Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Portlet O serveru Často kladené dotazy
Akce dokumentů

Často kladené dotazy

Autor: Jan Lhotský Poslední změna: Pátek 21.12.2012 13:49

Co je vodné?

Vodné je cenou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

 

Co je stočné?

Stočné je cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace.

 

Proč neustále roste cena vodného a stočného?

Za zvyšováním cen vodného a stočného je nutné vidět ve dva faktory. Za prvé stále rostou ceny nákladových položek: energií, chemikálií, pohonných hmot, poplatky za nákup surové vody, poplatky za vypouštění odpadních vod a likvidaci odpadů, náklady na investice, opravy a rozvoj infrastruktury. Druhý pohled je vliv poklesu spotřeby vody, kdy fixní náklady zůstávají. Fixní náklady (především platba nájmu za provoz vodohospodářských sítí) tvoří na celkových nákladech vodárenských společností významný podíl, který nelze ani při poklesu výroby a spotřeby vody výrazně snížit.

 

Co je dvousložková cena vody?

Dvousložková cena dle zákona 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů vstoupila v platnost 1.ledna 2002.
Tento způsob fakturace byl navrhnut pro vyrovnání rozdílů v nákladech mezi odběry s minimální a větší spotřebou. Způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě je dán Vyhláškou č. 428/2001 Sb. v platném znění a řešen je ve čtrnácté části této vyhlášky a v příloze č. 17 k této vyhlášce.
Odběrná místa se spotřebou menší než 30 m3/rok mají nyní díky pevné složce (počtu fakturovaných dní) větší podíl na fakturaci než doposud a naopak odběratelé s větší spotřebou jsou zvýhodněni levnější sazbou.

Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou státem a může mít jednosložkovou či dvousložkovou formu. Jednosložková je násobkem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody. Dvousložková forma se skládá z paušálního platby a platby za odebranou vodu.

Pevná složka je nezávislá na množství odebrané vody a platí ji všichni odběratelé, kteří mají uzavřenu smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod, z důvodu participace všech odběratelů na nákladech spojených s umožněním odběru pitné vody nebo odváděním odpadních vod. Většinou je závislá na velikosti použitého vodoměru.

Pohyblivá složka je závislá na množství odebrané vody.

 

Jakou formou se platí vodné a stočné?

Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob plateb až do výše ceny za průměrnou (popř. očekávanou) spotřebu za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru vody (vypouštění odpadních vod) výši zálohy automaticky tímto způsobem upravit. Vlastní požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby, popř. jeho změny stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem.

 

Jak je postupovat, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č.274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru příslušnou vodárenskou společnost. Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy.

Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že: 
a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V takovém případě náklady spojené s výměnou vodoměru a přezkoušením hradí provozovatel.
V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak.

b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel.
Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

 

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist