Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Vodní hospodářství
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Stanovisko SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné
Autor: redakce — Poslední změna: Čtvrtek 16.08.2018 00:46

Kvalitu povrchových či podzemních vod a její upravitelnost na vodu pitnou lze posuzovat z mnoha hledisek a řady vybraných ukazatelů. Každá ze sledovaných látek, kterou jsme v současné době schopni ve vodách analyzovat, má různý původ a dopad na proces úpravy surové vody na vodu pitnou a použité technologie.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU - metodické doporučení SZÚ
Autor: redakce — Poslední změna: Pátek 10.08.2018 23:12

Toto doporučení nahrazuje dokument „Nouzové zásobování pitnou vodou“ z roku 2007.

Poslanecká sněmovna České republiky schválila novelu vodního zákona
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pátek 01.06.2018 16:00

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla dne 29. 5. 2018 na programu své 13. schůze i novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který jí byl vrácen Senátem. Poslanecká sněmovna rozhodnutí Senátu přehlasovala a schválen tak byl finální původní návrh ve znění všech schválených pozměňovacích návrhů z 3. čtení. Po podpisu prezidenta ČR novela vodního zákona vstoupí v platnost dne 1. 1. 2019.

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP), které nabídly obcím a městům finanční podporu na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. O evropské dotace byl obrovský zájem, který téměř třikrát převýšil stanovenou alokaci.

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně se v uplynulých třech letech zaměřili na kontroly jihomoravských vinařů. Zjišťovali, zda při výrobě vína dodržují vodní zákon. Téměř třetina ze všech kontrolovaných ho však porušila. V uplynulé lyžařské sezóně pak Česká inspekce životního prostředí provedla kontroly dodržování podmínek pro odběry povrchových a podzemních vod v 49 lyžařských ...

Praha, 15. prosince 2017 - Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Tomáš Urban tak ve funkci vystřídá dlouholetého ředitele Marka Riedera, který od letošního podzimu vede Český hydrometeorologický ústav. Nového ředitele uvede ministr Richard Brabec do funkce 2. ledna 2018.

MZE: Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2016
Autor: redakce — Poslední změna: Středa 01.11.2017 11:34

Publikace označovaná jako "Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2016 a podává přehled o dlouhodobém vývoji vodního hospodářství ve sledovaných ukazatelích. Modrá zpráva je významná vodohospodářská ročenka, kterou společně připravuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí již 20 let.

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Olomouci uložili pokutu 1 762 125 korun obci Tršice. Ta více než rok bez povolení odebírala podzemní vody a používala je k zásobování občanů pitnou vodou. Porušila tak vodní zákon.

ODPAD ZDROJEM
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 02.10.2017 17:12

… aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu.

Systémový pohled na vodní hospodářství
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 25.09.2017 12:24

České vodohospodářství je významně ovlivněno politikami EU, jež se odrážejí v národní legislativě. Členství v EU v žádném případě neznamená, že máme pasivně čekat na vnější rozhodnutí. Voda jako převážně přírodní zdroj (míra výroby vody recyklací je v celkové bilanci okrajová) představuje komplexní fenomén prostupující obory lidské činnosti a vědy a vyžaduje svou komplexní povahou systémové řešení. V české ( a obecně evropské) praxi z ...

Vláda vydala Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, a co to znamená pro vodu
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 01.05.2017 23:00

Vodní hospodářství (cyklus „malé“ i „velké“ vody) je nedílnou součástí dlouhodobých úvah o udržitelnosti rozvoje České republiky. Proto pozornost vodohospodářů přitáhla i snaha nastínit rámec plánovaných cílů a opatření v této oblasti, který vznikl pod názvem Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR. Z pohledu návazné aplikace je důležité konstatování usnesení vlády ČR, které doprovází schválení materiálu dne 19. 4. 2017 pod č. j. ...

Program 129 300 - I. Výzva Ministerstva zemědělství
Autor: redakce — Poslední změna: Úterý 18.04.2017 12:13

Dotace sloužící k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení menších obcí České republiky upravují Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 ...

SOVAK ČR k podpoře cirkulární ekonomiky
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 01.03.2017 12:59

Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal dne 10. 2. 2017 Prohlášení k oběhovému hospodářství, ve kterém vyjadřuje plnou podporu pro přeměnu odpadů na zdroje, ovšem vždy při zvážení případných dopadů nových schémat na udržitelnost a konkurenceschopnost českého průmyslu a podnikatelské sféry.

Návrh na účinný systém hospodaření s vodou v Evropské unii
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 01.03.2017 11:49

Na Evropském výboru regionu bylo na 121. plenárním zasedání, uskutečněného ve dnech 8. a 9. února 2017, projednáno stanovisko Účinný systém hospodaření s vodou – přístup k inovativním řešením, vybíráme z něho zajímavé části.

Právě odstartoval příjem žádostí o dotace v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí. Tři výzvy podpoří projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny. Jen na zadržování vody v krajině půjde přes půl miliardy korun. Žádosti do těchto výzev je možné posílat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR do 31. července letošního roku. Další výzva pak cílí na zlepšení kvality ovzduší a zájemci o dotaci mohou posílat ...

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany a krajiny ČR sedm nových výzev z OPŽP. V nich podpoří projekty Integrovaných územních investic [1] a Komunitně vedeného místního rozvoje [2], tedy projekty strategického významu, které přispějí k rozvoji daného regionu či města.

Vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 18.01.2017 11:01

Vláda ČR dne 16.1.2017 schválila dokument Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (dále také „Akční plán“) je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále také „Adaptační strategie“), která byla schválena Usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015.

„Modrá úsporám… utopie a praxe“
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 14.11.2016 22:52

Utopie v širším významu označuje něco žádoucího, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešeními. Tváří se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistíte, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Příprava a realizace opatření na zmírnění sucha – Usnesení vlády ČR č. 620 z 29. července 2015
Autor: RNDr. Pavel Punčochář, CSc. — Poslední změna: Čtvrtek 23.06.2016 19:33

Dle dosavadních dostupných projekcí klimatických modelů lze do budoucna s velkou pravděpodobností očekávat další růst teplot vzduchu a s tím souvisejícího zvýšení výparu vody a prodloužení období sucha. To ukazuje na zvýšené riziko nepříznivé hydrologické bilance v letním období, a to jak z hlediska zajištění odběrů vody pro lidskou potřebu a produkci potravin, tak z hlediska ekologického stavu vodních útvarů. Již v současnosti se ...

Ministr zemědělství Jurečka: Vodní nádrže jsou na sucho připraveny
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 20.06.2016 19:05

Ministerstvo zemědělství řeší, jak zajistit dostatek vody při možné změně klimatu. Základem je posílit schopnost krajiny, aby zadržovala vodu. MZe se proto zaměřuje zejména na využití retenční kapacity lesní a zemědělské půdy a pozemkové úpravy. Za poslední možnost, tam, kde není jiné řešení, považuje stavbu vodních nádrží.

Jedním z témat česko-polských mezivládních konzultací, které se uskutečnily ve Varšavě v pátek 8. dubna, bylo Polskem plánované rozšíření těžby hnědouhelného dolu Turów. Kvůli probíhající těžbě hnědého uhlí na hranicích se lidé na Liberecku dlouhodobě potýkají s problémy souvisejícími zejména s úbytkem podzemní vody, znečištěním povrchových vod, zhoršenými rozptylovými podmínkami. V dubnu 2015 byla Česká republika seznámena s dalším ...

Vyšlo Nařízení vlády č. 57/2016
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 28.02.2016 20:32

Ve Sbírce zákonů vyšlo Nařízení vlády č. 57/2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Vodné a stočné se v roce 2016 zatím příliš nezvýší
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 03.02.2016 06:50

Z údajů, které má v současné době k dispozici Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) vyplývá, že ceny vodného a stočného v příštím roce na většině území naší země vzrostou jen velmi mírně. „Průměrný nárůst cen by neměl překročit tři procenta oproti cenám v letošním roce,“ předpokládá předseda představenstva SOVAK ČR František Barák.

MŽP ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašuje 7 nových výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Příjem žádostí v nově vyhlášených výzvách startuje úderem dnešní půlnoci. Zřejmě nejvíce očekávanou je výzva na vodohospodářské projekty [1], v níž se budou přijímat žádosti o podporu na výstavbu kanalizací a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod.

Dne 29. července 2015 schválila vláda České republiky usnesení k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. V rámci tohoto usnesení vláda uložila ministrům životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní rozvoj a vedoucímu Úřadu vlády realizovat opatření k naplnění cílů ochrany před negativními dopady sucha.

Dne 13. 7. 2015 vydal Evropský účetní dvůr velmi zajímavou auditní zprávu, která se zaměřuje na vybrané 4 členské státy EU v povodí Dunaje (Českou republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko) a způsob naplňování požadavků Směrnice o čištění městských odpadních vod ("Směrnice").

Ministerstvo zemědělství má plán, jak bojovat se suchem
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 19.08.2015 13:57

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání schválila materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Jeho cílem je zpracování dlouhodobé strategie, kterou stát pomůže zajistit dostatek vody při předpokládané změně klimatu. Materiál společně předložili ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vyhláška č. 5/2011 Sb. upravuje ve své příloze č. 1 normy jakosti podzemních vod a způsob stanovení prahových hodnot.

Vláda na svém jednání 29.7.2015 schválila materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Jeho cílem je zpracování dlouhodobé strategie, kterou stát pomůže zajistit dostatek vody při předpokládané změně klimatu. Materiál společně předložili ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Příkaz náměstka ministra č. 1/2004, ve znění příkazu č. 1/2005, o ustavení těchto výkladových komisí je podrobněji rozpracován pro každou z výkladových komisí ve vlastním jednacím řádu. Členy jmenuje a odvolává vrchní ředitel úseku vodního hospodářství. K přijetí návrhu, případně doplněného nebo pozměněného návrhu výkladovou komisí, se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas toho, kdo ...

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist