Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Legislativa
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš

Cílem novelizace je naplnění požadavků vyplývajících z požadavku na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky. Upraveny jsou dále formulace některých ustanovení tak, aby dopovídaly uvedené obsahové (transpoziční) změně. Rovněž jsou navrženy ke zrušení některé přílohy vyhlášky s ohledem na ...

Zvyšování základního kapitálu po 1. 1. 2015
Autor: JUDr. Milena Tomešková — Poslední změna: Pondělí 01.06.2015 14:47

Cílem příspěvku je přehledné zpracování jednotlivých právních kroků v akciové společnosti při zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen nepeněžitými vklady, tedy ve vodohospodářských společnostech zejména infrastrukturním majetkem. Rozhodování o změnách základního kapitálu náleží do kompetence valné hromady, v praxi se však více využívá možnosti zvýšit základní kapitál rozhodnutím ...

Upozornění na změnu zákona č. 254/2001 Sb.(vodní zákon)
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 29.08.2014 10:52

Ve sbírce zákonů č. 77/2014 bude zveřejněn zákon č. 187/2014 Sb., ...

Sbírka zákonů č. 74 a 75/2014
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 25.08.2014 10:36

V těchto sbírkách zákonů vyjdou následující právní předpisy související s vodním hospodářstvím. Barevně jsou zvýrazněny právní předpisy zařazené do Registru právních předpisů ve vztahu k vodnímu hospodářství(RPPVH).

Novela zákona o ochraně spotřebitele-k připomínkám
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 11.08.2014 11:02

Cílem předkládaného návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, jakož i řádné fungování spotřebitelského trhu. V této souvislosti si předkládaný návrh rovněž klade za cíl kultivovat podnikatelské prostředí a tím posílit důvěru spotřebitelů ve spotřebitelský trh.

Hlavní výhrady ERÚ k novele energetického zákona
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 08.07.2014 12:04

Vystoupení předsedkyně ERÚ Ing. Aleny Vitáskové na tiskové konferenci dne 7.7.2014.

Návrh vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 08.07.2014 11:17

Nezbytnost navrhované právní úpravy vyplývá z potřeby některých úprav podrobného postupu určování zjištěné ceny podle aktuálního vývoje trhu, ve vazbě na loňské změny provedené v zákoně o oceňování majetku a v návaznosti na nový občanský zákoník a jeho výklad.

Novela zákona o pozemních komunikacích
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 01.07.2014 09:52

Návrh zákona obsahuje změnu v pojetí a vymezení dálnic a silnic a jejich kategorizaci a navazující úpravu nejvyšších dovolených rychlostí, upravuje problematiku ochrany veřejně přístupných účelových komunikací, nakládání s odtaženými motorovými vozidly, resp. jejich vraky, přesun působnosti silničního správního úřadu na obce vyššího typu, změny v právní úpravě zpoplatnění užívání pozemních komunikací. Návrh zákona dále obsahuje ...

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 23.06.2014 15:10

MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 25.6.2014 do 10.00 hod.!!! Prioritním cílem předkládaného návrhu je promptní zajištění kompatibility české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice), a to tak, aby se Česká republika vyvarovala riziku uplatnění finančních ...

Realizace energeticky úsporných opatření v budovách
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 23.06.2014 15:08

Cílem směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen „směrnice“) je přispět k naplnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti v období po roce 2020. Směrnice vstoupila v platnost 4. prosince 2012. Členské státy mají 18 měsíců na její transpozici do národních legislativ. Některá ze závazných opatření však musí členské státy plnit ještě ...

Novela zákoníku práce
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 23.06.2014 15:06

K posílení právní jistoty je třeba, aby současná právní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání dosud obsažená v přechodných ustanoveních zákoníku práce byla znovu zařazena mezi ostatní hmotněprávní ustanovení příslušné části zákoníku práce o náhradě škody v pracovněprávních vztazích.

Novela zákona o zaměstnanosti
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 23.06.2014 15:05

Cílem návrhu zákona je sjednocení přístupu k poskytování podpory v nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání, kterým zákon o zaměstnanosti umožňuje v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti za mzdu, plat nebo odměnu nepřesahující polovinu minimální mzdy.

Předkládaný návrh zákona stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, v nichž je umístěna některá z vybraných nebezpečných chemických látek či směsí v určitém kvalifikovaném množství, a to s cílem předcházet vzniku závažných havárií způsobených těmito nebezpečnými chemickými látkami či směsmi, popřípadě omezit dopady těchto závažných havárií na životy a zdraví lidí, životní prostředí a majetek.

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“), upravuje otázku služeb spojených s užíváním bytu pro všechny formy bydlení, tj. nájemní i vlastnické. Zákon o službách řeší problematiku služeb v plném rozsahu, to znamená, že kromě způsobu rozúčtování a úhrady služeb upravuje otázku zálohování, použití ...

Operační program Technická pomoc 2014-2020
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 23.06.2014 14:57

Strategie Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 má podpůrný charakter a zaměřuje se na nastavení takového prostředí pro implementaci DoP a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Operační program Technická pomoc 2014–2020 se zaměřuje především na odstranění překážek na úrovni vstupů ostatních operačních programů a nemá tak přímý vliv na dosažení cílů Evropa 2020 a cílů DoP. Cílem je ...

Strategický rámec IROP je tvořen cíli regionální politiky ČR, zaměřenými na podporu růstu v pólech ekonomického rozvoje a na vyrovnávání regionálních disparit. Východiskem pro definici IROP je rovněž reflexe hlavních pilířů Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 – 2020 a hlavních principů Evropa 2020 (inteligentní růst, začleňování, udržitelný rozvoj) a Strategického rámce udržitelného rozvoje České ...

Novela zákona o hospodaření energií
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 23.06.2014 14:51

Cílem zákona je implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Implementace upravuje oblasti energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb. Dalším důvodem je dodatečná implementace již transponovaných směrnic 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, kdy se ...

Novela zákona o dani z přidané hodnoty
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 23.06.2014 14:49

Materiál obsahuje návrh novely zákona o DPH, jejímž obsahem je především zavedení druhé snížené sazby daně 10 % na léky, knihy a dětskou výživu. Dále se navrhuje zavedení kontrolního výkazu jako jednoho z opatření pro zamezení daňových podvodů. Návrh provádí transpozici evropských předpisů, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s ...

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen v plynárenství
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 30.05.2014 07:29

Navrhovaná právní úprava pokračuje v regulaci v plynárenství a stanovuje podmínky pro regulaci cen v plynárenství na další regulační období, které je nově definováno od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Navržená právní úprava zároveň zahrnuje změny v postupech regulace cen pro odvětví plynárenství.

Novela zákona o hospodaření energií-k připomínkám
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 30.05.2014 07:23

Cílem zákona je implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Implementace upravuje oblasti energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb. Dalším důvodem je dodatečná implementace již transponovaných směrnic 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, kdy se ...

Vyjde částka č. 37/2014 Sb.
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 16.05.2014 09:07

V částce č. 37/2014 Sb. budou zveřejněny právní předpisy, které jsou zařazeny do Registru právních předpisů s vazbou na vodní hospodářství(RPPVH).

Novela zákona o přestupcích
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2014 09:28

Navrhovaná úprava postihuje recidivu páchání přestupků zejména odstupňováním výše dosavadních sankcí. Za tím účelem se zavádí evidence vybraných přestupků. Ta bude kromě postihu recidivy sloužit také k přezkumu přestupkové zachovalosti podle zvláštních zákonů.

Novela zákona o daních z příjmů
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2014 09:26

Nosnou je část první věnovaná změnám v působnosti zákona o daních z příjmů s následnou navazující úpravou zákona spjatého se zákonem o daních z příjmů – změnou zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2014 09:23

Cílem navrhované právní úpravy je provedení některých věcných upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. Návrh rovněž sleduje odstranění zjištěných nejasností v právní úpravě daně z nemovitých věcí přijaté v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, včetně potřebného upřesnění používaných pojmů a provedení některých legislativně technických úprav.

Novela zákona o metrologii
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 12.05.2014 10:41

Základním cílem předkládaného návrhu je reakce na potřeby praxe a odstranění vývojově překonaných požadavků. Dosažení shody ustanovení právního předpisu s požadavky praxe tak spočívá např. v precizování práv a povinnosti subjektů zabezpečujících provádění zákona, zvýšení ochrany spotřebitelů při přezkušování měření stanovenými měřidly, umožnění konstrukční změny stanovených měřidel, která již nejsou nově uváděna na trh, ale podléhají ...

Novela zákona o cenách - k připomínkám
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.04.2014 15:39

Novela reaguje na přijetí nového zákona o kontrole, který vyžaduje, aby kontrolní pracovník své oprávnění k výkonu kontroly prokazoval buď písemným pověřením k provedení kontroly nebo předložením průkazu prokazujícího oprávnění ke kontrole, přičemž tuto druhou možnost podmiňuje podmínkou, že toto musí stanovit jiný právní předpis.

Vyjde ve Sbírce zákonů č. 22, 23 a 24
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 02.04.2014 08:34

Informace o právních předpisech, které budou zveřejněny ve Sbírkách zákonů č. 22, 23 a 24. Právní předpisy zařazené do Registru právních předpisů jsou zvýrazněny červeně.

Novela občanského soudního řádu
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 27.03.2014 12:02

Zavádí se právo účastníka řízení, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem a nedoložil výši hotových výdajů a ušlého výdělku, na přiznání náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku ve výši určené vyhláškou ministerstva.

Návrh vyhlášky o odměnách advokátů
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 27.03.2014 11:58

Sazby odměny advokáta včetně mimosmluvní odměny stanoví vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

NEN nabídne zadavatelům ucelenou informační podporu pro všechny zadávací postupy dle ZVZ a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (dále jen „koncesní zákon“), a to konkrétně pro veřejné zakázky, soutěže o návrh, koncesní smlouvy, výběr subdodavatele – DEFENCE a výběr subdodavatele dle koncesního zákona.

Nadcházející události
26.09.2018: Zámek Poděbrady
Výpočty potrubí II.
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018« září 2018 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526 27 2829
30
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist