Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Kanalizace „Podmínky přijatelnosti“ – pohled SOVAK ČR
Akce dokumentů

„Podmínky přijatelnosti“ – pohled SOVAK ČR

Autor: medim Poslední změna: Čtvrtek 25.10.2007 10:39

Referát Mgr. Jana Tomana, člena právní komise SOVAK, na konferenci "Vyüžití evropských fondů ke splnění závazků ČR v oblasti odvádění a čištění odpadních vod" konané dne 6. září 2007.

Slide 1.

„Podmínky přijatelnosti“ – pohled SOVAK ČR

Slide 2.

Charakter dokumentu 

•         nestandardní

•         quasi regulatorní

•         nepřezkoumatelný

•         lokálně diskriminační

•         doposud nerespektuje princip partnerství

Systémovost – nulová

                (zvolen postup „pokus – omyl“)

Určitost textu – nízká

Určitost výstupu – nejasná

 

Slide 3.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- PRIORITNÍ OSA 1 – ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

Globálním cílem prioritní osy 1 pro období 2007 – 2013 je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní.

 

V rámci prioritní osy 1 budou realizovány následující oblasti podpory:

·          Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod,

·          Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody,

·          Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní

 

Slide 4.

Hlavní argumenty MŽP při tvorbě Podmínek přijatelnosti:

•         Minimalizace možnosti nesprávného využití či zneužití dotačních prostředků

•         Zabránění zjevné či skryté zakázané veřejné podpory

•         Vyloučení rizika nepřiměřené výhody na straně soukromého provozovatele

 

Slide 5.

Veřejná podpora – Podpora je poskytována okruhu příjemců, kteří ve smyslu této podoblasti podpory vykonávají takovou ekonomickou činnost, kde nevzniká možnost narušení hospodářské soutěže, mimo rámec veřejné podpory

           

(viz čl. 8.1.7 Přehled oblastí podpory z hlediska poskytování veřejné podpory, bod 1. Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Implementačního dokumentu OPŽP, verze z 28.6.2007)

 

 

Slide 6.

Nesprávné využití nebo zneužití dotačních prostředků

•         Pro realizaci finančních toků v rámci OP ŽP jsou závazná Nařízení EK, národní legislativa a zejména Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programovací období 2007 - 2013 editovaná Ministerstvem financí – Platebním a certifikačním orgánem (PCO) a dále Usnesení Vlády ČR č. 1364 z roku 2006 upravující finanční toky pro municipální příjemce podpory

•         Zabránění výše uvedeného rizika lze spatřovat již ve struktuře předkládání, posuzování, administrace, monitoringu, kontroly a auditu jednotlivých projektů v souladu se schváleným OP ŽP

 

Slide 7.

Vyloučení rizika nepřiměřené výhody na straně soukromého provozovatele

•         „Nepřiměřené výhody“ - upraveno pouze obecně v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 jako důvod přijetí právní normy: „Pro zajištění účinnosti, spravedlnosti a udržitelného vlivu intervence fondů by měla existovat ustanovení, která zaručí, že investice do podniků budou dlouhodobé, a zabrání tomu, aby byly tyto fondy využívány pro zavádění nenáležitých výhod

•         Mělo by se stát předmětem posuzování ad hoc, nikoli paušálně prostřednictvím jakéhosi obecného podpůrného materiálu

 

Slide 8.

Výběr žádostí o podporu bude realizován ve 3 fázích posuzování:

•         posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad),

•         posouzení přijatelnosti projektu (kritéria přijatelnosti),

•         hodnocení a výběrová kritéria projektu.

Přijatelnost – bude posuzována: 

s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy politiky EU, apod., zejména

•         projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie,

•         žádost je v souladu s programem OP ŽP a příslušnými oblastmi intervence uvedenými v Implementačním dokumentu

 

Slide 9.

Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů v období 2007 – 2013 (verze 6.8.2007)

·          Další nechtěná diverzifikace oboru

·          Excesy nad východiska stanovená mandátem

·          Uměle vytváří kategorie žadatelů – rozdílná startovní pozice

·          Dvojí režim konstrukce ceny pro vodné a stočné dle data uzavření smlouvy (stávající vs.nové)

 

Slide 10.

Proč jde o diverzifikaci?

•         Dokument se vztahuje výlučně na kategorii způsobu provozování v oddílném modelu

•         Zásadní rozdíl vzniká i uvnitř oddílného modelu – dle toho zda je či není vlastník žadatelem o dotace z evropských fondů

•         Dle MŽP jsou u skupiny „veřejných provozovatelů“ rizika minimální

 

Slide 11.

Ohrožení/porušení principu zákazu retroaktivity, legitimního očekávání, právní jistoty a proporcionality

•         Navržená opatření (zejména část A) nekorespondují s obsahem Usnesení Evropského parlamentu o partnerství veřejného a soukromého sektoru a o právních předpisech Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí (2006/2043(INI)). Evropský parlament vyšel z principu, že „je zapotřebí zaručit soukromým investorům, že se podmínky smluv nebudou po dobu jejich trvání měnit a to vzhledem k tomu, že každý právní režim PPP by měl respektovat právo místní a regionální samosprávy, pokud je zakotveno ve vnitrostátních právních předpisech členských států“.

 

Slide 12.

Část A Stávající provozní smlouvy (oddílný model) – problematické okruhy:

•         Délka trvání smluv

•         Metoda cenového stropu

•         Kalkulační zisk

•         Finanční model

•         Omezení dispoziční volnosti u smluv s dominantním vlivem veřejného vlastnictví

 

Slide 13.

Délka trvání smluv

·          Použití „časového milníku“ – rok 2020

·          Kategorizace smluvních vztahů reaguje na požadavek EK určité rozdělení smluv provést

·          Obecný odkaz na soulad se soutěžním právem, neexistence case law

·          Opomenutí MŽP  - kritérium „zlepšení efektivity“ a kritérium „vstupní poplatek“ (zásada „fair return on equity over the duration of the contract“)

 

 

Slide 14.

Výpočet ceny pro vodné a stočné

·          Požadavek na využití jediné metody -  metody cenového stropu - bez dalších alternativ

·          Fixace na dobu minimálně 5 let – je v zájmu partnerů?

·          Zafixování výše kalkulačního zisku

·          Dělení reálně dosaženého kalkulačního zisku

·          Položky včetně „pevné“ ceny ověřuje nezávislý subjekt placený řídícím orgánem

 

Slide 15.

Dominantní vliv veřejného vlastnictví – omezení dispoziční volnosti

 

·          V případech, kdy provozní společnost je osoba ovládaná a ovládající osobou je veřejný subjekt – „veřejný subjekt v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku bude realizovat taková rozhodnutí valných hromad společnosti (např. schválením dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti), která budou zajišťovat přiměřenou tvorbu zisku pouze ve výši nezbytné pro obnovu a rozvoj provozní infrastruktury, tvorbu nezbytných finančních rezerv a fondů provozní společnosti“

·          Do konce trvání provozní smlouvy nesmí dojít k prodeji jakékoli části provozovaného majetku vlastněného veřejným vlastníkem do rukou soukromého sektoru

 

Slide 16.

Část B Nové provozní smlouvy:

•         V kontrastu s povinností aplikovat u starých smluv metodu cenového stropu (včetně zafixování na min. 5 let, fixování kalkulačního zisku a jeho dělení), u nových smluv záleží na zadavateli, jak stanoví způsob konstrukce ceny (koncesní projekt nebo finanční model)

 

Slide 17.

Část D Kvalita vodohospodářských služeb, nástroje podporující efektivitu:

•         Neurčitý rozsah

•         Povinnost zapracovat v příloze smlouvy

•         Nepřímo navazuje dokument „Katalog výkonových parametrů“ – neproběhla k němu odborná diskuse

 

Slide 18.

Celkové shrnutí:

•         Chybná koncepce

•         Nízká odbornost

•         Zákonnost?

•         Obtížná negociace - nerealizovatelnost

•         Otevřené otázky

•         Chybějící mezinárodní srovnání

•         Ohrožení finanční pomoci

 

 

Slide 19.

Děkuji za pozornost

 

Mgr. Jan Toman

advokát

 

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist