Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Vodní hospodářství Příprava a realizace opatření na zmírnění sucha – Usnesení vlády ČR č. 620 z 29. července 2015
Akce dokumentů

Příprava a realizace opatření na zmírnění sucha – Usnesení vlády ČR č. 620 z 29. července 2015

Autor: RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Poslední změna: Čtvrtek 23.06.2016 20:33

Dle dosavadních dostupných projekcí klimatických modelů lze do budoucna s velkou pravděpodobností očekávat další růst teplot vzduchu a s tím souvisejícího zvýšení výparu vody a prodloužení období sucha. To ukazuje na zvýšené riziko nepříznivé hydrologické bilance v letním období, a to jak z hlediska zajištění odběrů vody pro lidskou potřebu a produkci potravin, tak z hlediska ekologického stavu vodních útvarů. Již v současnosti se klimatická změna negativně projevuje na některých povodích v ČR vysycháním toků.

Úvod

Naše území je výrazně zranitelnější než okolní státy, neboť vodní zdroje jsou závislé na atmosférických srážkách a prakticky veškerá voda od nás odtéká do okolních států. Naštěstí však zatím využíváme přibližně polovinu disponibilních vodních zdrojů, a proto se nám jeví „vodní blahobyt“ jako trvalý stav. S ohledem na předvídaný dopad změny klimatu je však nanejvýš nutné vytvořit koncepční dokument k realizaci opatření ke snížení následků případného sucha obdobně jako byla v reakci na povodně přijata „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“.     

Jako reakce na možnost častějšího výskytu sucha byla iniciativou ministrů zemědělství a životního prostředí ustavena „Meziresortní komise VODA-SUCHO“ (dále jen „Komise“), která vznikla v období první poloviny roku 2014. Výstupem činnosti této Komise byl materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 620 z 29. července 2015.

Následující článek stručně seznamuje s obsahem tohoto materiálu a informuje o plnění úkolů, které jsou v něm obsaženy.

 

Úkoly obsažené v materiálu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“

Problematika sucha a jeho dopadů zasahuje širokou škálu vlivů, od nefunkční (nepříznivě změněné) krajiny a zpevňování ploch až po stále četnější výskyt srážkových extrémů, jejichž důsledky se vlivem změn v krajině a jejího využívání dále zvyšují. Řešení tedy není jednoduché a rychlé vytvoření jakéhosi globálního postupu ani nelze očekávat, neboť bude třeba začít řešením na lokální a následně regionální úrovni, ovšem se zapracováním a využitím přístupů, které situaci vodních poměrů zlepší. Nezbytnou součástí úspěšného řešení problematiky sucha musí být osvěta a edukační aktivity široké veřejnosti podporované všemi resorty, neboť dopady sucha se promítají do všech sektorů hospodářství. Celkem 50 úkolů obsažených v uvedeném materiálu směřuje k zajištění podkladů a informací, které jsou potřebné k vytvoření „koncepce na ochranu před následky sucha“, kterou vláda uložila předložit do 30. června 2017.

Zmíněné úkoly pokrývají následující tematické okruhy:

A)   – monitorovaci a informativní opatření (7 úkolů)

B)   – legislativní opatření (6 úkolů s 9 pod-úkoly)

C)   – organizační a provozní opatření (8 úkolů)

D)   – ekonomická opatření (6 úkolů)

E)   – technická opatření (8 úkolů)

F)    – environmentální opatření (8 úkolů)

G)   – jiná (doplňující) opatření (7 úkolů)

 

Materiál je dostupný jak v dokumentech Úřadu vlády, tak na internetových stránkách ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Na problematiku vodovodů a kanalizací navazují přímo následující témata:

  • Úkol označený B/5 - novelizace zákona o vodách (tzv. „malá novela“), připravená ministerstvem životního prostředí, která se v současné době stále projednává na úrovni Legislativní rady vlády a obsahuje především návrhy poplatků za odběry podzemní vody a zpoplatnění vypouštěného znečištění. Je navrženo výrazné zvýšení úrovně uvedených poplatků a probíhá diskuse nad navýšením s ohledem na dopady do cen výrobků (včetně vodného a stočného)
  • Úkol označený B/1 – podklady pro novelizaci vodního zákona (tzv. „velká novela“), připravovaná ministerstvem zemědělství, hlavním posláním bude zpracování kapitoly „Ochrana před suchem“. Byla vytvořena pracovní skupina z expertů a ze zastoupení různých rezortů, zahájena formulace novelizačních bodů.
  • Úkol označený C/3 – prověření a návrhy propojení vodárenských soustav tak, aby nedostatečné kapacity vodárenských vodních zdrojů byly doplněny, podpora k těmto propojením bude součástí dotačního programu ministerstva zemědělství „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2017 – 2021)
  • Úkol označený D/2 – analýza reálných možností cenové politiky motivující šetření vodou, který bude řešen spoluprací ministerstev životního prostředí zemědělství
    a financí
  • Úkol D/3 – vypracování analýzy účinného omezení nevyužívaných limitů pro odběry vody (směřována ke s. p. Povodí a vodoprávním úřadům s cílem vyjasnit skutečné rezervy ve vodních zdrojích)
  • Úkol C/5 – aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů a návrh motivačních pobídek pro vlastníky pozemků k dodržování ochrany před znečištěním
  • Úkol E/7 – návrhy na modernizaci technologií a infrastruktury v čistírnách odpadních vod

 

Práce na řešení byly zahájeny, za plnění jednotlivých úkolů jsou určeni gestoři a uvedena součinnost spolupracujících institucí. Zprávu o splnění všech 50 úkolů (z nichž pro 25 je gestorem ministerstvo zemědělství) očekává vláda do konce r. 2016.

Při průběžném projednávání postupu prací v Komisi bylo v závěru r. 2015 dohodnuto, že bude připravena informace vládě o postupu prací v r. 2015 a stručného výčtu aktivit pro r. 2016. Tato informace je připravena spoluprací všech zapojených rezortů, v současné době je předložena ke schválení na Poradě vedení ministerstva zemědělství i ministerstva životního prostředí a po mezirezortním připomínkovém řízení bude předána vládě.

Velká pozornost byla věnována revizi Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod, který byl schválen v r. 2011 podpisy minstrů zemědělství a životního prostředí. Z původního seznamu 186 lokalit bylo nakonec schváleno 65 a nyní, jako reakce na možnost opakování suchých období, bylo navrženo navýšení o 29 lokalit, které odsouhlasily krajské úřady. Po projednání s obcemi ovšem počet klesl na 16 lokalit a proběhne ještě jednání s ministerstvem životního prostředí, neboť některé lokality obsahují významné krajinné prvky anebo chráněné druhy organismů a jejich plánování k možnému zatopení v nádrži je nepřijatelné. Zdá se, že podpora územních rezerv pro případné realizace nezbytných akumulací vody v případě nedostatku vodních zdrojů nenachází oporu obyvatel, což navíc umocňují doporučení zajistit dostatek vody změnou hospodaření v krajině, čímž se objem vody v půdě zvýší. Bohužel není v tomto „přírodě blízkém“ postupu uvedeno jak velký bude reálně objem vody v povodí za různých situací (průběh srážek, roční období apod.) a zejména, jak bude možné vodu z území povodí bez akumulace hospodářsky využít pro pitné účely, chlazení v energetice, k závlahám apod.

Ministerstvo zemědělství, sekce vodního hospodářství, kromě řešení zmíněných aktivit vyplývajících z citovaného vládního usnesení připravilo návrh programů dotací na realizaci konkrétních opatření pro zajištění vodních zdrojů a omezení následků sucha. Jedná se celkem o 12 dotačních programů, které budou předloženy vládě k projednání. Zatím proběhlo meziresortní připomínkové řízení, které nebylo dosud uzavřeno.

K významným programům bude opět patřit podpora rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací (zaměřená především na malé obce – do 1 000 ekvivalentních obyvatel) a v oblasti podpory vodovodů speciální podpora „přivaděčů“ – tedy napojení obcí s nedostatečně kapacitním vodním zdrojem na veřejný vodovod s dostatečným zdrojem vody.

Velmi podstatným dotačním programem je „Podpora rekonstrukce, obnovy a rozvoje závlah“. Z původně 155 000 ha zavlažovatelných ploch v r. 1992 je v současnosti zachováno 30 000 ha. Celkem je 154 provozovatelů (a uživatelů) závlah, z nichž naprostá většina je soukromých (po privatizaci závlahových soustav v letech 1993-1995). Řada dalších soustav ovšem přestala být využívána a zanikla, takže nyní se provádí průzkum, kde by bylo možné závlahy obnovit a zda bude zájem o jejich využívání. Celkem 455 km hlavních zavlažovacích zařízení zůstalo ve vlastnictví státu (a správci jsou s. p. Povodí Moravy – cca 51 km, a Státní pozemkový úřad – cca 400 km). Z průzkumu v r. 2015 vyplynulo, že současní provozovatelé mají zájem o rozšíření závlah na cca 15 000 ha.

Zcela novým programem bude také „Program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace odvodňovacích zařízení“, který má za cíl regulovat odtok z odvodňovacích melioračních drenáží (tedy jeho zadržení uvnitř systému k umožnění infiltrace vody do okolní půdy).

Jakmile uvedené dotační programy schválí vláda, budou po příslušné notifikaci v Evropské komisi, dostupné na internetových stránkách ministerstva zemědělství.

 

Závěr

Předpokládaná změna klimatu, provázená častějším výskytem sucha, přináší ohrožení dostatku vodních zdrojů na našem území, z něhož prakticky všechna voda odtéká. Usnesení vlády č. 620 z 29. července 2015 ukládá zpracování podstatných podkladů a informací, které sestavila Meziresortní komise VODA-SUCHO a které jsou nezbytné pro sestavení „koncepce na ochranu před suchem a nedostatkem vody v ČR“ do 30. června 2017.50 uložených úkolů je naplňováno činnostmi v gesci ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva vnitra a ministerstva financí. Ministerstvo zemědělství připravilo souběžně návrh dotačních programů, kterými budou podpořena konkrétní opatření pro omezení sucha a nedostatku vody, z nichž podstatné směřují k obnově závlah, propojení vodárenských a vodohospodářských soustav a k výstavbě vodních nádrží v regionech nejvíce ohrožovaných suchem.

 

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Sekce vodního hospodářství
Ministerstvo zemědělství

pavel.puncochar@mze.cz

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018« říjen 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist