Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Vodní hospodářství vodní hospodářství ČR
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš
Vznik Národní koalice pro boj se suchem
Autor: redakce — Poslední změna: Čtvrtek 30.08.2018 02:09

V souvislosti s prohlubujícím se suchem a s nárůstem dopadů, které v letošním roce historicky nejteplejší jarní i letní měsíce přinesly, svolal ministr Brabec k jednání skupinu odborníků, vizionářů, vědců a vedoucích státních i nestátních institucí, aby diskutovali nad kroky státu v boji se suchem. Hlavním cílem dnešního jednání bylo najít další možnosti, jak extrémnímu suchu může stát co nejúčinněji a nejrychleji čelit. Diskuze se ...

Priority MŽP a AKČR: vodohospodářská infrastruktura a sucho
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 08.02.2018 14:18

Vodohospodářská infrastruktura, problematika sucha nebo financování údržby a péče o krajinu. I o těchto tématech dnes zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) diskutovali na společném jednání se zástupci krajských samospráv (AKČR). Závěry z dnešního jednání budou strategickým dokumentem nejen pro AKČR, ale i pro vládu ČR.

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 20.12.2017 18:26

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

Prof.Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 02.11.2017 19:14

U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu vyznamenal 28. října 2017 prezident republiky Miloš Zeman celkem 39 významných osobností. Mezi nimi byli také prof. Vladimír Mařík, zakladatel a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, a prof. Jaroslav Pollert, vedoucí Vodohospodářského experimentálního centra, Fakulty stavební ČVUT. Oběma byla udělena Medaile za zásluhy I. Stupně ...

Semináře SFŽP k prioritní ose 1 OPŽP 2014–2020
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 28.08.2017 14:40

Dozvěděli byste se rádi více o možnostech a podmínkách získání dotací na projekty v oblasti vodovodů a kanalizací zahrnující mj. i výstavbu či modernizaci čistíren odpadních vod? Právě pro vás jsme připravili podzimní semináře v Brně, Praze a Ostravě.

Dotační prostředky pro malé obce z programu SFŽP
Autor: redakce — Poslední změna: Pátek 31.03.2017 13:23

Ministr životního prostředí Richard Brabec navštíví v pondělí 3. dubna 2017 obce na Vysočině a Táborsku. Se starosty bude řešit nové zdroje pitné vody. Konkrétně navštíví obce Košín, Žižkovo Pole, Radostín, Lučice, Vepříkov, Vilémovice, kde starostům předá rozhodnutí o poskytnutí dotace na nové obecní projekty, zaměřené na vybudování nových zdrojů pitné vody nebo třeba vybudování domovních čistíren odpadních vod. Dotační prostředky ...

Rizika sucha nelze ani při zdánlivém dostatku vody podceňovat
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 27.03.2017 22:17

Přestože v průběhu letošní zimy napadlo na území České republiky více sněhu než v letech minulých, nestačily se ani tak doplnit zásoby podzemní vody v naší zemi. To je důkazem, že i v období, kdy na první pohled nedostatek vody nehrozí, se musíme na rizika sucha a změn klimatických podmínek připravovat.

V souvislosti s poskytováním podpory z OPŽP 2014 – 2020 a s tím souvisejícím naplněním podmínek udržitelnosti vodohospodářských projektů si dovoluje poskytovatel podpory upozornit žadatele na následující.

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v 2015
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Středa 09.11.2016 19:30

Publikace označovaná jako "Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2015, obsahuje popis stavu v hlavních ukazatelích. Za rok 2015 je rozšířena o kapitolu "Plnění programů opatření přijatých plány povodí v roce 2009“, která se na základě vodního zákona každé tři roky předkládá vládě. Nově jsou zařazeny kapitoly reagující na aktuální vývoj v oblasti vodního hospodářství.

S ohledem na čísla, která zazněla v první části dnešní tiskové konference ČMKOS, Odborového svazu DLV, SOVAK ad., a kterou přenášela živě Česká televize, uvádí MŽP konkrétní a pravdivá čísla ze Zprávy o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2015 a z dopadové studie (tzv. RIA) k novele vodního zákona, která je po meziresortním připomínkovém řízení připravena k projednání vládou.

Tisková zpráva – Návrh opatření k omezení následků sucha, který počítá například s obnovou malých rybníků nebo budováním závlahových systémů, dnes schválila vláda. Na opatření proti suchu by měly jít přes tři miliardy ročně.

ČR má nejagresivnější zdanění vody v celé Evropské unii
Autor: Petr Havel — Poslední změna: Čtvrtek 25.02.2016 11:33

Z každé koruny, kterou vodohospodářské společnosti v ČR vyberou na vodném a stočném, putuje v současné době 41 haléřů státu. Zdůraznil to na tiskové konferenci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) předseda představenstva SOVAK ČR František Barák.

Opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 18.02.2016 23:45

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy ...

Stanovisko SOVAK k návrhu Zjednodušeného Finančního Modelu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Sobota 13.02.2016 23:35

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové ...

Přehled osob pověřených MZe k provádění TBD nad vodními díly a zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska TBD v souladu s ustanovením § 61 odst. 9 a 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Platný stav k 1. 12. 2015

Protipovodňová opatření za 11,5 miliardy korun chrání půl milionu lidí
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 07.12.2015 03:44

Vláda 2. 12. 2015 projednala závěrečné vyhodnocení programu Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství, který trval od roku 2007 a skončil v loňském roce. Na protipovodňová opatření bylo za sedm let použito více než 11,5 miliardy korun, z toho přes 10 miliard šlo přímo ze státního rozpočtu.

Publikace Ministerstva zemědělství prezentuje vývoj oboru vodovodů a kanalizací a přináší údaje převážně ekonomického charakteru včetně vlivu rozsahu infrastrukturního majetku provozovaného jedním provozovatelem na efektivitu provozování.

Sucho - vážná hrozba pro Českou republiku
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Úterý 01.12.2015 03:49

Stručná internetová informace o připravovaných krocích Ministerstva zemědělství v souvislosti s problematikou sucha v České republice.

Dokončování procesu plánování povodí na další šestileté období
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Sobota 22.08.2015 10:22

V období od 22. prosince 2014 do 22. června 2015 probíhalo v souladu s § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) půlroční období pro konzultace s veřejností a uživateli vody (připomínkové řízení) ke zveřejněným návrhům 3 národních plánů povodí (Labe, Odry a Dunaje), 3 plánů pro zvládání povodňových rizik (Labe, Odry a Dunaje) a 10 dílčích plánů povodí.

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. až III. kategorie mohou podle vodního zákona provádět pouze v seznamu uvedené pověřené osoby. TBD nad vodními díly IV. kategorie může provádět vlastník či stavebník sám, tj. bez pověřené osoby, ale může si u ní takové práce objednat. Seznam je aktualizován v případě změny a je určen vodoprávním úřadům a vlastníkům vodních děl podléhajících dohledu.

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 09.01.2012 17:50

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití pro příslušný rok jsou každoroční přílohou zákona o státním rozpočtu České republiky.

Problematika ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ)
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 04.02.2011 20:37

Návrh výkladu pojmů „ochranná pásma vodních zdrojů“ (OPVZ) versus „pásma hygienické ochrany“ (PHO) a jejich vzájemného vztahu

Dopad zrušení obecně závazného právního předpisu
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 04.02.2011 20:45

(Směrnice o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží) na pravomocná rozhodnutí o stanovení ochranných pásem).

Nový proces plánování v oblasti vod
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 10.05.2010 10:30

Nejpodstatnější změny ve vodním zákoně se týkají nového procesu plánování v oblasti vod i jeho hodnocení, zjednodušení některých správních řízení a odstranění problémů při aplikaci některých jeho ustanovení v praxi.

Podrobné informace o projektu POVIS
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 10.05.2010 10:10

Hydrologickým a klimatickým extrémním situacím bude věnován seminář, jehož pořadatelem je MŽP a Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV T.G.M., v.v.i.). Bude se konat 26. května od 9.00 hod. v rámci doprovodného programu veletrhu WATENVI.

Rozpis úkolů z Plánu hlavních povodí České republiky
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Středa 09.04.2008 16:15

Plán hlavních povodí České republiky byl schválen usnesením vlády ze dne 23. května 2007 č. 562 a návazně byla jeho závazná část vyhlášena nařízením vlády č. 262/2007 Sb. V tomto usnesení se ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů zohledňovat Plán hlavních povodí České republiky při zpracování koncepčních dokumentů v působnosti jimi řízených ministerstev.

Druhá vlna příjmu žádostí je oznámena na den přesně po čtyřech měsících od zveřejnění první vlny. Pro druhou výzvu jsou připraveny téměř dvě miliardy korun. Žádosti bude možné podávat od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008. Otevřena bude další, tentokrát šestá z celkem sedmi prioritních oblastí Operačního programu Životní prostředí, která se zaměřuje na zlepšování stavu přírody a krajiny, konkrétně např. na odbahňování rybníků, ...

Zelená linka pro žadatele o dotace z OP Životní prostředí
Autor: medim — Poslední změna: Pondělí 08.03.2010 12:32

Státní fond životního prostředí uvedl 3. září 2007 do ostrého provozu call centrum, které bude pomáhat žadatelům o dotace v případě nejasností při podávání žádostí. Profesionálně vyškolení pracovníci poradí a pomohou na telefonním čísle 800 260 500 ve všední dny od 7.30 do 16.00, doba provozu je jednotná ve všech krajích.

Nadcházející události
13.11.2018: Hotel Myslivna, Brno
VTZ 2018

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist