Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Kanalizace Značení trub a příslušenství pro vodovody a kanalizace
Akce dokumentů

Značení trub a příslušenství pro vodovody a kanalizace

Autor: medim Poslední změna: Úterý 11.12.2007 15:00

Část referátu Ing. Jiřího Šejnohy na konferenci SOVAK ČR "Provoz vodovodních a kanalizačních sítí 2007" v Karlových Varech

A.  Úvod

Současná tržní nabídka trubních materiálů pro výstavbu vodovodních a stokových sítí (gravitačních, tlakových i podtlakových) je velmi pestrá a zcela nesrovnatelná se situací v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Dnes, narozdíl od minulosti, do procesu přípravy staveb se vehementně zapojili výrobci a prodejci stavebních a tedy i trubních materiálů ve snaze prosadit do projektové dokumentace staveb své výrobky. Obdobně postupují zhotovitelé staveb s cílem prosadit potrubní systémy umožňující rychlou a snadnou montáž. V době, kdy za nejvýhodnější nabídku bývá označována nabídka nejlevnější, není snad třeba zdůrazňovat, že hlavním argumentem nabídek bývá nízká cena trubních materiálů bez zřetele na jejich užitné vlastnosti.  V tomto smyslu je snaha působit zejména na malé a laické (a někdy i naivní) investory, kteří mají s výstavbou a provozem vodohospodářské infrastruktury malé zkušenosti. Tito investoři totiž se často ujímají výkonu investorské činnosti sami a přehlédli, že v současnosti je projektová a investorská činnost činností vysoce odbornou a náročnou a je třeba ji zadávat zkušeným specializovaným inženýrským společnostem.

To vše se zde uvádí především v souvislosti  s potřebou  kvalifikovaného návrhu stavebních  a trubních materiálů, neboť stále přicházejí do prodeje nové druhy výrobků a také nové druhy trubních materiálů. Podrobná orientace v sortimentu trubních materiálů a jejich příslušenství není nejjednodušší, a pouze větší projektové kanceláře, významnější provozní společnosti a vlastníci, u nichž investiční výstavba, sanace a provoz vodohospodářských sítí mají charakter průběžných činností, se snaží udržet přehled o současném stavu nabídky trhu. Obdobná je situace i na úseku tvorby českých technických norem. Tvorba nových technických norem a přejímání evropských standardů v oblasti trubních materiálů do české normalizační soustavy je zejména v poslední době poměrně intenzivní. Přístup k těmto normám a jejich soustavné sledování je především z finančních důvodů opět možné spíše v případě větších společností, ať už se zabývají projektovou či investorskou činností nebo provozováním vodohospodářské infrastruktury.

V průběhu výstavby se poměrně často setkáváme se změnami trubních materiálů vyvolanými rozdíly mezi předpoklady projektové dokumentace a skutečnými místními podmínkami, ovlivňujícími jak způsob uložení trub, tak druh materiálu. V řadě případů se výrobci a zhotovitelé snaží v rozporu se schváleným projektem prosadit použití trubních materiálů výhodnějších po stránce montážní i cenové, bez ohledu na jejich užitné vlastnosti a životnost. Obecně vždy, ale zejména v  těchto případech, by měl technický dozor investora i provozovatele podrobně ověřovat technické parametry dodaných trub, porovnávat je s požadavky projektové dokumentace a dohlížet na to, aby informace o parametrech zabudovaných trub byly pravdivě a úplně uváděny v dokumentaci skutečného provedení staveb. Předpokladem pro tuto činnost je samozřejmě znalost vlastností jednotlivých materiálů a také způsobu značení trub a významu jednotlivých symbolů značení.

Obecné povinnosti výrobců, dovozců nebo distributorů při uvádění výrobků na trh jsou vymezeny v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Tento zákon upravuje mimo jiné i způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem (dále jen "oprávněný zájem").

Technickými požadavky na výrobek podle tohoto zákona jsou :

  • technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky a vlastnosti výrobků,
  • jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě do provozu, např. podmínky používání, recyklace, opětovného používání nebo zneškodňování výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo vlastnosti výrobku nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu.

K provedení zákona v oblasti posuzování shody stavebních výrobků bylo vydáno:

§      Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění. Nařízení představuje národní úpravu v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, která vychází ze směrnice Rady Evropského společenství č. 89/106/EHS z 21.12.1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států ve věci stavebních výrobků. Nařízení vlády se vztahuje na stavební výrobky určené výrobcem nebo dovozcem k trvalému zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních bezpečnostních požadavků na stavby (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a ochrana tepla).

Příloha č. 2 tohoto nařízení je Seznam výrobků (tzv. stanovené výrobky) s vyznačením postupů posouzení shody. Mimo jiné uvádí pod bodem 7 také :

-  výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky vně i uvnitř budov;

-  sestavy ( potrubní a zásobní systémy včetně jejich součástí ) pro dopravu / rozvod / zásobování  vodou určenou pro lidskou spotřebu až ke kohoutům a včetně kohoutů.

§      Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE a postupy prokazování shody, pokud požadavky pro ně jsou stanoveny :

·        harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami   přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu;

·        evropskými technickými schváleními, nebo

·        určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení.                 

Technická harmonizace a harmonizované normy .

Jedním ze základních cílů Evropské unie je volný pohyb zboží. Volný obchod je při absenci evropské ústavy garantován Evropskou smlouvou, jmenovitě jejími články 29 až 31. Kvantitativní omezení dovozu a vývozu nejsou povolena při obchodování v rámci EU (čl. 28, 29). Smyslem této části Smlouvy je princip, podle něhož lze zboží legálně uvedené na trh kteréhokoliv státu EU bez dalších omezení distribuovat v ostatních členských zemích. Přesto přetrvává řada překážek volného obchodu, zejména pak technické překážky, které vyplývají z rozdílných předpisů jednotlivých států, zejména v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti občanů. Nestejné požadavky na tentýž výrobek vytvářejí totiž silné tržní bariéry. Takto vzniklé překážky volného pohybu zboží lze odstranit pouze stanovením shodných požadavků na úrovni celé EU - takzvanou technickou harmonizací.

Přístup ES k normám EN je sice závazný, avšak mezi kupujícím a prodávajícím mohou být sjednány i jiné podmínky a parametry zboží, které je předmětem smluvního vztahu. Technické normy EN mají tuto specifikaci zboží zjednodušit včetně souvisejících procesů, vztažených k označování výrobků, jejich zkoušení a srovnávacím parametrům a veličinám. Přístupem k  těmto specifikacím v normách EN je stanovení pouze minimální přijatelné bezpečnosti výrobků , která je dosažitelná pro předmětný výrobek nebo činnost, a na které se shodli experti a zástupci jednotlivých zemí EU. Nijak není specifikováno, kdy je výrobek na minimální přijatelné míře bezpečnosti a kdy je jiný, na první pohled srovnatelný výrobek, na vyšší úrovni bezpečnosti.

Např. dva podobné výrobky stejného určení, u kterých byla shodným způsobem prokázána shoda, se mezi sebou liší v posuzovaných parametrech. V případě kanalizačních trub např. jeden z výrobků vykazuje podstatně vyšší únosnost ve vrcholovém zatížení, přičemž ale oba výrobky splňují normové požadavky. Záleží proto pouze na odběrateli, zda dá  přednost bezpečnějšímu výrobku, či nikoliv. Označení výrobku značkou CE tedy pouze znamená, že výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky a možnost jeho umístění na trhy EU. O to větší význam má značení výrobku, kterým deklaruje výrobce jeho technické parametry.

Pro jednotlivé materiálové skupiny potrubních systémů určují harmonizované normy a určené české technické normy požadavky a metody zkoušení trub, tvarovek a příslušenství a mimo jiné i způsob a rozsah jejich značení.

Pokud výrobce vodovodního nebo kanalizačního  potrubního systému uvádí na svých výrobcích označení příslušné evropské harmonizované normy (EN ) nebo české technické harmonizo­vané normy ( ČSN EN ), pak i značení výrobků musí splňovat požadavky této normy.

Pro oblast výběru trubního materiálu pro vodovodní a kanalizační potrubí by měla být rozhodujícím kritériem maximálně možná míra dosažitelné bezpečnosti, kterou lze definovat vyššími technickými parametry než uvádějí technické normy a také např. dodatečnými technickými kritérii. Splnění vyšších, a tedy i bezpečnějších kriterií požadovaných odběratelem na výrobek lze smluvně sjednat s výrobcem.

B.  Informace

Podle Slovníku českého práva je informace definována jako každé sdělení, obohacující vědomí příjemce. Pouze taková data, která jsou hledaná a užitečná pro uživatele jsou informacemi. Informace jsou rovněž zbožím a stávají se předmětem prodeje a koupě, přičemž jejich cena závisí na poptávce a nabídce. Existují však informace, které je výrobce některých produktů povinen poskytnout kupujícímu vždy. Tyto informace získává kupující zdarma, přesněji řečeno jejich cena je již obsažena v ceně produktu. Jedná se např. o návody k obsluze, souhrn opatření k zajištění bezpečného provozu zařízení, schémata zapojení, plány údržby, soupis technických parametrů výrobků apod. Do této skupiny informací patří i informace obsažené ve značení trub a příslušenství pro vodovody a kanalizace. Je samozřejmě na každém kupujícím jak s informacemi o výrobku naloží a jak je využije ve svůj prospěch.

C.  Struktura značení trub a příslušenství

Porovnáme-li mezi sebou výrobkové normy zavedené do soustavy českých technických norem, které se týkají potrubních systémů a jejich příslušenství, pak lze v kapitolách Značení trub nalézt velmi podobné požadavky na informace o předmětném výrobku uváděné formou značení na výrobcích, zpravidla co do provedení značení, minimálních  požadavků na obsah značení, včetně používaných značek a symbolů. Všeobecně lze rozlišit :

1.    Způsob provedení značení. Liší se  podle druhu materiálu a výrobce :

1.1.             Otisk odlévací formy

1.2.             Otisk raznice na materiálu trubky před výpalem

1.3.             Tisk na povrchu trubky

1.4.             Nálepka

1.5.             Barevné značky

1.6.             Natavený pásek se značením

1.7.             Plastová magnetická karta přiložená k výrobku

2.    Odolnost a čitelnost  značení předepisují normy pro jednotlivé položky obvykle kódem :

2.1.             a) odolnost po celou dobu životnosti výrobku

2.2.             b) čitelnost do doby instalace výrobku

2.3.             c) označení na balení, čitelné do doby instalace

3.    Minimální rozsah požadovaného značení  zpravidla zahrnuje :

3.1.             Označení normy

3.2.             Oblast použití výrobku

3.3.             Jméno výrobce nebo výrobní značku

3.4.             Označení druhu materiálu

3.5.             Geometrické parametry výrobku

3.6.             Pevnostní parametry výrobku

3.7.             Spojovací systém trub a tvarovek

3.8.             Další informace výrobce, např.

·        datum výroby

·        výrobní závod a linku

·        certifikovaná značka kvality

·        značky zkušebních institucí

·        značku CE

4.    Umístění značení

4.1.             Na vnějším povrchu trub v podélném směru

4.2.             Na vnějším povrchu trub v příčném směru

4.3.             Na vnějším povrchu trub v podélném směru a na vnitřním povrchu v příčném směru

4.4.             Na přírubě nebo hrdle trubky, tvarovky či armatury

4.5.             Na těle armatury

5.    Druh značek

5.1.             Písmena

5.2.             Číslice

5.3.             Symboly

5.4.             Barevné značky

6.    Ostatní označování trub a příslušenství

Co všechno je zahrnuto pod pojmem „značení trub“ specifikují podrobně příslušné technické normy. Ty také pro některé trubní systémy, zejména systémy z plastů, definují požadavky na barvu trubky. Například ČSN EN 12201-2 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky, předepisuje barvu těchto trubek modrou nebo černou s modrými pruhy. Obdobně norma pro kanalizační tlakové potrubí z PE zase předepisuje barvu trubek černou nebo černou s hnědými pruhy. Je tedy zřejmé, že i barevné provedení některých trubních systémů je informací o vhodnosti systému pro ten či onen způsob použití.

D.  Označování dimenzí trub

Nedílnou součástí každého značení trub a tvarovek jsou údaje o dimenzi, případně o síle stěny. Proto je  vhodné upozornit na zásady označování dimenzí trub, které by měli všichni výrobci dodržovat.

ČSN EN 476 (73 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů definuje hodnoty velikosti kruhových trubních stok takto :

Vnější průměr OD    :  střední vnější průměr dříku trouby v kterémkoliv místě příčného profilu. U trub s profilovanou vnější stěnou platí jako vnější průměr největší průměr v příčném profilu

Vnitřní průměr ID     :   střední vnitřní průměr dříku v kterémkoliv místě příčného profilu

Jmenovitá světlost : charakteristická veličina stavebního dílce, která se vyjádřena celým číslem v mm přibližuje výrobnímu rozměru. Může být použita pro vnitřní průměr DN/ID) nebo pro vnější průměr (DN/OD).

  • Jmenovité světlosti DN musí být v normách výrobků uvedeny jako DN/ID nebo DN/OD.
  • Jmenovité světlosti, které jsou uvedeny v normách výrobků, se přednostně volí z tab.1 nebo 2.

 

Obdobně jsou uváděny geometrické definice dimenzí tlakových, např.  plastových trub pro rozvod pitné vody (např.  PVC, PE, PP ) v příslušných výrobkových normách, např. :

Jmenovitý rozměr DN, jmenovitý rozměr DN/OD, jmenovitý vnější průměr ( dn ), jmenovitá tloušťka stěny ( en ) atd. Obecně je třeba věnovat pozornost označení jmenovité světlosti DN  či jmenovitému rozměru DN/OD u plastových trub, kde často dochází z neznalosti k záměně. Na trhu jsou totiž trubky vyráběné podle severských technických norem i podle norem DIN. Výrobkové normy potrubních systémů přejímají použité termíny a definice, symboly a zkratky ze souvisejících norem ISO a EN ISO.

E.  Význam značení trub a příslušenství

Jak již bylo řečeno - nabídka materiálů pro vodovody a kanalizace je velmi bohatá, avšak je třeba připomenout, že neexistuje obecně trubní materiál se všemi nejlepšími vlastnostmi a parametry. Vždy je třeba z nabídky vybrat takový materiál, který nejvíce vyhovuje konkrétním místní podmínkám a provozním požadavkům. Je logické, že kvalitní trubní materiály jsou dražší oproti materiálům méně kvalitním. Smyslem a cílem výstavby stokových sítí je jejich dlouhodobé bezproblémové provozování. Proto by měl projektant a investor vždy nejprve hodnotit užitné vlastnosti materiálu včetně požadavků na montáž a uložení trub a teprve potom jejich cenu. Pokud byl v projektové dokumentaci stavby správně navržen konkrétní trubní systém a uvedena  podrobná  specifikace vlastností trubního materiálu i samotných trub, je třeba zajistit, aby takto definovaný trubní materiál byl skutečně na stavbu dodán v nepoškozeném stavu a byl rovněž správně zabudován. Je proto třeba upozornit na nezbytnost důsledné odběratelské kontroly dodávky potrubí ve všech obchodních případech vyskytujících se v procesu investiční výstavby, to je ve vztahu výrobce – zhotovitel, zhotovitel – investor, investor – vlastník, správce či provozovatel. Jedná se vždy o kontrolu předmětu dodávky co do jeho kvality, druhovosti, množství,  ceny a souladu s kupní smlouvou nebo se smlouvou o dílo. Při každé odběratelské kontrole hraje nezastupitelnou úlohu značení trub a znalost významu jednotlivých složek značení. Z vlastní praxe mohu potvrdit, že pracovníci vykonávající technický dozor na stavbách nebo pracující v útvarech logistiky mají většinou jen povrchní vědomosti o značení trub a o významu jednotlivých značek a symbolů.

Pro zhotovitele a investora stavby má značení trub jen krátkodobý význam na rozdíl od provozovatele, který znalosti podrobných technických parametrů zabudovaných trub do systému by měl soustavně využívat při opravách a renovaci jednotlivých částí systému. Je rozdíl mezi  případy, kdy na místo havárie vodovodu přijede pracovní četa vybavená předem materiálem potřebným k provedení opravy, nebo kdy se nejprve provede výkop, zjistí se druh trubního materiálu a technické parametry zabudovaných trub, potřebné díly potrubí se teprve začnou shánět a zabudují se až po jejich dodání. Je patrné, že podrobná znalost technických parametrů všech součástí provozovaného trubního systému zkracuje dobu provedení opravy, přispívá ke kvalitě provedení opravy a minimalizuje improvizace, které jsou častou příčinou nekvalitní opravy. 

A právě k podrobným znalostem technických parametrů součástí provozovaného trubního systému vede jediná cesta – kvalitně zpracovaná dokumentace skutečného provedení stavby využívající a vycházející ze značení zabudovaných trub a příslušenství. Rozsah potřebných informací se mění podle použitého trubního systému. Je samozřejmě věcí ujednání investora, zhotovitele, vlastníka a provozovatele kdo a jakou formou pořídí potřebná data. Následuje ukázka informací doporučených k uložení v GIS pro trubní stoky z kameniny a PVC a pro vodovodní potrubí z tvárné litiny a polyethylenu.

 

 

Více ve sborníku.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist