Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Legislativa legislativa aktuálně v připomínkovém řízení
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pátek 16.05.2008 06:26

Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. července 2008 změnil zařazení jednotlivých živností do režimu živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Touto novelou byla zavedena jedna živnost volná a stanoveny jednotlivé činnosti této živnosti. Došlo ke sloučení velkého počtu živností a ...

Na Hospodářskou komoru ČR se v rámci konzultací obrátila Česká národní banka, a to v souvislosti s materiálem týkajícím se připravované vyhlášky, kterou se stanoví rozsah potřebných znalostí a zkušeností osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti.

Metodika vypracování koncesního projektu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2008 08:05

Předkládaný materiál „Metodika vypracování koncesního projektu“ je jedním z dokumentů, které vznikají v rámci odborné pomoci hrazené z finančních prostředků Evropské unie – projektů v programu Transition Facility 2005, a to formou technické asistence. Projekt zahrnuje zejména rozbor specifických aspektů v oblasti právní, daňové a účetní, rozpracování metodik a postupů, školení zaměstnanců a konzultace se soukromým sektorem.

Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2008 08:02

Věcný záměr zákona byl zpracován v návaznosti na cíl vlády č. 164 „Zahájit přípravu nového památkového zákona, který zajistí účinný a transparentní výkon státní památkové péče“; dále na usnesení vlády ČR č. 34 ze dne 16. 1. 2008 o Plánu legislativních prací vlády na rok 2008. Nezbytnost nové právní úpravy vyplývá zejména ze skutečnosti, že zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s navrhovaným daňovým řádem, byl zpracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2008; tento návrh zákona navazuje na návrh daňového řádu, který měl nahradit dosavadní právní úpravu daňového procesu, která byla přijata zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zásadním způsobem přispět k odstranění nejednotnosti postupů a případných nejasností při ...

Návrh daňového řádu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2008 07:58

Nový procesní zákon by měl nahradit dosavadní právní úpravu daňového procesu, která byla přijata zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zásadním způsobem přispět k odstranění nejednotnosti postupů a případných nejasností při aplikaci dosavadního platného zákona.

Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2008 07:56

Základním cílem zákona o dohledu nad finančním trhem má být jednotná právní úprava postupů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem. V současnosti jsou tyto postupy upraveny pro různé sektory finančního trhu poměrně odlišně v jednotlivých sektorových zákonech, aniž by pro odlišnou právní úpravu existovaly dostatečně přesvědčivé důvody.

Do mezirezortního připomínkového řízení je předkládán návrh vyhlášky, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitující těkavé organické látky. Dále tato vyhláška stanovuje požadavky na omezování obsahu těkavých organických látek ve vybraných výrobcích. Tento návrh zcela nahradí současnou vyhlášku č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky ...

Novela zákona o cenách
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Sobota 03.05.2008 15:11

Předkládaná novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se rozšiřuje možný okruh cenových zásahů i na případy, kdy to vyžadují právní předpisy Evropských společenství (např. Nařízení komise (ES) č. 2707/2000 o stanovení prováděcích pravidel k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu ze Společenství na dodávky mléka a některých mléčných výrobků žákům vzdělávacích institucí). Obdobně se rozšiřuje pravomoc cenových orgánů ...

Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Sobota 03.05.2008 15:09

Výše zvýšení příplatků k důchodu od ledna 2006, ledna 2007 a ledna 2008 vždy odpovídala počtu procent, o které se zvyšovaly procentní výměry vyplácených důchodů podle nařízení vlády o zvýšení důchodů v příslušném roce. Vzhledem k tomu, že při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 se procentní výměra důchodů nezvyšuje (zvyšuje se jen základní výměra o pevnou částku), navrhuje se stanovit výši zvýšení příplatků k důchodu ve výši 70 % ...

Dokument stanoví koncepci elektronizace přípravy, tvorby a publikace právních předpisů a jiných právních aktů v České republice. Tato koncepce je založena na dvou hlavních pilířích, jimiž jsou projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv („e-Sbírka“) a projekt elektronického legislativního procesu („e-Legislativa“). Realizace projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je předpokladem pro uskutečnění projektu ...

Návrh dalšího postupu provozování a budování vodních cest
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 29.04.2008 22:37

Za účelem naplnění úkolu uloženého vládou obsahuje materiál dvě základní části, a to: 1. Návrh dalšího postupu provozování a budování vodních cest a další související úkoly. 2. Návrh v souvislosti s reálností a účelností územní ochrany průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe.

NV o vzorech tiskopisů-podnikání na kapitálovém trhu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 29.04.2008 22:35

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v návaznosti na změnu zákona č. 256 /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“ nebo „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), ke které dochází v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (MiFID).

Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2007
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 29.04.2008 22:34

Podpora malých a středních podnikatelů v České republice se řídí zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a příslušnými Nařízeními Evropské komise pro podporu malého a středního podnikání, zejména Nařízením č. 70/2001.

Statut evropské soukromé společnosti
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 28.04.2008 15:31

Evropská komise zveřejnila první návrhy k budoucímu nařízení o statutu evropské soukromé společnosti. V příštích dnech proběhne první neformální setkání zástupců Ministerstva spravedlnosti se zástupci Evropské komise a z tohoto důvodu se chystá první předběžná pozici ČR k této iniciativě. Návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti (EPC) bude předložen Radě EU k projednání v září 2008.

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.04.2008 09:30

ÚOHS připravil dvě velké novely soutěžního zákona, jejichž primárním cílem bylo umožnit, aby Úřad mohl náležitě fungovat v rámci Sítě soutěžních úřadů členských států EU (European Competition Network, ECN); harmonizace mezi evropským a českým právem jimi nebyla provedena důsledně. Posuzovaná novela má obnovit plnou harmonizaci mezi českým a komunitárním soutěžním právem, přičemž vychází i z doporučení mezinárodních fór zabývajících se ...

NV-formuláře na vydání elektronického platebního rozkazu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 17.04.2008 11:48

Předkládaná vyhláška o vzoru formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu je vydávána na základě zmocnění stanoveném v § 374a odst. 1 písm. e), které bylo do občanského soudního řádu vloženo zákonem č. 123/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 ...

Návrh vyhlášky o akčních plánech o ochraně ovzduší
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 17.04.2008 11:46

Účelem předpisu je řešení špatné kvality ovzduší, které má negativní dopad na životní prostředí a zdraví lidí, a to ve vztahu ke dvěma vybraným znečišťujícím látkám. Jedná se o jemné prachové částice PM10 a oxid uhelnatý. Uplatnění akčních plánů k řešení zhoršené kvality ovzduší předpokládá zákon o ochraně ovzduší a odpovídající směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996 o hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Návrh na změnu systému investičních pobídek
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Neděle 23.03.2008 21:57

Současný systém je tvořen investičními pobídkami, které jsou poskytované podle zákona č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů a Rámcovým programem na podporu technologických center a center strategických služeb. Dne 2. července 2007 nabyla účinnosti novela Zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato analýza vyhodnocuje projekty předložené po účinnosti této novely.

Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Neděle 23.03.2008 21:58

Z analýzy právního stavu vyplynulo, že k provedení sčítání v ČR v roce 2011 je třeba přijmout nový zákon. Alternativy spočívající v přijetí obecného zákona o sčítání, novelizace zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 nebo začlenění celé problematiky sčítání do zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, nebyly po diskusi doporučeny a jsou nevhodné, neboť právní úprava ...

Návrh zákona o základních registrech
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Neděle 23.03.2008 21:53

Cílem navrhované právní úpravy je právní zakotvení základních registrů, jakožto unikátních zdrojů nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné moci (referenční údaje). Na základě současných požadavků praxe se předpokládá vytvoření čtyř základních registrů, jejichž referenční údaje budou využívány jako jedinečné a nejdůležitější datové zdroje pro orgány veřejné moci.

Základním právním předpisem upravujícím v České republice zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je do 1. dubna 2008 zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto datu nabývá účinnosti zákon č. 374/2007 Sb., kterým se mění zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových ...

Účelem předkládaného návrhu nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu je zajistit implementaci aktů sekundárního práva Evropské unie. Konkrétně se jedná o splnění povinností, vyplývajících ze společného postoje Rady 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění společného postoje Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007, kterým se aktualizuje ...

NV o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 12.03.2008 11:45

Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ke které dochází kvůli transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů. Novela zákona umožňuje vést v samostatné evidenci (všechny) cenné papíry kolektivního investování.

Hospodářská komora České republiky, přesto že nebyla zařazena jako připomínkové místo k materiálu „Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití“ předkládaného skupinou poslanců, se domnívá, že jde o legislativní iniciativu s přímým vlivem na tvorbu podnikatelského prostředí, a proto považuje za potřebné se k této problematice vyjádřit. Hospodářská komora České republiky citlivě vnímá a monitoruje problematiku zneužívání ...

Péče o existující bytový fond, tj. zejména podpora jeho oprav a modernizací, patří dlouhodobě k nejdůležitějším úkolům bytové politiky. Podpora ve formě úrokových dotací určená na opravy, modernizaci a regeneraci panelových domů byla poskytována od roku 2000 ze státního rozpočtu prostřednictvím programového financování. Od roku 2001 přešla realizace této formy podpory na Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „Fond“), a to podle ...

Na základě Cestovní mapy pro rovnost žen a mužů se Evropská unie rozhodla revidovat směrnici 86/613/EEC (o provádění zásady stejného zacházení s muži a ženami v samostatně výdělečné činnosti, včetně zemědělství).

Návrh snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 04.03.2008 15:00

Krátce po povodni v roce 1997 předložili vodohospodářští experti první náměty na opatření s cílem zvýšit ochranu nejpostiženějších sídel podél páteřních toků povodí horní Opavy – podél řek Opavy a Opavice. Nejvíce problémů v ochraně před povodněmi bylo kumulováno na řece Opavě mezi obcí Nové Heřminovy a městem Opava. Místem, kde je povodněmi ohroženo nejvíce obyvatel a kde je také postižen největší rozsah majetku je město Krnov, ležící ...

Jedná se o zlepšení aplikace školského zákona podle aktuálních zkušeností z praxe tak, aby změny nabyly účinnosti již od školního roku 2008/2009. V souvislosti s postupem kurikulární reformy se především vyvíjejí priority státní vzdělávací politiky, které vyžadují, aby byla věnována pozornost určitým novelou dotčeným oblastem. Rovněž je nutné upravit některá ustanovení školského zákona, jejichž aplikace je nejednotná nebo ...

Připomínkové řízení-Novela zákona o odpadech
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 28.02.2008 19:37

Z důvodu zajištění plné slučitelnosti zákona o odpadech se směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu a z důvodu zpřesnění nakládání s odpady se mění a doplňují některé základní pojmy (např. soustřeďování odpadů, skladování odpadů, skládka odpadů, etapa provozu skládky, technologický materiál, základní popis odpadu, přenosový standard dat o odpadech). Nově se pro obce zavádí povinnost třídit minimálně čtyři využitelné složky ...

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist