Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Životní prostředí
Akce dokumentů

Výběr článků

O úroveň výš

Největší částku, dvě miliardy korun, si rozdělí 51 tuzemských obcí a vodohospodářů na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů. Jde o prakticky poslední evropské peníze, které na tyto projekty z OPŽP v tomto programovém období půjdou.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav, vývoj a politiky v oblasti životního prostředí České republiky, tzv. EPR – Environmental Performance Review. Zatímco přezkum ekonomiky ČR probíhá každé dva roky, hodnocení politik životního prostředí proběhlo naposledy v roce 2005 a jeho závěry jsou tak pro ČR velmi přínosné.

Evropská komise schválila strategii v oblasti plastů
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 08.02.2018 13:59

Evropská komise schválila 16. 1. 2018 tzv. balík oběhového hospodářství, který zahrnuje „Evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství" a související materiály, mezi které patří Sdělení o provádění oběhového hospodářského balíčku: možnosti, jak řešit rozhraní mezi právními předpisy týkajícími se chemických látek, výrobků a odpadů a příbuzných oblastí; Zpráva o dopadu používání na vzduchu rozložitelných plastů (působením ...

Novým ředitelem ČHMÚ se stane Mark Rieder
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Sobota 16.09.2017 15:46

Praha, 15. září 2017 - Ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu od 1. října 2017 bude přírodovědec Mark Rieder. Dosavadní ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM , absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, člen České vědeckotechnické společnosti, předseda mezirezortní komise Voda- Sucho, tak ve funkci vystřídá dlouholetého ředitele Václava Dvořáka.

Ministři životního prostředí států Evropské unie jednali na neformálním zasedání na Maltě o strategii adaptace na změnu klimatu v kontextu Pařížské klimatické dohody, o ochraně životního prostředí a klimatu v oceánech a také o oběhovém hospodářství a nakládání s plastovým odpadem. Českou republiku na Radě zastupoval náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Dokument Strategický rámec Česká republika 2030
Autor: redakce — Poslední změna: Pondělí 01.05.2017 23:05

Dokument Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. Jeho naplnění by mělo zvýšit kvalitu života v České republice a nasměrovat naši zemi k rozvoji, který bude udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce.

Tisková zpráva MŽP.

Státní zdravotní ústav vydal upozornění na možné zdravotní riziko pití vody z měděné nádoby. Celý text upozornění si můžete přečíst zde. Informoval o tom server http://www.tretiruka.cz/news/medena-nadoba-na-vodu-pro-vase-zdravi/

21.11.2016 - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes společně vyhlašují novou kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám zaměřenou na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob je v ní k dispozici alokace ve výši 100 milionů korun. Vedle stávající dotační nabídky pro rodinné a bytové domy se portfolio ...

Vláda schválila informaci o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice 2015, kterou jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. Množství pesticidů využívaných v zemědělství loni opět kleslo. V tomto trendu chce letos Ministerstvo zemědělství pokračovat. Plánuje také uvést do praxe nový zákon o rostlinolékařské péči a podpořit biologickou ochranu rostlin.

Výbor Evropské komise se neshodl na dočasném prodloužení používání prostředku proti plevelům – glyfosátu. Dvacítka zemí včetně České republiky sice s prodloužením o rok souhlasila, ale hlasování se zdržely velké státy EU. To znamená, že o budoucnosti glyfosátu teď bude rozhodovat Odvolací výbor EU.

Strategie Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030
Autor: Ing. Oldřich Vlasák — Poslední změna: Středa 22.06.2016 11:47

Dne 2. 5. 2016 schválila vláda České republiky na svém zasedání dokument s názvem Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. V kapitole strategie vodního hospodářství jsou popsány základní cíle a opatření H.1–H. 6.

287,5 milionu korun pro krajinu a na její schopnost zadržovat vodu
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 14.04.2016 22:46

Naše krajina ztrácí svou přirozenou schopnost zadržovat vodu, a proto stoupá riziko každoročních povodní na jedné straně a období sucha v letních měsících na straně druhé. Na podporu této funkce krajiny vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR výzvu, jejíž alokace z evropských fondů ve výši 287,5 milionu korun je určena primárně právě na opatření k zadržování vody v krajině.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují výzvu zaměřenou na sanaci ekologických zátěží, dlouhodobých havárií či míst kontaminovaných nebezpečnými chemikáliemi. Žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 mohou podávat zájemci z řad subjektů zajišťujících sanaci zátěží, ale i obce, církve, obecně prospěšné společnosti od 1. dubna do 30. června 2016. Připraveno ...

V České republice byla rozšířena soustava chráněných území Natura 2000
Autor: Jan Lhotský — Poslední změna: Pondělí 21.03.2016 12:46

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů novela národního seznamu evropsky významných lokalit, kterou vláda schválila na svém jednání začátkem letošního února. Tím se doplňuje národní seznam EVL, které jsou spolu s ptačími oblastmi součástí soustavy chráněných území Natura 2000. V České republice tak nyní bude celkově 1 111 evropsky významných lokalit o rozloze 10 % území ČR.

Tisková zpráva - Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí o podporu ve čtyřech výzvách z OPŽP 2014–2020, jež byly vyhlášeny v říjnu loňského roku. Téměř pět miliard korun půjde na vodohospodářské projekty a stamiliony korun získají projekty na rekultivace starých skládek. Dotaci obdrží i projekty na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic.

OPŽP 2014–2020 odstartoval
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 20.08.2015 08:21

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zahájilo dnem 14. srpna 2015 příjem žádostí o podporu v Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020 na ekologické projekty za více jak 12 miliard korun.

Ředitelem České inspekce životního prostředí se od 1. prosince 2014 stane ekonom Erik Geuss. Absolvent VŠE v Praze a doktorandského studia na ČVUT ve funkci vystřídá Jana Slance, který na postu ředitele skončil 31. října letošního roku.

Zpráva o životním prostředí České republiky v r. 2013
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 20.11.2014 22:04

Už podeváté zprávu o životním prostředí zpracovala resortní organizace MŽP – CENIA, a to ve spolupráci s dalšími resortními i mimoresortními institucemi.

Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Čtvrtek 20.11.2014 22:05

Vláda ve středu schválila Zprávu o životním prostředí za rok 2013[1]. Podle ní se stav životního prostředí mírně zlepšil. Příroda se však stále vzpamatovává ze znečištěného prostředí před rokem 1989, kdy Československo patřilo do tzv. Černého trojúhelníku. Pro srovnání vývoje stavu životního prostředí za posledních 25 let přináší MŽP i speciální přílohu s analýzami jednotlivých oblastí životního prostředí v ČR. Už podeváté zprávu o ...

Dne 18.11.2014 proběhlo na půdě České zemědělské univerzity v Praze veřejné projednávání posuzování vlivu na životní prostředí (SEA) Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 (POH ČR). Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, České asociace odpadového hospodářství a nevládních organizací. Plán je klíčovým dokumentem pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou ...

referenta/ky do oddělení ochrany vod

Neváhejte v rámci OPŽP využívat zálohové faktury, je to snadné!
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 11.08.2014 10:12

Státní fond životního prostředí ČR nabízí úspěšným žadatelům v OPŽP stručný návod, jak zahrnout zálohové faktury projektů v OPŽP 2007-2013 do žádostí o platbu v roce 2014, aby se předešlo zbytečným chybám a oddalování čerpání prostředků.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Úterý 08.07.2014 11:13

Novela obsahuje významné změny oproti současnému stavu.

Tímto zákonem jsou novelizována ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), s cílem transponovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Některá nová či novelizovaná ustanovení zákona o odpadech však předpokládají ...

Návrh vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 12.05.2014 10:37

Návrhem vyhlášky se přímo transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Předkládaný návrh je v souladu uvedenými směrnicemi.

Operační program Životní prostředí 2014-2020
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pondělí 12.05.2014 10:33

Předkládaný programový dokument OPŽP 2014-2020 v části III. materiálu je zpracován v souladu s Metodickým pokynem MMR-NOK pro přípravu programových dokumentů a je plně v souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020, která představuje základní zastřešující dokument pro všechny intervence z evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014-2020. OPŽP 2014-2020 je multifondovým operačním ...

Ministr životního prostředí Richard Brabec v pátek 31. ledna po svém uvedení do funkce odvolal všechny náměstky ministra z funkce. Na jejich pozice jmenoval nové vedení ministerstva.

Richard Brabec jmenován ministrem životního prostředí
Autor: Ing. Miroslav Lhotský — Poslední změna: Pátek 31.01.2014 11:11

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes uvedl poslance Richarda Brabce do funkce ministra životního prostředí. Richard Brabec se chce především věnovat problémům v čerpání stávajícího i nastavení nového Operačního programu Životní prostředí, včetně podmínek čerpání stanovených ze strany Evropské komise - tedy řešení legislativy EIA a regulace vodárenství, získání dostatečných prostředků pro pokračování programu Nová zelená úsporám, dále ...

Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
Autor: redakce — Poslední změna: Čtvrtek 26.09.2013 19:44

k připomínkám

« listopad 2018 »
Ne Po Út St Čt So
123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
252627282930
 

Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.
TOPlist