operačního programu Životní prostředí, vodohospodářský projekt „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně". Projekt byl podán statutárním městem Brnem do III. výzvy MŽP v rámci OPŽP.

Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Autor: medim — Poslední změna: Středa 30.03.2011 10:46

Podepsání Programového dokumentu OP ŽP Evropskou komisí otevřelo cestu k pěti miliardám euro z evropských strukturálních fondů. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zároveň vyhlašují již třetí vlnu příjmu žádostí do OP ŽP. SFŽP přijímá žádosti již od září 2007 a k 21.12.2007 eviduje přes tisíc podaných projektů. První rozhodnutí o přidělení dotací bude v lednu 2008.

Hlavním důvodem novelizace nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je potřeba docílit souladu národních právních předpisů s požadavky evropských směrnic 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a směrnice č. 2008/105/ES o normách environmentální kvality, neboť v opačném případě ČR hrozí zahájení řízení o porušení smlouvy ze strany Evropské komise nebo pokračování v něm (v případě směrnice č. 2000/60/ES je již ...

Schváleny závěrečné zprávy
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 08.03.2010 15:36

Evropská komise schválila závěrečné zprávy projektů Fondu soudržnosti „Čistá řeka Bečva" a „Rekonstrukce a dobudování stokové sítě města Olomouc".

Nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení na léta 2008 a 2009
Autor: medim — Poslední změna: Pondělí 08.03.2010 15:36

Upozorňujeme všechny žadatele a příjemce podpory, že od 1. 1. 2008 platí nové finanční limity pro volbu druhu zadávacího řízení. Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 mění od 1. 1. 2008 eurové finanční limity ve směrnicích 2004/17ES a 2004/18/ES. Eurové finanční limity jsou na české koruny přepočítávány sdělením Komise (ES) č. 2007/C 301/01.

Kanalizace na Barrandově prochází rekonstrukcí
Autor: redakce — Poslední změna: Úterý 19.01.2010 18:44

Pražští vodohospodáři zahájili výměnu kanalizačního potrubí v ulici Filmařská na Barrandově, a sice od křižovatky s ulicí Barrandovskou až po Kříženeckého náměstí. Zastaralou stoku zde nahradí zcela nové řady s daleko vyšší kapacitou, a zajistí tak další bezproblémový rozvoj oblasti. Aby byl dopad na místní obyvatele co nejmenší, uzavírá město komunikaci po úsecích. Vodohospodáři již obnovili prvních sto metrů potrubí. Kompletní ...

Akční plán pro biomasu r. 2009-2011
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 19.01.2010 13:24

Jedním z hlavních cílů Akčního plánu pro biomasu je pomoci naplnit závazky ČR pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů k roku 2010, resp. 2020, vyplývající z přístupové dohody k EU.

Poslanci zpřísnili pravidla pro výkup kovošrotu
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 30.06.2008 14:21

Poslanecká sněmovna přijala 25.6.2008 novelu zákona o odpadech, která výrazným způsobem zpřísňuje režim v případech sběru a výkupu kovového odpadu. Cílem poslanecké novely, na níž se Ministerstvo životního prostředí podílelo, je reagovat na v poslední době velmi frekventované případy krádeží různých kovových předmětů (např. kanalizačních poklopů, dopravních značek či kolejnic). V mnoha případech se přitom jednalo o činnost spojenou se ...

Legislativa v oblasti srážkové vody
Autor: medim — Poslední změna: Středa 02.01.2008 12:26

Na portále www.tzb-info.cz byl zveřejněn článek, který shrnuje problematiku nakládání se srážkovou vodou. Zatímco k zasakování a akumulaci srážkové vody z RD není třeba povolení, k zasakování odpadní vody je vždy nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu.

Značení trub a příslušenství pro vodovody a kanalizace
Autor: medim — Poslední změna: Úterý 11.12.2007 14:00

Část referátu Ing. Jiřího Šejnohy na konferenci SOVAK ČR "Provoz vodovodních a kanalizačních sítí 2007" v Karlových Varech

„Podmínky přijatelnosti“ – pohled SOVAK ČR
Autor: medim — Poslední změna: Čtvrtek 25.10.2007 09:39

Referát Mgr. Jana Tomana, člena právní komise SOVAK, na konferenci "Vyüžití evropských fondů ke splnění závazků ČR v oblasti odvádění a čištění odpadních vod" konané dne 6. září 2007.

Drtiče odpadků nevyhovují novému Kanalizačnímu řádu
Autor: medim — Poslední změna: Čtvrtek 25.10.2007 09:39

PRAHA - Začátkem února tohoto roku vstoupil v platnost nový Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Ten zhotovila Pražská vodohospodářská společnost a.s., která je současně správcem kanalizační sítě pro veřejnou potřebu na území hlavního města.

Odlehčovací komory pro kanalizační sítě jsou předmětem výzkumu
Autor: Miroslav Holeček — Poslední změna: Čtvrtek 25.10.2007 09:39

Dešťové oddělovače a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí byly náplní odborného doprovodného programu mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-Kanalizace 2006. Seminář pořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) ve spolupráci s MŽP a Asociací čistírenských expertů ČR.

Účinná klapka proti zápachu i hmyzu
Autor: Miroslav Holeček — Poslední změna: Čtvrtek 25.10.2007 09:39

Záplavám a rozšiřování zápachu z potrubí zabraňuje zpětná klapka WaStop. Tuto švédskou novinku prezentuje na „ekologických veletrzích“ v pavilonu D Hydrotech s. r. o. Toto jednoduché zařízení se může instalovat ve většině potrubních systémů. Výrobek byl přihlášen do soutěže o Zlatou medaili.

Čeští vědci vyvinuli novou kameru, která snímá nikoliv vnitřní otvor potrubí, ale panoramaticky snímá povrch potrubí a je schopna vytvořit digitální fotografii, navíc dokáže lokalizovanou vadu rozměrově identifikovat.

Účinná klapka proti zápachu i hmyzu
Autor: Miroslav Holeček — Poslední změna: Čtvrtek 25.10.2007 09:39

Záplavám a rozšiřování zápachu z potrubí zabraňuje zpětná klapka WaStop. Tuto švédskou novinku prezentuje na „ekologických veletrzích“ v pavilonu D Hydrotech s. r. o. Toto jednoduché zařízení se může instalovat ve většině potrubních systémů. Výrobek byl přihlášen do soutěže o Zlatou medaili.

Směrnice ATV představují ucelený pohled na problematiku jednotlivých oblastí čištění odpadních vod. Jsou to dokumenty, které mají zabezpečeno veřejné projednání tj. jsou tedy reálným vyjádřením možného – na jedné straně zohledňují požadavky na životní prostředí a druhé straně definují stav techniky – tj. brání tomu, aby byly stanovovány požadavky nesmyslné, ale aby požadavky byly reálné. Všichni víme, že nereálnost požadavků spolu s ...

Kanalizace z čediče vydrží nejméně sto let
Autor: Miroslav Holeček — Poslední změna: Čtvrtek 25.10.2007 09:39

Výrobní sortiment betonových trub se zabudovanými čedičovými prvky prezentuje na „ekologických veletrzích“ Eutit s. r. o., slévárna čediče a eucoru. Výhodou tohoto materiálu je vysoká životnost přesahující sto let. Vždyť čedič je znám už 18,5 milionu let.

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist