Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Vodní hospodářství
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Návrh vyhlášky o způsobu vymezení hydrogeologických rajonů
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 04.10.2010 16:50

Návrh vyhlášky o způsobu vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu útvarů podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod (dále jen „návrh“), vychází ze zmocňovacích ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 21 odst. 3).

Opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 04.10.2010 16:51

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády č. 444 ze dne 21. dubna 2008 a č. 80 ze dne 25. ledna 2010. Usnesení vlády č. 444 určilo variantu, kterou bude zvýšení nízké úrovně ochrany před povodněmi v povodí horního toku Opavy řešeno, dále zejména určilo zásady pro zahájení majetkoprávního vypořádání, uložilo zahájení přípravy stavby zpracováním prvního stupně projektové dokumentace, uložilo zahájení majetkoprávního vypořádání a ...

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009
Autor: redakce — Poslední změna: Úterý 29.06.2010 13:03

Předkládaný materiál Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009 je závazným podkladem publikace, která je tradičně označována jako Modrá zpráva. Tato zpráva je předkládána Ministerstvem zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí s úvodním slovem obou ministrů, což dokladuje nezbytnost úzké spolupráce obou resortů v této oblasti.

Zpracovaný materiál vychází ze strategie obnovy území připravovanou Ministerstvem pro místní rozvoj a byl vypracován v souladu s dopisem ministra financí č.j. 19/63429/2010 ze dne 31.5.2010.

Návrh NV o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 10.06.2010 13:04

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly je upraven ustanoveními § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. a je definován následovně: „Technickobezpečnostním dohledem nad vodními díly (dále jen „dohled“) se rozumí zjišťování technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody, a to z hlediska bezpečnosti a stability a možných příčin jeho ...

Důvodem předložení návrhu je zvýšení bezpečnosti provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách.

Informace o realizaci protipovodňových opatření v ČR do r. 2009
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 28.04.2010 13:02

Materiál pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky obsahuje základní informace o čerpání finančních prostředků a dosažených parametrů u stavebních akcí u dvou nejdůležitějších programů Ministerstva zemědělství v oblasti prevence před povodněmi a informaci o realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření v roce 2009.

NV-ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 08.03.2010 12:16

Vyhlášení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů v lokalitě Karviná - Lázně Darkov a Karviná - Hranice je zákonem danou podmínkou pro využívání přírodních léčivých zdrojů v lokalitě Karviná a pro další rozvoj lázní i města. Následné vyhlášení lázeňského místa umožní lépe využívat dotací z evropských fondů. Zejména však vytvoří podmínky vymezení alespoň částečné ochrany těžbou uhlí dlouhodobě a nevratně narušené zřídelní struktury.

Program na snížení znečištění povrchových vod
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 14.02.2010 21:57

Program na období 2010–2013 shrnuje aktuální poznatky týkající se realizovaných monitorovacích programů povrchových vod dle požadavků směrnice 2000/60/ES a současného vývoje legislativních a nelegislativních nástrojů v předmětné oblasti.

Publikace stručně označovaná jako Modrá zpráva, která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2008 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.

Možnost vyvlastnit půdu je šancí pro stavění poldrů
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 28.05.2009 14:37

Výstavba protipovodňových opatření dosud vázla na majetkoprávním vypořádání. Po přijetí novely vodního zákona by se měl tento problém odstranit. Umožňuje totiž v případě nedohody s majiteli pozemků jejich vyvlastnění, obdobně jako je to stanoveno ve stavebním zákoně.

Fotosoutěž VODA vyhrál snímek ČOV Třemošnice
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 28.05.2009 14:33

Tématem letošního ročníku fotosoutěže Voda 2009 byla „Voda v technologickém procesu“. Vyhlásilo ji při příležitosti konání 15. mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-Kanalizace Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) ve spolupráci se společnosti VOD-KA, a.s.

Desátá výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí se vztahuje na oblast omezování rizika povodní, zvýšení využívání OZE a úspory energie u nepodnikatelské sféry.

Základním cílem návrhu právního předpisu je stanovení postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní při povodni. Postup by měl být operativní, bez zdlouhavého řízení, aby se co nejdříve dostaly finanční prostředky jako kompenzace poškozeným za vzniklé škody na pozemcích, polních plodinách, lesních porostech a stavbách způsobených řízenými rozlivy.

Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31.12.2008
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 11.12.2011 19:46

Usnesením vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000 byla vládou České republiky schválena „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“, která vymezovala obecné zásady ochrany před povodněmi pro území našeho státu. Plnění této strategie je zajišťováno zejména realizací souboru programů prevence před povodněmi v rámci programového financování. Základní soubor těchto programů v gesci jednotlivých resortů byl formulován v ...

Výtvarná a básnická soutěž – „VODA BEZ HRANIC“
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 11.02.2009 22:22

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2009, který se slaví z iniciativy OSN na celém světě, výtvarnou soutěž pro žáky prvního stupně základních škol a básnickou soutěž pro žáky druhého stupně a prvních ročníků víceletých gymnázií.

Novela zákona o vodách
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Neděle 11.12.2011 19:46

Nová právní úprava si klade za cíl odstranit nedostatky zjištěné vodoprávními úřady při aplikaci vodního zákona v praxi a reaguje na vývoj společnosti, technický pokrok a potřeby regulace v oblasti vod od doby tvorby nové právní úpravy ochrany vod a vodního hospodářství na konci devadesátých let. Přestože k tomuto zákonu byla přijata celá řada novel, s výjimkou zákona č. 20/2004 Sb., kterým byla završena transpozice evropských směrnic ...

Oprava a odbahnění rybníka v obci Hvozdná
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 16.12.2008 15:13

Cílem projektu bylo odbahnění rybníka o výměře 27 192 m2, dlouhodobá stabilizace břehů a zřízení litorálního pásma pro vodní živočichy. Realizace probíhala od října 2005 do července 2006, žadatelem o dotaci byla obec Hvozdná. Stavba byla již úspěšně dokončena a zkolaudována a litorální pásmo (zóna na okraji rybníka, která je střídavě suchá a zaplavovaná) začíná pomalu plnit svoji funkci.

V průběhu září t.r. byla Ministerstvem zemědělství již jedenáctým ročníkem vydána publikace o vodním hospodářství ČR běžně označována též jako "Modrá zpráva".

Informace o účinnosti novely zákona o vodách
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 24.09.2008 09:26

Od 1. července 2008 vstoupila do účinnosti novela zákona o vodách (zákon č. 181/2008 Sb.), která umožňuje rozvoj retence vody za povodní podél vodních toků zřízením řízených rozlivů v poldrech situovaných na vhodných místech.

Informační systém VODA České republiky (www.voda.gov.cz) byl oceněn v rámci projektu Evropské unie s názvem eSDI-NET+ jako nejlepší SDI řešení v kategorii „Úroveň podporované spolupráce mezi různými uživateli“.

Ochrana před povodněmi na horním toku Opavy se výrazně zvýší
Autor: medim — Poslední změna: Středa 20.08.2008 19:15

Ministr zemědělství Petr Gandalovič spolu se svými kolegy z ministerstva vnitra a životního prostředí předložil dnes vládě návrh opatření, které mají výrazně zvýšit bezpečnost obyvatel a majetku na horním toku řeky Opavy. Opatření jsou plánována na roky 2009–2011.

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2007
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 24.07.2008 21:10

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2007, zkráceně „Modrá zpráva 2007“, kterou vládě předkládá ministerstvo zemědělství spolu s ministerstvem životního prostředí, navazuje na zprávy za léta 1997 až 2006. a přináší souhrnné informace o vodním hospodářství jak pro odborníky z oblasti vodního hospodářství, tak i širokou laickou veřejnost.

První Velké vodohospodářské projekty předloženy
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 03.07.2008 07:48

V probíhající kontinuální výzvě na předkládání Velkých projektů* do Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) předloženy první dva velké projekty.

Editor vodoprávní evidence - verze 4
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 02.06.2008 13:30

Prezentace z pracovního jednání, které se uskutečnilo 29.5. t.r. u příležitosti představení nové verze Editoru vodoprávní evidence.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se dne 23.5.2008 přesvědčil v Lysé nad Labem o připravenosti na povodně. Proběhlo zde cvičení všech složek integrovaného záchranného systému na slepém rameni Labe.

MZe předkládá zprávu o protipovodňových opatřeních
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 15.05.2008 08:12

Ministerstvo zemědělství je povinno informovat pravidelně každý rok o postupu při budování protipovodňových opatření. Zpráva předkládaná tento rok shrnuje postup do roku 2007. V protipovodňové ochraně byly učiněny velké pokroky, ale zpráva hovoří i o dalším pokračování.

Vláda schválila ochranu před povodněmi na řece Opavě
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 23.04.2008 09:34

Tisková zpráva MZe - 21.04.2008. Ministr zemědělství Petr Gandalovič dnes předložil vládě návrh řešení protipovodňové ochrany obcí na horním toku řeky Opavy. Návrh opatření ministr představil minulý týden v Nových Heřminovech starostům a veřejnosti.

Ministerstvo zemědělství s ohledem na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související právní předpisy vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství a způsob kontroly jejich použití.

Půl miliardy na podporu ICT a strategických služeb
Autor: medim — Poslední změna: Středa 27.02.2008 22:33

Od 3. března mohou všechny podniky bez ohledu na velikost začít podávat registrační žádosti o o dotace z programu ICT a strategické služby. Přijímá je agentura CzechInvest. Získat mohou od dvou do 75 milionů korun. Účelem programu je podpořit nabídku nových informačních systémů a služeb, motivovat podnikatele k investování a tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst v sektoru informačních a komunikačních technologií. „Podporu mohou ...

Navigace

Partneři serveru

 

 

 

 

 

E-mailový zpravodaj

.

Doporučené odkazy
Redakce

VAKINFO
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 818
e-mail: klikněte zde

ISSN 1802-3754

© 2003-2016
Medim, spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena

 

Nadcházející události
06.02.2018: Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
06.02.2018: Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
07.02.2018: Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
13.02.2018: České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
15.02.2018: Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124
„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“


 


 

« leden 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist