Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Portlet O serveru Podmínky užívání
Akce dokumentů

Podmínky užívání

Autor: Jan Lhotský Poslední změna: Čtvrtek 02.08.2012 13:19

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetového portálu VAKINFO (dále jen "portálu VAKINFO") třetími osobami (dále jen "Podmínky"). 

Žádáme uživatele portálu VAKINFO (dále jen "Uživatelé") aby se neprodleně seznámili s Podmínkami užívání portálu VAKINFO.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem portálu VAKINFO s adresou domovské stránky www.vakinfo.cz je společnost Medim, spol. s r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Portál VAKINFO je určen pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo může být dostupný i pro jiné uživatele. Medim, spol. s r.o. v této souvislosti upozorňuje, že obsah portálu VAKINFO není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

 

Obsah portálu VAKINFO

Veškerý obsah portálu VAKINFO slouží pouze pro informaci. Obsah portálu VAKINFO byl získán ze zdrojů, které společnost Medim, spol. s r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah portálu VAKINFO je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na portálu VAKINFO musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na portálu VAKINFO.

Společnost Medim, spol. s r.o. nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu portálu VAKINFO.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na portálu VAKINFO nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti Medim, spol. s r.o. ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah portálu VAKINFO povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Společnost Medim, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu portálu VAKINFO.

 

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá portál VAKINFO na vlastní riziko.

Společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu portál VAKINFO.

Společnost Medim, spol. s r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním portálu VAKINFO a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Společnost Medim, spol. s r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování portálu VAKINFO a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na portálu VAKINFO. Společnost Medim, spol. s r.o. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na portále VAKINFO.

 

Odkazy a propojení s jinými webovými stránkami

Společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím portálu VAKINFO, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

Společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na portál VAKINFO, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách.

 

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití portálu VAKINFO nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být portál VAKINFO uveden jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na portále VAKINFO, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru portálu VAKINFO. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Medim, spol. s r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu portálu VAKINFO.

Obrazové označení a slovní označení "VAKINFO" jsou registrované ochranné známky společnosti Medim, spol. s r.o.

 

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Společnost Medim, spol. s r.o. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

 

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách VAKINFO mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Společnost Medim, spol. s r.o. jako provozovatel Stránek VAKINFO si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost Medim, spol. s r.o. chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při užívání portálu VAKINFO poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost Medim, spol. s r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na portálu VAKINFO, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na portálu VAKINFO, dochází ke sledování pohybu Uživatele po portálu VAKINFO včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

Společnost Medim, spol. s r.o. má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
a) použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
b) použití pro personifikaci portálu VAKINFO a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.

V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Medim, spol. s r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Společnost Medim, spol. s r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na portálu VAKINFO, může kdykoliv tuto registraci zrušit.


Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.


Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na portálu VAKINFO.

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist