Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Vodní hospodářství
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Sociálně únosná cena pro vodné a stočné pro projekty OPŽP 2007 - 2013
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pátek 29.08.2014 10:47

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007 - 2013, platnou pro kalendářní rok 2014.

Tento metodický pokyn je jedním ze souboru metodických dokumentů vypracovaných pro programové období 2014 – 2020.

Aktualizace Strategie financování směrnice o ochraně vod
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 12.05.2014 10:30

Transpozice nitrátové směrnice byla provedena do ustanovení §33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), kde je uloženo vládě nařízením stanovit zranitelné oblasti dusičnany (ZOD) a v těchto oblastech upravit používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (tzv. akční program). Základním požadavkem nitrátové směrnice je vymezit ZOD, které ...

Nařízení vlády-přípustná míra veřejné podpory v regionech
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 12.05.2014 10:53

Jelikož investiční pobídky spadají do kategorie regionální investiční podpory, musí se maximální výše přiznané podpory řídit tzv. mapou regionální podpory. Ta je schvalována Evropskou komisí pro každý členský stát Evropské unie a stanovuje nejvyšší možné intenzity podpory, které lze v jednotlivých regionech NUTS 2 použít. Stávající mapa regionální podpory byla schválena pro období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013. S ohledem na probíhající ...

Ministr zemědělství Marian Jurečka se ujal funkce
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 31.01.2014 11:17

Marian Jurečka ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky den poté, co Marian Jurečka převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana.

Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) mají povinnost každoročně předávat vlastníci na příslušné vodoprávní úřady v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Následně jsou data předávána vodoprávními úřady na Ministerstvo zemědělství.

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 14.11.2013 10:19

Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2012 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.

Správní trestání
Autor: redakce — Poslední změna: Čtvrtek 07.11.2013 15:25

Referát JUDr. Jany Jurníkové, Ph.D.(Masarykova univerzita, Právnická fakulta) - Medlov 2013.

Vodohospodářské a vodoprávní aktuality
Autor: redakce — Poslední změna: Čtvrtek 07.11.2013 15:18

Referát Ing. Miroslava Krále . Medlov 2013.

Znovuvyužití šedých a dešťových vod v budovách
Autor: Ing. Karel Plotěný — Poslední změna: Pondělí 26.08.2013 15:48

Koncepce opětovného využití odpadních vod nabývá v poslední době většího významu. Hlavním důvodem pro „protekční“ recyklaci „šedých“ vod (vody ze sprch a koupelen) je především to, že jsou minimálně znečištěny a jejich úprava není zas až tak náročná, navíc lze s výhodou využít tepla, které je v nich obsaženo.

NEW – nový přístup k zacházení s vodou
Autor: Ing. Karel Plotěný — Poslední změna: Úterý 23.07.2013 15:12

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu, jehož součástí je jak pitná voda, tak i povrchová a použitá voda. Vedle funkce nepostradatelné potraviny má i funkci ekologickou, jako prostředí pro život organismů a funkci estetickou, jako prostředí, které nás obklopuje a které na nás působí. Podstatně tak ovlivňuje naše zdraví a kvalitu života všeobecně. Proto pokud chceme k výstavbě přistupovat z hlediska udržitelného rozvoje, pak je jedním z ...

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes na tiskové konferenci shrnul úspěchy, kterých se podařilo rezortu dosáhnout za jeho působení. Mezi nejvýznamnější přínosy patří budování protipovodňových staveb, které při letošních povodních dokázaly ochránit zdraví i majetky obyvatel, sepsání koncepční strategie českého zemědělství, novela potravinářského zákona a transformace rezortu. Končící ministr informoval i o aktuálních ...

Návrh reaguje na novelu vodního zákona, kde došlo ke změně předmětu evidence. Kromě toho návrh provádí úpravy související se změnami v používané terminologii a se zrušením Zemědělské vodohospodářské správy.

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje seznam odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.

Fakta o vodě v České republice
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 12.04.2013 09:45

Publikace Ministerstva zemědělství vydaná ke Světovému dni vody 2013 zprostředkovává základní fakta týkající se vodního hospodářství.

Evropská komise schválila velký projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“. Ten řeší kvalitu vody na řece Moravě a přinese značné investice do vodohospodářské infrastruktury. Částka, na kterou se vztahuje maximální míra spolufinancování z prioritní osy 1 „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“ Operačního programu Životní prostředí pro velký projekt, je stanovena na necelých 1,5 ...

V poslední době bohužel sílí aktivity zájmových skupin, jejichž snahou je poškozovat dobré renomé českého vodohospodářství. Proto bychom rádi jménem našeho Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR, www.sovak.cz), jako odborné asociace sdružující více jak 250 řádných a mimořádných členů vč. rozhodujících vlastníků, správců a provozovatelů vodohospodářského majetku, doporučili využívat informační zdroje internetových stránek ...

Aktuální informace k problematice vodovodů a kanalizací
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 10.12.2012 22:51

Referát RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., vrchního ředitele Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, který zazněl dne 6. listopadu 2012 na odborné konferenci VAKINFO 2012.

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2011
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pátek 31.08.2012 17:19

Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2011 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.

Kvalita vody v České republice se stále zlepšuje
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 27.07.2012 13:25

Celková kvalita vody v České republice se za posledních dvacet let významně zlepšila ve všech sledovaných ukazatelích. Většina hodnocených úseků vodních toků je tak klasifikována jako neznečištěná či mírně znečištěná voda. Výrazně ubylo vodních toků hodnocených jako silně znečištěných nebo velmi silně znečištěných.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví-k připomínkám
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 09.07.2012 09:08

Cílový stav, kterého má být dosaženo, je provést transpozici a adaptaci předpisů Evropské unie. V první řadě jde o adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích, kde je nutné do současného znění zákona provést doplnění odkazů na toto nařízení a odstranit duplicitní právní úpravy v současném znění zákona.

XXXIX. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 1
Autor: redakce — Poslední změna: Pátek 06.07.2012 12:00

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.1.1 jsou přijímány od 9. července do 9. srpna 2012. Alokace na schválené projekty v podoblasti podpory 1.1.1 je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč.

Ministerstvo životního prostředí spolu se SFŽP ČR vyhlásilo 3. výzvu k příjmu žádostí v rámci „Programu podpory vodohospodářských aktivit" na podporu zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR.

k připomínkám-Novela zákona o vnitrozemské plavbě
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 24.04.2012 11:33

Návrh novely zákona o vnitrozemské plavbě představuje komplexní revizi stávajícího znění zákona, čímž reaguje na potřeby praxe a rozvoj rekreační plavby. Předkládaná novela přináší změny v části upravující problematiku provozování přístavů.

Usnesením vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000 byla vládou České republiky schválena „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“, která vymezovala obecné zásady ochrany před povodněmi pro území našeho státu.

Návrh vyhlášky - Seznam významných vodních toků
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 22.12.2011 11:59

Velká novela vodního zákona, zákon č. 150/2010 Sb., toto vymezení upravila, některé z povinností zpřesnila a jednu povinnost doplnila. Soubor povinností vykonávaných v rámci správy vodních toků je ve vodním zákoně specifikován obecně. Způsob jejich provádění stanoví v souladu s § 47 odst. 3 zákona vyhláška Ministerstvo zemědělství č. 470/2001 Sb. Jedná se o provozní předpis používaný při faktickém výkonu správy vodních toků.

Cíle této každoroční zprávy se týkají popisu stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a to v souladu s požadavky českého i komunitárního práva a také přehledu všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Aktualizace povodňových škod z 6. - 8. 8. 2010 a způsob využití finančních prostředků v letech 2011-2013 v souladu s čl. II., odst. 2., bod b) usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 692, a změna usnesení vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 556, ve znění usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2010 č. 821.

Cílem předložení tohoto materiálu je zvýšit dynamiku přípravy významných prvků na ochranu před povodněmi v povodí řeky Bečvy.

Účelem předložené Koncepce je na základě zhodnocení plnění předchozích zmíněných koncepcí a úkolů obsažených v již přijatých strategických a koncepčních dokumentech vztahujících se na návrhové období Koncepce (v Plánu hlavních povodí České republiky, v jednotlivých osmi plánech oblastí povodí a v Koncepci řešení problematiky ochrany před povodněmi využitím technických a přírodě blízkých opatření) konkretizovat úkoly pro období 2011 – ...

Nadcházející události
26.09.2018: Zámek Poděbrady
Výpočty potrubí II.
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018« září 2018 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526 27 2829
30
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist